دکتر فرامرز سهرابی

دکتر فرامرز سهرابی استاد
 هیات علمی گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فرامرز سهرابی

Dr. Faramarz Sohrabi

استاد هیات علمی گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study of the conception and components of spiritual intelligence and developing an instrument to assess it (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 4
2 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 22
3 اثر بخشی بر نامه درمانی خود بخشودگی بر مبنای مفاهیم قرآنی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 3، شماره: 9
4 اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 13
5 اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیوه گروهی بر سر زندگی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
6 اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
7 اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی ( MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 16
8 اثر بخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید در سالمندان با سندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 15
9 اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس SMART برکاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 22
10 اثربخشی آموزش تکنیک های تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره های افراد افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
11 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
12 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 16
13 اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
14 اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر خویشتن داری جنسی دانشجویان پسر (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی دوره: 1، شماره: 1
15 اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
16 اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم منابع تکوین خود برکاهش تعارضات زناشویی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 1
17 اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر بهبود نظریه ذهن و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 4، شماره: 4
18 اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
19 اثربخشی امیددرمانی بر تابآوری و خوشبینی فرزندان دختر جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 15
20 اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی بر تاب آوری دانش آموزان با رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
21 اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع در افزایش آمادگی برای ترخیص و سازگاری پس از ترخیص در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 1
22 اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 19، شماره: 3
23 اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر بهبود نگرش های دانشجویان نسبت به مهارت های زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 4
24 اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
25 اثربخشی تقویت مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی شهر گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 7، شماره: 2
26 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تکانشگری نوجوانان دارای اعتیاد به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 11، شماره: 15
27 اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 2
28 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
29 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی مدیریت خشم بر مبنای الگوی ریلی و شاپشایر در کاهش پرخاشگری و ارتقای رضایت زناشویی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 35
30 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 49
31 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 5
32 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 27
33 اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 1
34 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
35 اثربخشی روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 5
36 اثربخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 23
37 اثربخشی طرح واره درمانی درکاهش فعالیت طرح واره های ناسازگاراولیه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
38 اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 18
39 اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 16
40 اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
41 اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 2
42 اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان اعتیادپذیری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 16، شماره: 3
43 اثربخشی مداخلات روان شناسی مثبت گرا بر تاب آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 3
44 اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد تلفیقی( زوج درمانی یکپارچه نگر و روان درمانی مثبت نگر) بر سازگاری زناشویی و بخشش در زوجین دارای روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
45 اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 4
46 اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی– رفتاری بر سلامت روان شناختی و تکانش گری معتادان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
47 اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن های آسیب دیده از عهدشکنی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 4
48 اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
49 ارتباط دیدگاه‌گیری اجتماعی و قدرت ایگو با هوش فرهنگی در دانشجویان غیربومی: نقش تعدیل‌کنندة سن و جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 1
50 ارزیابی اثر خستگی ذهنی و آگاهی از موقعیت بر عملکرد شناختی خلبانان خطوط هوایی: نقش تعدیل کننده منابع استرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
51 ارزیابی نسخه ایرانی مقیاس ترس از گناه برای اختلال وسواس فکری- عملی: ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 5
52 الگوی علی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
53 الگوی علی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
54 الگوی واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 45
55 Case Report of Treatment of a Patient with Bipolar II Disorder through Cognitive Behavioral Therapy Based on the Emotion-Goal Detachment (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 11، شماره: 2
56 Comparing the Efficacy of Three Therapeutic Methods of Emotional Expression, Mental and Combined Relaxation in Reducing Perceived Stress (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 28
57 Comparison of the effectiveness between web-based motivational interviewing and web-based diabetes self-management education on glycemic control in diabetic patients type ۲ (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 4
58 Comparison of The Effectiveness of Group Reality Therapy and Group Cognitive Behavioral Therapy on Coping Strategies in Post-Abortion Women (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 12، شماره: 1
59 Designing and testing a structural model of attachment styles and negative affects variables as predictors of young men's body dissatisfaction (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 12، شماره: 1
60 Development and Validation of Islamic Questionnaire of Spiritual Intelligence (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 3، شماره: 3
61 Development, validation, and evaluation of a group CBT+CRT-based manual for adults with major depressive disorder (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 49
62 Examining the causal model of depression based on lifestyle components and social health as mediator factor (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 1
63 Predicting Adolescents' Resiliency Rate Based on Parenting Styles Mediated by the Basic Psychological Needs Satisfaction (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 14، شماره: 3
64 Prediction of Psychological Disorders Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 12، شماره: 3
65 Relationship between self-efficacy and mental health among teachers:the role of perceived social support (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 2
66 Role of Perfectionism and Body Image in the Prediction of Body Dysmorphic Disorder Symptoms (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 3، شماره: 3
67 The effectiveness of healthy behavior training program in changing attitude of students towards substance abuse (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 3
68 The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in the Relationship between Brain-Behavioral Systems with eating behavior in individuals with overweight and obesity (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 4
69 The Relationship between Attributional Style and Mental Health in Diabetic Patients with Good and Poor Metabolic Control of diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 37
70 The Role of Emotion Regulation Difficulties as a Mediator of the Relationship between Body Image Disturbance and Disordered Eating Behavior (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 3، شماره: 2
71 The role of social support and personality traits in predicting the mental health of members of the Iranian Red Crescent Society (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 14، شماره: 3
72 بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 2
73 بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش کلی دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 23
74 بررسی اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر تاب آوری کودکان کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 8، شماره: 1
75 بررسی تاثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش بینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 2
76 بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پرخاشگری پسران ۱۱ ۹ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 54
77 بررسی تاثیر همنوایی در تخلف از علایم چراغ راهنمایی عابر پیاده توسط عابرین در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
78 بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 3
79 بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 2
80 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
81 بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 1
82 بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 2
83 بررسی میزان شیوع اختلالات روان شناختی و عوامل پیش بین آن در کودکان کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
84 بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
85 بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 1
86 برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
87 پیش بینی آسایش درونی بر اساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
88 پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان رنجورخویی و توافق پذیری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 6
89 پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
90 پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
91 پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیر های رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجی گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 30
92 پیش بینی نشخوار فکری بر اساس سازگاری اجتماعی و هیجانی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
93 تاثیر آموزش تاب آوری بر افزایش بهزیستی روان شناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 5
94 تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 2
95 تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر متابعت درمانی، عود و بستری مجدد بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 6
96 تاثیر برنامه مهارت های زندگی (خودآگاهی، مقابله با استرس، همدلی) بر اساس فرهنگ بومی بر شادکامی و تاب آوری زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 74
97 تاثیر خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی خانواده های دارای کودکان کم توان ذهنی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
98 تاثیر سایکودراما در درمان پرنده هراسی (پژوهش مورد منفرد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
99 تاثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
100 تاثیر کارتون درمانی بر بهبود روابط بین فرزندان و والدین با تیپ های شخصیتیA و B (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 20
101 تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت های اجتماعی بر نشانه های کودکان مبتلابه اختلال رفتار هنجاری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 2
102 تاثیرمداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPTدرکاهش علایم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 8
103 تبیین آمادگی برای توهم بر اساس صفات اسکیزوتایپی مثبت و منفی در نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 31
104 تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
105 تدوین الگوی رشد پس از ضربه در بیماران سازگار با سوختگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
106 تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای زنان مطلقه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 71
107 تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
108 تدوین مدل ساختاری شیوه های فرزند پروری مادران بر اساس سبک های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
109 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه (PTG) و اثربخشی آن بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
110 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه و اثربخشی آن بر انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 2
111 تدوین و اعتباریابی بسته مداخله روانی حرکتی و اثربخشی آن بر حافظه کاری، توجه و علائم اضطراب آشکار در دانش آموزان دختر مضطرب (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
112 تدوین و تعیین روایی پروتکل درمان شناختی رفتاری مبتنی بر گسست هیجان وهدف جهت درمان تلفیقی افراد مبتلا به اختلال دوقطبی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 12
113 تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
114 چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 13، شماره: 48
115 خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
116 رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 1
117 رابطه تیپ شخصیتی C، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
118 رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت  از زندگی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
119 رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
120 رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
121 رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
122 رابطه نگرانی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی و نشانگان افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 33
123 رابطۀ هوش عمومی و معنوی با آسایش معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
124 روابط فرازناشویی زنان با تاکید بر عوامل بین فردی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
125 روان شناسی شخصیت امام خمینی(ره) بر پایه ویژگی های انسان سالم کارل راجرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 1
126 روان شناسی و دین (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 29
127 رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 18
128 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
129 ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
130 سنجش و مقایسه کارکرد‌های شناختی پایه مبتنی بر نرم افزار ارزیابی عصب‌شناختی آنام در کارکنان نیروی انتظامی نوبت کار و اداری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 1
131 سه رویکرد برای درک و طبقه بندی اختلال های روانی: ICD-۱۱, DSM-۵, RDoC (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 1
132 شناسایی ویژگی های روان شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
133 طرح واره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس – اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
134 عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 4
135 کارآمدی طرح واره درمانی دو وجهی در کاهش شدت وابستگی مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 13
136 مدل پیشبین رضامندی زندگی بر اساس سازههای روانشناسی مثبتگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
137 مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگیو متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه)در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
138 مدل علی روابط بین ناگویی هیجانی با عملکرد جنسی با میانجیگری درماندگی روانشناختی و صمیمیت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 4
139 مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 9، شماره: 34
140 مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 2
141 مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی درسندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 29
142 مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 1
143 مقایسه اضطراب و مولفه های فرسودگی شغلی بین کادر درمانی مبتلا و غیر مبتلا به کووید_۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 27
144 مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
145 مقایسه تاثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی- مذهبی بر کاهش اضطراب پنهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 7
146 مقایسه تاثیر روش های آموزش دلگرم سازی، رفتاری و دارو درمانی بر مهارت های خودکنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 16
147 مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
148 مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 22
149 مقایسه کارکردهای اجرایی با زیرمولفه های سرعت پردازش و حافظه فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 2
150 مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
151 مقایسه مولفه های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 1
152 مقایسه ویژگی های شخصیتی و حافظه رویدادی در بین افراد دارای رشد پس از ضربه و مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه. (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 11، شماره: 1
153 مقایسه ی رفتار خودکشی، رفتارهای خودآسیب رسان و ظرفیت شرم و احساس گناه در میان افراد با «صفات چهارگانه تاریک شخصیت» و افراد با «سه گانه آسیب پذیر شخصیت»؛ یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 1
154 مقایسه ی سرسختی روان شناختی و نوع مکانیسم دفاعی در افراد تحت درمان با همودیالیز و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
155 نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های مقابله ای در پیش بینی پرخاشگری و آسیب پذیری در برابر استرس کرونا در نوجوانان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 3
156 نقش دینداری و تاب آوری در پیش بینی استرس زناشویی مادران دارای فرزند پسر با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
157 نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
158 نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه کارکردهای اجرایی و تاب آوری در آتش نشان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 3
159 نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشه B (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 32
160 نقش واسطه گری طرح واره های ناسازگار اولیه در رابطه بینسبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 25
161 نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 4
162 ویژگی های جمعیت شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 12
163 ویژگی های روان سنجی سیاهه فعالیت های داوطلبانه در اعضای هلال احمر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 47
164 ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 2
165 هوش معنوی از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 30
166 هویت نوجوانان پسر ایرانی در بستر کلان روایت زندگی آن ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی (مدیریت استرسو ارتباط موثر) بر بهبود سلامت روان دانش آموزان دخترسال سوم متوسطه شهر سنندج دارای والد با سبک فرزند پروری استبدادی در سال 89 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
2 اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر تبعیت ازدرمان، خودکارآمدی و استرس ادراک شده ی بیماران مبتلا به ام اس شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
3 Interactive Effectiveness of Spiritual Intelligence and Life Skills Training on Mental Health and its Components (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
4 PREDICTING OF ADDICTION POTENTIAL BASED ON VOLUNTARY FUNCTIONS, FAMILY COMMUNICATION PATTERN, COPING STRATEGIES AND DEMOGRAPHIC FEATURES IN YOUTH (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
5 بررسی اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر خودکارآمدی کودکان خیابانی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
6 بررسی رابطه تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در آتش نشانهای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
7 بررسی وضعیت شادکامی، هوش معنوی و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر مقطع سال اول دبیرستان شهرستان شهریار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
8 برنامه ایمن سازی تربیتی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی نوجوانان: طراحی سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
9 رابطه تماشای فیلم های فارسی زبان ماهواره، حضور در شبکه های اجتماعی و سبک زندگی با خیانت زناشویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 رابطه کارایی خانواده و گسست ارزش های مادران و دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 رابطه میزان عمل به باورهای دینی مادران با راهبردهای خودکنترلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
12 رابطه ویژگی های شخصیتی با آسیب پذیری روان تنی در دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
13 رابطه ویژگی های شخصیتی با استرس در دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
14 مقایسه اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله ای در کاهش بیش انگیختگی و کرختی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
15 مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افسردگی، راهبردهای مقابله ای و سازگاری زنان پس از عمل سقط جنین (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
16 مقایسه دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت از نظر ویژگی های شخصیتی برونگرایی، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید