دکتر یحیی امام

دکتر یحیی امام استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر یحیی امام

Dr. Yahya Emam

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
2 اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
3 اثر آرایش کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
4 اثر برگ زدایی بر عملکرد و بازده استفاده از آب در ذرت دانه ای (zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
5 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
6 اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 8
7 اثر تغییرات دی اکسیدکربن، تابش فرابنفش و رطوبت بر عملکردو ترکیبات متابولیکی برگ گندم نانTriticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
8 اثر تنش آبی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه (Brasica napus L.) رقم لیکورد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
9 اثر تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم والفجر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
10 اثر تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم والفجر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
11 اثر تنش خشکی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
12 اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد دانه وکارایی زراعی مصرف نیتروژن گندم (Triticum aestivum L.) رقم سیروان در شرایط استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
13 اثر حذف برگ‎ های بالا و پایین بلال بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه‎ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
14 اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 4، شماره: 1
15 اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، محتوی پروتئین دانه و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در ژنوتیپ های گندم در دو شرایط بهینه و تنش گرمای پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 4
16 اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
17 اثر سمیت کادمیم بر جذب نیتروژن و فسفر و برخی از ویژگی های رویشی شاخساره هفت رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 1
18 اثر غلظت های متفاوت سالسیلیک اسید بر ویژگی های کمی و کیفی جو در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
19 اثر فسفر و ماده آلی بر روابط فسفر خاک- گیاه در اسفناج (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 4
20 اثر قطع آبیاری در مرحله گل دهی بر ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم در شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
21 اثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 20
22 اثر متقابل نیتروژن و بور بر رشد و غلظت نیتروژن و بور در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
23 اثر متقابل نیتروژن و بور بر رشد و غلظت نیتروژن و بور در برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
24 اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر ویژگی های بیوشیمیایی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) رقم نصرت در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
25 اثر محلول پاشی اوره پیش از گل دهی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم (Trit icum aestivum L.). (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
26 اثر محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عملکرد دانه ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
27 اثر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر میزان کلروفیل و میزان روی برگ، عملکرد و ترکیب عناصر دانه دو هیبرید ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 2
28 اثر میزان و زمان تقسیط کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکردو اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
29 اثرآبیاری تکمیلی ونیتروژن برمیانگین وزن دانه، وزن حجمی و عملکرد دانه گندم درشرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
30 ارزیابی ارقام و لاین های سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 2
31 ارزیابی تاثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
32 ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه زنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 19
33 ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس از گل دهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
34 ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس از گل دهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
35 ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 2
36 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های تحمل به تنش در ارقام گندم نان در شرایط قطع آبیاری پس از گل دهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
37 ارزیابی مدل شبیه سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
38 ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های کمی مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 5، شماره: 1
39 ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علف هرز یولاف وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
40 Changes in Antioxidant Enzymes Activity and Physiological Traits of Wheat Cultivars in Response to Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis in Different Water Regimes (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 31، شماره: 2
41 Evaluation of grain sorghum (Sorghum bicolor L.) lines/cultivars under salinity stress using tolerance indices (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان دوره: 11، شماره: 1
42 Physiological responses of wheat (Triticum aestivum L.) to deficit irrigation and sowing density (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
43 Post-anthesis Drought Stress Effects on Photosynthesis Rate and Chlorophyll Content of Wheat Genotypes (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 6، شماره: 1
44 Relationship Between Ion Accumulation and Plant Biomass of Alfalfa Under Salt Stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 1، شماره: 2
45 Vascular Architecture Alterations in Expanding Durum Wheat Leaf Under Salinity (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 6، شماره: 2
46 WheatPot: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد دانه گندم بهاره I- توصیف و ارزیابی مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
47 بررسی اثر کمبود رطوبت بر جنبه های فیزیولوژیک نمو بذر ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 3
48 بررسی اثر مصرف کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین بر رشد ریشه و عملکرد دانه گندم تحت زراعت دیم و شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
49 بررسی اثر مصرف مس بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برنج و تعیین حد بحرانی مس در تعدادی از خاک های آهکی استان فارس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 1
50 بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 29
51 بررسی رابطه کارایی مصرف آب و نیتروژن در فتوسنتزدو هیبرید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
52 بررسی رفتار سری زمانی بازتاب طیفی و شاخص های پوشش گیاهی مزارع چغندرقند با استفاده از داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
53 بررسی صفات کمی و کیفی گندم نان با استفاده از کاربرد سایکوسل، کود زیستی و سولفات روی در شرایط زراعت دیم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 38
54 بررسی گلخانه ای اثر آبشویی کود آلی بر میزان شوری خاک و خصوصیات دانه ی سویا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
55 بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 9
56 بررسی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای، تحت تنش کم آبی و سطوح نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 1
57 برهمکنش دو تناوب زراعی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم گندم نان در شرایط دیم در شیرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 2
58 برهمکنش ماده تنظیم کننده رشدکلرمکوات کلرید CCC و تنش خشکی بررشدوعملکرد سه رقم جوپاییزه Hordeum vulgare L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
59 بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
60 پاسخ اجزای عملکرد و عملکرد دانه چهار رقم گندم به کند کننده رشد سایکوسل در شرایط تنش آبی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 3
61 پاسخ جوانه زنی، رشد اولیه و فنولوژی جو به پیش تیمار بذر و محلول پاشی سالیسیلیکاسید تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 4
62 پاسخ شش رقم گندم به تنش رطوبتی انتهای دوره رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
63 پاسخ عملکرد دانه هیبریدهای ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
64 پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به محلول پاشی شاخساره ای سایکوسل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
65 پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد باقلا و نخود به کشت مخلوط غلات-لگوم در شرایط رقابت با علفهای هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
66 پاسخ محتوای یونی و فعالیت آنتی اکسیدانی جو به روش های کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
67 پاسخ های مورفو فیزیولوژیک ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد در منطقه نیمه خشک شمال فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
68 تاثیر تراکم بوته و تنش خشکی در مرحله رشد رویشی بر عملکرد ،اجزای عملکرد وکارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 2، شماره: 3
69 تاثیر تراکم بوته و کلرمکوات کلرید (CCC) بر ویژگی های ظا هری و عملکرد دانه کلزای پاییزه رقم طلایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
70 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ارقام گندم نان (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 1، شماره: 1
71 تاثیر تنش خشکی بر آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات مرتبط با مرگ سلولی در مرحله پر شدن دانه در ارقام مقاوم و حساس گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 9
72 تاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم ( Triticum turgidum L. var. durum Desf.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
73 تاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم ( Triticum turgidum L. var. durum Desf.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
74 تاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسیدکربن و تشعشع ماوراءبنفش بر صفات کمی گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. Durum Desf.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
75 تاثیر روشهای مختلف خاکورزی توام با مدیریت بقایای گیاهی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (رقم آگوستا) در شرایط استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
76 تاثیر سالیسیلیک اسید و براسینواستروئید در تعدیل اثرات تنش آبی در دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
77 تاثیر سه تنظیم کننده رشد بر عملکرد دانه ارقام گندم در رژیم های متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 21
78 تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد جو، رطوبت و شوری خاک در طول فصل رشد، و بهره وری آب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 2
79 تاثیر شوری و سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سورگوم در مراحل اولیه رشد‎(Sorghum bicolor (L.) Moench)‎ (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 7
80 تاثیر کاربرد سایکوسل و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 7
81 تاثیر گیاه پوششی گندم و جو بر کنترل علف های هرز، رشد و عملکرد کلزا در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
82 تاثیر محلول پاشی سیلیسیم بر ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی گندم در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 4
83 تاثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
84 تاثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
85 تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی عملکرد دانه، اجزاء آن و برخی صفات مورفو فیزیولوژیک در گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
86 توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
87 دست ورزی صفات مورفو- فیزیولوژیک گندم نان و گندم ماکارونی با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
88 رابطه دمای سایه انداز جامعه گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانه ژنوتیپ های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
89 راهنمای شناسایی مراحل زندگی در کلزاBrassica napus L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
90 کاربرد تبدیل هاف تعمیم یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
91 مدیریت علف‌های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
92 مقاله مروری نقش تنظیم‌کننده‌های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 3
93 مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
94 واکنش ارقام گندم نان به برگ پاشی سیلیس در شرایط تنش خشکی بعد از گل دهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 19
95 واکنش بیو شیمیایی دو رقم گندم به تنش خشکی انتهایی و تنظیم کننده های اکسین و سیتوکینین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 3
96 واکنش رشد و عملکرد تریتیکاله (X Trticosecale) به روش های کاربرد کود زیستی و سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
97 واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم ها در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
98 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم نان و ماکارونی به تنظیم کننده های رشد در شرایط تنش خشکی در مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 5، شماره: 1
99 واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
100 واکنش عملکرد،اجزای عملکردوشاخصهای مقاومت به تنش درارقام گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس ازگلدهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
101 واکنش عملکردی گندم نان و دوروم به غلظت های مختلف اکسین و سیتوکینین در شرایط تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 8
102 واکنش های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
103 واکنش های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
104 ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم زمستانه در پاسخ به تراکم بوته و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
105 ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم زمستانه در پاسخ به تراکم بوته و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز انرژی های ورودی و خروجی در کشت گندم، طی دو سیستم کشت پشته های عریض Raised bed و مرسوم Flat در منطقه ملاثانی (اهواز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
2 اثر آبیاری تکمیلی بر واکنش های فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر برگ زدایی بر تخصیص مواد فتوسنتزی در ذرت دانه ای (Zea mays L.) هیبرید SC704 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تنش آبی، تراکم کاشت و تنظیم کننده رشد (اتفان) بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تنوع ژنتیکی و شرایط اقلیمی بر میزان فنول در گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر شدت زمان برگ زدایی بر عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر کم آبی و محلول پاشی سیلیکون بر رشد، عملکرد بیولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گندم (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 اثر کند کننده رشد (کلرمکوات کلرید) بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در سطوح مختلف نیتروژن در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تنظیم کنند ه های رشد (اتفان و سایکوسل) بر رشد و عملکرد گندم نان رقم شیراز (Triticum aestivum L.) cv. Shiraz (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثربرگ زدایی برتسهیم ماده خشک درذرت دانه ای Zea mays L .) sc704 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرتنش خشکی درمراحل مختلف رشدبرعملکرد و اجزای عملکرد دانه چهارهیبرید ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی اجزای عملکرد و ویژگیهای فیزیولوژیک دورقم گندم زودرس و دیررس درکشت درهم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی روند سرعت پرشدن دانه درارقام هیبرید سینگل کراس 704و540 درسطوح مختلف نیتروژن و روی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 704 و 540 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 ارزیابی شاخص آب حفظ شده برگ (RWP) به عنوان شاخص جدید در مقایسه با سایر معیارهای موثر انتخاب و ارتباط آن با شاخص پایداری عملکرد در ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
18 ارزیابی فلورسانس کلروفیل به عنوان یک ساز و کار مقاومت به خشکی در گندم تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 ارزیابی کاربرد کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر رشد و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 ارزیابی معیارهای مقاومت به خشکی و گزینش ژنوتیپ های مقاوم در ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی واکنش تعدادی ژنوتیپ گندم نسبت به سه جدایه ویروس موزاییک رگه ای گندم در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابیت غییرات صفات مهم راعی در دو شرایطت نش رطوبتی و آبیاری مطلوب در ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 استفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
24 استفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
25 استفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
26 استفاده از ویژگی آللوپاتی اندام های متفاوت چهار گیاه دارویی بعنوان علفکش زیستی برای کنترل یولاف وحشی درکنار گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
27 افزایش بیان ارتولوگ HKT1;5-D در مقابل HKT1;5-A در ژنوتیپ های گندم زراعی و خویشاوندان وحشی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 بازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
29 بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل و سطوح مختلف محلول پاشی اکسین و سایتوکینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی گندم نان و ماکارونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی اثر تنظیم کننده رشد سایکوسل، عنصر ریز مغذی روی و کود زیستی بر ویژگی های زراعی گندم رقم کوهدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
31 بررسی اثر تنظیم کننده رشد گیاهی سایکوسل بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه دو رقم گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
32 بررسی اثرات برهمکنش دو تناوب گندم عدس و گندم آیش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نیک نژاد و زاگرس در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت در سه گیاه ذرت، سورگوم و آمارانت علوفه ای در شرایط استان فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 بررسی امکان استفاده از ذرت و یولاف در پالایش سبز کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بررسی بر همکنش سیلیکات سدیم و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 بررسی برهمکنش سیلیکات سدیم و خشکی بر جوانهزنی و رشد گیاهچه گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
37 بررسی پاسخ عملکرد دانه دو هیبرید ذرت به تنش خشکی درشرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی پایداری تعدادی ژنوتیپ گندم نان در واکنش به ویروس موزاییک رگه ای گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم رقم نیک نژاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
40 بررسی تاثیرکاربرد همزمان زئولیت و سالیسیلیک اسید در افزایش برخی ویژگی های مربوط به مقاومت به خشکی در ارقام گندم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تبادلات گازی و رنگیزه های فتوسنتزی ارقام گندم در شرایط تنش خشکی انتهای دوره رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 بررسی تجزیه علیت عملکرددانه درترکیب های متفاوت نیتروژن و روی درشیراز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از شاخص های تحمل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی تعیین سطح بهینه کود نیتروژن و ماده تنظبم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد جو لخت و اجزاء آن درشرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
45 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و قابلیت برخی شاخص های مقاومت به تنش در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 بررسی رشد وعملکرد دانه ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش رطوبتی در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی روند تغییرات طیف بازتابی مزارع چغندرقند با استفاده از داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی سامانه ریشه دو رقم گندم درترکیب های مختلف کشت مخلوط درهم درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی سیستم های کشت وخاک ورزی در حفاظت از محیط زیست و تطبیق آن با آموزه های قران کریم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
50 بررسی شاخصهای تحمل به خشکی عملکرددانه ژنوتیپ های گندم هگزاپلوئید درپاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی میزان مرگ سلولی و پارامترهای مربوط به آن در شرایط تنش خشکی و ارتباط آنها با کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
52 بررسی نقش سایکوسل در تعدیل اثرات تنش خشکی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
53 بررسی نیاز آبی و تنشدرمراحل متفاوتبر عملکرد و اجزای پنج هیبرید ذرت در جنوبتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
54 بررسی همبستگی و تجزیه مسیربرای دو رقم یونجه درشرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 برهمکنش تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه پنج رقم (Triticum aestivum L.) گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 پاسخ برخی پارامترهای رشد و عملکرد دانه ذرت دانه ای (Zea mays L.) به تنظیم کننده رشد (اتفون) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 پاسخ ده ژنوتیپ گندم نان و دوروم به تنش خشکی در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
58 پاسخ ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک چندهیبرید ذرت شیرینZea mays saccharata به سطوح نیتروژن و حذف پاجوش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم متفاوت از نظر مقاومت به خشکی، در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
60 پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد گندم به تنظیم کننده رشد کیتوزان در شرایط قطع آبیاری انتهای فصل رشد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 پاسخهای دمای سایه انداز و محتوای پرولین چهار ژنوتیپ گندم به سایکوسل و تنش آبیاری انتهای فصل (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 پاسخهای فیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) به سالیسیلیک اسید، کلرمکوات کلرید و نانوسیلیس در شرایط قطع آبیاری انتهای فصل رشد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 پاسخهای فیزیولوژیک ذرت هیبرید 499 به سطوح نیتروژن تراکم بوته و آرایش کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 پایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
65 تاثیر اکسین و سایتوکینین بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی گندم نان و دوروم در شرایطتنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
66 تاثیر پرایمینگ سالیسیلیکاسید بر جذب آب، جوانه زنی و رشد گیاهچه های جو تحت تاثیر تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
67 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه،میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 تاثیر تنش خشکی آخرفصل برعملکردواجزای عملکرد ارقام گندم درمنطقه باجگاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
70 تاثیر دما، رطوبت، عمق کاشت و بافت خاک بر جوانه زدن گندم در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
71 تاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
72 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجرای عملکرد دانه شانزده رقم گندم نان در دو شرایط آبیاری مطلوب و دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
73 تاثیر سطوح و منابه نیتروژن بر عملکرد دانه دو رقم برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 تاثیر عملکرد بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای پاییزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 تاثیر کندکننده ی رشد و کود نیتروژن دار بر عملکرد دانه و روغن دو رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
76 تاثیر محلول پاشی اکسین و سایتو کینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی ارقام گندم شیراز و یاواروس در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 تأثیر آلاینده های هوا و کمبود آب بر صفات کیفی گندم دوروم Triticum turgidum L (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و تابش فرابنفش بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 تأثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر قرائت کلروفیل متر ) ) SPAD برگ دو رقم سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 تعدیل اثرات تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد گندم نان و ماکارونی با کاربرد سایکوسل و سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تنش خشکی بر جوانه زنی و مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا (Brassica napus L.) در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 تولید علوفه خارشتر با استفاده از منابع آب و خاک شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
83 عملکرد و اجزای عملکرد جو تحت تاثیر غلظتهای متفاوت محلولپاشی سالیسیلیک اسید در شرایط شور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
84 کاربرد تنظیم کننده رشد غلات (کلرمکوات کلرید) در ارتقاء بهره وری از آب در زراعت چهار رقم گندم دیم در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 کشاورزی حفاظتی رهیافتی برای حال و آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
86 کشت درهم ارقام زودرس و دیررس گندم زمستانه برای کاهش رقابت دردوره ی تنش رطوبتی پس ازگلدهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 گروه بندی ارقام جو وحشی و زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD میزان سدیم، پرولین و خصوصیات زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 مدلی برای شبیه سازی مراحل نمو گیاهان CDSS-Model زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 مطالعه اجزای عملکردو روابط آنها با عملکرد در16لاین امیدبخش برنج oryza satival (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 مطالعه میزان پروتئین و غلظت برخی عناصر غذایی در دانه گندم تحت تأثیر کاربرد سایکوسل، سولفات روی و کود زیستی نیتروکسین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
91 مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
92 مقایسه ی باروری گلچه ها در برخی ارقام گندم معرفی شده طی ۵۰ سال اخیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 واکنش چند رقم ذرت شیرین ( Zea mays saccharata) به سطوح متفاوت کود سرک نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 واکنش ریشه ارقام گندم نان و ماکارونی به تنش خشکی در دو نوع خاک لومی و شنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 واکنش مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس به تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 هرز تاتوره بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر رشد و پراکنش بذر علف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران