دکتر علی تهرانی فر

دکتر علی تهرانی فر گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی تهرانی فر

Dr. Ali Tehranifar

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
2 اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 35
3 اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گل های بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 1
4 اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
5 اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 1
6 اثر القای پلی پلوییدی درون شیشه ای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 2
7 اثر ایندول بوتریک اسید، نوع بستر کشت و قطر قلمه بر کمیت ریشهزایی قلمه گلمحمدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
8 اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
9 اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
10 اثر تنش خشکی بر متغیرهای جوانه زنی بذر و صفات فیزیولوژیکی گیاه ختمی زینتی (Alcea rosea L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 4
11 اثر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی چهار دورگه انجیر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
12 اثر تنش شوری و افزایش دی اکسید کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات مورفوفیزیولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 4
13 اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
14 اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 1
15 اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
16 اثر دی کرومات پتاسیم بر شاخص های مورفولوژیک و بیوشیمیایی سه رقم رز مناسب فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 8، شماره: 1
17 اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 2
18 اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
19 اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
20 اثر طول روز و اسیدجیبرلیک بر برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
21 اثر غنی‫سازی دی‫اکسید کربن بر خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه‫های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 2
22 اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
23 اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
24 اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر ویژگی های کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس (Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 3
25 اثر نسبت های مختلف NH+۴:NO-۳بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 1
26 اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
27 اثر هیدرو سولفید سدیم بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژی گیاه تاج خروس (Amaranthus tricolor) تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
28 اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 1
29 ارتباط فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
30 ارزیابی پاسخ های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرما (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
31 ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
32 ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)، (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
33 ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون ها در گیاه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 2
34 ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
35 ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی اقاقیا معمولی و کاج در فضای سبز شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
36 ارزیابی تنژگی بذر زنبق فردوسی (Iris ferdowsii)، گونه ا ی جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 1
37 ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 3
38 ارزیابی قابلیت جایگزینی و مقایسه خصوصیات رشدی و کیفی چمن های شبدری با چمن های گراسی رایج در فضای سبز به منظور کاهش هزینه های سرزنی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
39 ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بام های سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 4
40 ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کمتر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
41 افزایش انبوه پایه درون شیشه ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه ی رویشی برای میوه-های هسته دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 3
42 القای مقاومت به نیکل با نیتروپروساید سدیم در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 57
43 انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
44 Conservation of Colutea gifana, a rare and potential ornamental species, using in vitro method (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 2، شماره: 2
45 Effect of soil modifiers on hollyhock plants (Alcea rosea L.) under drought stress (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 47
46 In vitro propagation and conservation of Diaphanoptera khorasanica (Caryophyllaceae), a threatened endemic and potential ornamental species in northeast of Iran (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 4، شماره: 2
47 The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
48 بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
49 بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
50 بررسی اثر تیمار گرمائی و قارچ‌کش بر کنترل آلودگی کشت درون شیشه‌ای سوخ نرگس (Narcissus tazetta L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
51 بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 15
52 بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
53 بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی برگ دو گونه فیکوس زینتی (Ficus elastica و Ficus benjamina) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 3
54 بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
55 بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
56 بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 4
57 بررسی امکان ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه کاکل زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 2
58 بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیرزمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 4
59 بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی ۲- بخش هوایی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 1
60 بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور(Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
61 بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 3
62 بررسی تاثیر زمان حلقه برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی میوه ی دو رقم انار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 4
63 بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر گل ژربرا رقم پینک الگانس (Gerbera jamesonii L., cv. Pink Elegance) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
64 بررسی تنژگی دانه گرده و تشکیل میوه در 8 رقم انار ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
65 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
66 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
67 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
68 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 3
69 بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
70 بررسی صفات رشدی گیاه سینداپسوس (Scindapsus spp.) تحت تاثیر مصرف اسید هیومیک و اسید فولویک به صورت کودآبیاری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 1
71 بررسی کاربرد انواع مختلف خاکپوش بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم گل جعفری در فضای سبز شهری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
72 بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
73 بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 1
74 بررسی و تعیین مقاومت به سرما و یخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
75 بررسی ویژگی‌های کمّی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی در کشت پاییزه تحت تأثیر پوشش‌های مختلف گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 3
76 بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان های خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
77 بهبود شاخص های رشد رویشی و تسریع گلدهی دانهال های اطلسی با استفاده از تغییر تدریجی ترکیب طیفی نور در دوران رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 2
78 بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 2
79 بهینه سازی شرایط کشت درون شیشه ای گیاه نسرین (آماریلیس) (Hippeastrum × johnsonii) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
80 بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان 29c (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
81 بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 1
82 پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم ترین دوره سال (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
83 پیش بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
84 تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 3
85 تاثیر بستر کشت بر خصوصیات رویشی گیاه پپرومیا در دیوار سبز داخلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 5، شماره: 1
86 تاثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 3
87 تاثیر بعضی اسانس های گیاهی در جوانه زنی اسپور و رشد کلنی قارچ پنی سیلیوم دیجیتاتوم در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
88 تاثیر ترکیب های طیف های آبی و قرمز و شدت نور بر رشد رویشی نشای اطلسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
89 تاثیر توام آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه ای L.) (Gomphrena globosa (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
90 تاثیر دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک دو گونه فیکوس زینتی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 4
91 تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و ویژگی های زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 3
92 تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
93 تاثیر سوپرجاذب A۲۰۰، بنتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
94 تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های بومی گراس فسکویه بلند در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
95 تاثیر غلظت های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
96 تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
97 تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 11
98 تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
99 تاثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
100 تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
101 تأثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 1
102 تأثیر سیلیسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
103 تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 4
104 تعیین نرم های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
105 جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 4
106 ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 3
107 شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 28
108 شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرومالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
109 شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرومالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
110 عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 2
111 کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
112 گزارش علمی کوتاه: اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر جوانه زنی بذر شبدر سفید و قرمز تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
113 مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
114 مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
115 مطالعه اثر مقطع زمانی کاربرد نور مکمل و ترکیب طیفی نور بر ویژگی‌های رویشی و زمان گل‌دهی اطلسی (Petunia×hybrida) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 1
116 مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
117 مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
118 مطالعه خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه ۳۰ رقم مختلف انار ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
119 مقایسه مواد رنگزا و محلول های نگهدارنده بر عمر گلجایی مریم ( Polianthes tuberosa L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثر تنش خشکی طولانی مدت بر گیاه بنفشه در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع محیط کشت بر ریشه زایی درون شیشه ای Rosa canina (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagetes patula (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
6 اثر سطوح مختلف شیوعی سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید بر جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
7 اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات رشدی گل ژربرا رقم پینک الگانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر انار رقم اردستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر نانو ذرات نقره در عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ (Lilium orientalis cv. ‘Shocking’) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه سیب رقم گالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثرات پارابن ها بر کاهش آلودگی محیط کشت در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
12 اثرات محلولپاشی نیترات پتاسیم بر خصوصیات انار ملس یزدی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
13 اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 احداث پارکهایی جدید با استفاده از گیاهان معطر (Aromatic Plants) راهکاری مناسب در جهت کاهش تنشهای روانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) گیاهی دارای قابلیت زینتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 ارزیابی مقاومت به سرما و خشکی برخی گونه های گیاهی برای کاربرد در بام های سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 اصول طراحی بامهای سبز و معماری بیوفیلیک به منظور کاهش استرس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
21 The Influence of Saline Water Drip Irrigation and Root temperature Zone on Tomato Yield under Soilless Cultivation (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 The supplementary irrigation effects on drought tolerance and ornamental characteristics of safflower genotypes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
23 بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی اثر تنش شوری بر پاسخهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی سه نوع شبدر (گیاه پوششی) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 بررسی اثر تنوع گونه ای و رژیم های مختلف آبیاری بر انتخاب طرح کاشت مناسب در فصول سرد و گرم سال در مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
28 بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
29 بررسی اثر نوع ریز نمونه، محیط کشت و تیمارهای هورمونی در استقرار و پرآوری ریزنمونه های رقم نطنز گلابی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
31 بررسی اثر هرس بوته و تنک میوه بر میزان رنگدانه ها، مواد جامد محلول میوه و اسید آسکوربیک سه رقم گوجه- فرنگی گلخانهای (Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی اثرات آللوپاتی برخی گراسهای بومی ایران بر جوانه زنی و رشد توده بومی لولیوم پرنه یارندی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
33 بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
34 بررسی اثرات سورفکتانت و اسید هیومیک بر خصوصیت غنچه گل رز شاخه بریده رقم آنتا در شرایط کشت هیدروپونیک باز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 بررسی اثرات ضد قارچی 12 اسانس گیاهی در کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ Botrytis cinerea در شرایط درون شیشه‌ای (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
36 بررسی اثرات ضد قارچی اسانس انیسون در کنترل بیماری پوسیدگی نرم توت فرنگی در پس از برداشت (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
37 بررسی امکان کاربرد پسابهای شهری تصفیه شده درابیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
38 بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
39 بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی، عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L. ) در سیستم کشت هیدروپونیک فضای باز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر مولفه های جوانه زنی و میزان مقاومت به تنش شوری گل همیشه بهار(Calendula officinalis. L) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
41 بررسی تاثیر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر پارامترهای جوانه زنی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis. L)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
42 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر صفات موفولوژیکی، فیولوژیکی وبیوشیمیایی گل همیشه بهار Calendula officinalis. L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
44 بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
45 بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن درمطالعه تنوع ژنتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
46 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انارهای محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria Imperialis در منطقه اقلید فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 بررسی ریزازدیادی سیب گلاب خراسان در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
49 بررسی صفات کمی وکیفی در میوه هشت ژنوتیپ اناردرمنطقه فردوس (دریافت مقاله) همایش ملی انار
50 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 51 رقم انگور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
51 بررسی مراحل رویشی و شکل گیری جوانه گل در زنبق نمکزار Iris spuria (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 بررسی مراحل مختلف رشد و نمو گونه زنبق خراسانی Iris kopetdagensis (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 بررسی نقش پایداری و امنیت در فضای سبز شهری با دیدگاه بهبود کیفیت زندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
54 بررسی و مقایسه اثر تغذیه برگی کودهای نانوکلات پتاسیم و سولفات پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی
55 بررسی و مقایسه اندام هوایی و زیر زمینی بین دو گونه فیکوس بنجامین و الاستیکا تحت غنی سازی دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
56 بررسی و مقایسه روشهای تکثیر متداول در انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
57 بررسی واکنش فیزیولوژیکی شش گونه زینتی از جنس سدوم به دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
59 بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
60 بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
61 بهینهسازی جداسازی DNA ژنومی (با خلوص بالا) در گیاه انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
62 پاسخهای بیوشیمیایی گیاهچه سیلن تحت دو تیمار دمایی طی زمانهای مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 پتانسیل اللوپاتی تودههای بومی Lolium spp.یکساله و چند ساله بر جوانهزنی و رشد گیاهچه توده بومی رایگراس شادگان (Lolium perenne‚ ‘Shadegan’) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
64 تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست برتغییرات ویتامین ث دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
66 تاثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر دغدغک البرزی (Coluteabuhsei) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
67 تاثیر چند اسانس گیاهی جهت افزایش طول عمر گل بریده آلسترومریا ( Alstroemeria peruviana) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
69 تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 تاثیر قطر قلمه و تیمارهای مختلف ایندول بوتریتیک اسید ( IBA ) بر شاخص های رشدی قلمه های صنوبر گونه Populus deltoides (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
71 تاثیر محلول پاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی دو رقم انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
73 تاثیرمیزان مواد آلی بسترکاشت و انواع چمن های فصل خنک روی خصوصیات کیفی چمن رول قطعه ای در شرایط مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 تأثیر اسانس دارچین در کنترل کپک خاکستری توت فرنگی در شرایط پس از برداشت (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
75 تسهیل جوانهزنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 تفسیر برخی از احساس‌های گیاهی در کنترل پوسیدگی نرم توت فرنگی در شرایط پس از برداشت (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
78 حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
79 فنولوژی گلدهی سیب رقم گالا و دلباراستیوال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 فنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 کاهش قهوه ای شدن ریز نمونه های سه رقم نظنز، سبری و شکری گلابی در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
82 کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
83 کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
84 مروری بر استفاده از سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پسابهای صنعتی و خانگی بمنظور ابیاری گیاهان فضای سبز (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
85 مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
86 مطالعه اثر دورهای مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی شش گونه گیاه پوششی سدوم در فضای سبز مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
87 مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
88 مطالعه تاثیر محلول پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانوذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
90 معرفی چند گونه پیاز وحشی Allium L.بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبزشهری (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
91 معرفی طرح جدیدی از سیستم کشت بدو ن خاک pot and tube با هدف افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
92 معماری بیوفیلیک و کاهش استرس در محیطهای کاری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
93 مقایسه سرعت رشدی دو گونه فیکوسF. benjamina و Ficus elastica تحت تیمار دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
94 مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی انار
95 مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
96 مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمتهای مختلف انار Punica granatum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
97 نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بامهای سنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی