اسماعیل زارعی زوارکی

 اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل زارعی زوارکی

Esmaeil Zarei Zavaraki

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
2 ارزشیابی محتوا آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
3 استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی (با تاکید بر تجارب موفق کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
4 ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
5 بازنگری برنامه درسی دوره ی کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارایه برنامه ای مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارایه برنامه ای جامع برای راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
8 بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
9 پرورشخلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
10 تاثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
11 تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
12 تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
13 تاثیر آموزش غنی شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
14 تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانه ای آموزشی بر عزت نفس دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
15 تاثیر آموزشی چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
16 تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
17 تاثیر بازی رایانه ای آموزشی در یادگیری، یاد داری انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
18 تاثیر بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری موثر بر انگیزش ویادگیری دانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
19 تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 11
20 تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
21 تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسیدانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 3
22 تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
23 تاثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
24 تاثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
25 تاثیراستفاده ازکارپوشه الکترونیکی برنگرش،انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکزآموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
26 تأثیر استفاده از روش تدریس پنج مرحله ای بایبی بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
27 تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های اموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
28 تطبیق موردی 9 بازی رایانه ای آموزشی با اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی های رایانه ای آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
29 چالش های اساسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 3
30 رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
31 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
32 سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
33 طراحی آموزشی و محیط های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل های پیشین و ارایه مدلی نوین در این زمینه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
34 طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
35 طراحی الگوی امنیت آموزشی و بررسی میزان تحقق آن دردانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
36 طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
37 طراحی و ارزشیابی مدل شایستگی های حرفه ای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
38 طراحی و اعتبار یابی مدل یادگیری تلفیقی با تاکید بر فناوری های دیجیتال برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
39 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
40 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه های اجتماعی مجازی برای دانش آموزان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
41 طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
42 مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با تاکید بر آموزش ویژه در دانشگاه های امریکا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 28
43 معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
44 مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
45 مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش حضوری والکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
46 مقایسه تاثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
47 مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکزیادگیری دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
48 مقایسه مهارت های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 1
49 مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش اخلاق فناوری مبتنی بر آموزه های رضوی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
2 بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
3 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات وارتباطات وتوسعه ی شایستگی های کارکنان ومدیران شرکت آب وبرق شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 تأثیر استفاده از تصاویرآموزشی در حین تدریس بررشد هوش فضایی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
5 سنجش میزان استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش صمن خدمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
6 سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
7 طراحی آموزش الکترونیکی دوره مهارتهای تفکر خلاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی