دکتر رحمان صحراگرد

دکتر رحمان صحراگرد Professor of Shiraz University

دکتر رحمان صحراگرد

Dr. Rahman Sahragard

Professor of Shiraz University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of Expert and Novice Iranian EFL Teachers’ Procedural Knowledge in Iranian Language Institutes and Universities (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 A Course Book Evaluation of the World English Series from the Perspective of EFL Teachers and Learners’ Needs (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
3 A Putative Model of Transformative Teaching Self (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 3
4 A Review of Language Teachers’ Identity Development: A Focus on Cultural Identity Theories (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
5 Development and Validation of Language Assessment Literacy Scale for High School EFL Teachers: A Mixed Methods Approach (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 2
6 English Engagement Markers: A Comparison of Humanities and Science Journal Articles (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 2، شماره: 1
7 Expert and Novice Iranian EFL Teachers’ Professional Knowledge at Iranian Language Institutes and Universities (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 22
8 Investigating the Predominant Levels of Learning Objectives in General English Books (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 17
9 INVESTIGATING THE VALIDITY OF PHD ENTRANCE EXAM OF ELT IN IRAN IN LIGHT OF ARGUMENT-BASED VALIDITY AND THEORY OF ACTION (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 2
10 Iranian Adult Speakers Perceptions toward Linguistic Taboos and Euphemisms in Iranian Society: A Sociolinguistic View (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 3، شماره: 4
11 Is There a Place for Post-method Pedagogy in the Educational Context of Iran: Voices of EFL Teachers (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 22
12 Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 19
13 On Anthropomorphism in Technology-Enhanced Language Learning: Does Modality Matter in Agent-Based Multimedia Instruction on L۲ Idioms? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 2
14 On the Development of a Model of Discipline-specific Reading Strategies in the Context of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 15
15 On the Development of a Tentative Model of a Flipped Classroom Instruction and Its Effect on Iranian Intermediate EFL Learners’ General IELTS Writing (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
16 Pedagogy of Possibility for EFL Learners: Principles, Application, and Course Development (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
17 Portfolio-based Writing Instruction as a Venue to Provide Corrective Feedback on EFL Learners’ Writing Performance (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 3
18 Principles of Turn Taking in Psychotherapy Conversations of Patients with Generalized Anxiety Disorder with Cognitive-Behavioral Therapy Approach (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 14، شماره: 1
19 Processing Instruction Revisited in the Iranian EFL Context and the Moderating Role of Grammatical Sensitivity (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 12، شماره: 2
20 Reading Comprehension Passages of Iranian General English Books and MA Reading Comprehension Tests: A Corpus Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
21 School Mentors and Iranian EFL Student Teachers’ Expectations during Practicum Experiences (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 3
22 Sociocultural Identity DevelopmentScaffolded byCollaboration-ConduciveStrategies:A Case of an Iranian EFL Writing Class (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 15
23 TEXTUAL AND INTER-TEXTUAL ANALYSES OF IRANIAN EFL UNDERGRADUATES’ TYPES OF ENGLISH READING TOWARDS DEVELOPING A CAREFUL READING FRAMEWORK (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 4
24 The Comparison of Native English and Persian Elementary School Students’ Performance on Lexical and Grammatical Collocations (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
25 The Effect of Lexical Collocational Density on the Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 1
26 The effects of changing the deletion direction and deletion ratio on the validity and reliability of the C-test (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
27 The Joint Effects of Teacher-led and Collaborative Planning conditions and Task Complexity on L۲ Oral Production (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 28
28 The Most Common Challenges Facing Iranian English Majors in the Translation Process from English into Persian (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 33
29 The Potential Combined Effects of Task Complexity and Planning Types on Iranian EFL Learners’ Oral Production Performance (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 4
30 The Representation of Social Actors In Interchange Third Edition Series: A Critical Discourse Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 1
31 Video Inclusive Portfolios as Teachers' Feedback and EFL Learners' Reading Comprehension (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 1
32 بررسی تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی - منطقی با مقایسه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
33 بررسی نشانگر های بازخورد زبانی روان درمانگران در گفتمان درمانی بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته با رویکرد درمانی شناختی- رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
34 تحلیل گفتمان انتقادی داستان «ماهی سیاه کو چولو» صمد بهرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 54
35 شیوه پایان یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 1
36 مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A sociocultural analysis of discussion-based oral feedbacks on writing tasks (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 Contribution of the literary critic to foreign language teaching/learning: Application of Reader Response Theory in reading classes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
3 Perceptions of English Teachers on the Effectiveness of Supervisory Process in an EFL context (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
4 Research Titles in Applied Linguistics Journals: The Information Trends (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 Scaffolding and Dynamic Assessment as a Strategy to Aid Translator Trainees (دریافت مقاله) سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
6 Semantic Compatibility of Two English Translations of the First Sonnet of Hafez to the Original (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
7 The process of supervision in foreign language teaching: A synthesis of recent research (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
8 نگرش متخصصین رشت ههای علوم دیگر درباره پژوهش در علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
9 وضعیت دانشجویان دانشگاههای ایران در برقرار نمودن ارتباط به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر