خسرو خواجه

 خسرو خواجه گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی

خسرو خواجه

Khosro Khajeh

گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Enzymatic Degradation of Organophosphate Compounds: Evaluation of High-level Production, Solubility and Stability (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of encapsulated α-amylase in gluten-free bread as an anti-staling agent (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
2 Attachment of Chondroitinase ABCI to Fe3O4@dextran Nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
3 اثر جهشهای نقطهای بر ویژگیهای ساختاری و کاتالیتیک آنزیم پراکسیداز نوترکیب (HRP) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 ارزیابی اثر حلال های فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و گلیسرول بر آنزیم آلفاآمیلاز ترموفیل BLA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
5 ارزیابی پتانسیل پاکسازی زیستی خاکهای شور آلوده به هیدروکربن با استفاده از یک سویه هالوتالرنت Alcanivorax dieselolei (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 استفاده از فنون کشاورزی در راستای جهاد اقتصادی (با رویکرد ارتقاء بهره وری از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
7 استفاده از قابلیت لاکاز گیاهی در فرآیند گیاه پالایش خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
8 Covalent attachment of acetylcholinesterase on electrospun poly vinyl alcohol nanofiber:potential use in pesticide biosensor (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
9 Different Fibrillation Behaviors of Lipase and Its Mutants (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
10 Effect of various additives on carboxypeptidase G2 G2 thermal stability (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
11 Investigating the interaction of several herbal extracts with α-synuclein by surface plasmon resonance (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
12 Investigating the role of Greek key motifs of amylase in amyloid fibril formation (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
13 Isolation of pigment producing Bacteria and characterization of extracted pigment (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
14 Optimization of alpha amylase production by solid-state fermentation of Bacillus sp.KR-8104 in a laboratory scale packed bed bioreactor (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
15 Optimization of microencapsulation of α-amylase into beeswax by response surface methodology (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
16 Purification of a multimeric enzyme carboxypeptidase G2 by intein-mediated protein splicing (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
17 Purification of laccase from newly isolated Bacillus Safensis and analysis of biochemical and structural properties of Laccase enzymes (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 Study of deep eutectic solvent effect on matrixmetalloproteinase-9 stability and structure with treatment purpose (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
19 The effect of different concentrations of artemin on the formation of α-synuclein s amyloid fibrils (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
20 Y23V بهبود فعالیت و پایداری یک پروتئاز در حضور حلال های آلی با ایجاد جهش (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 بررسی تولید آنزیم α - آمیلاز توسط سویه جدید Bacillus sp.KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در بیوراکتور بستر آکنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بررسی فعالیت آمیلازی در Saccharopolyspora erythraea و نقش آن در تولید اریترومایسین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
23 بررسی کارایی فرایند حذف آنزیمی آلاینده هیدروکسیآروماتیک از پساب توسط HRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
24 بررسی هیدرولیز آنزیمی روغن سویا توسط لیپازهای تجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 بیان همزمان چپرون آرتمین با فتوپروتئین اکورین در میزبان E. coli به منظور افزایش فرم محلولآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
26 تخلیص و بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم سلنات ( سلنیت ) ردوکتاز جدا شده از Bacillus sp. STG-83 سوش بومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
27 جهش زایی هدفمند یک پروتئاز به منظور افزایش پایداری آن در حضور حلال های آلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 روابط متقابل میان خاک آلوده و گیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
29 طراحی و ایجاد آنزیم مقاوم به حلال های آلی با پایدارسازی لوپ های اطراف جایگاه فعال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
30 طراحی و راه اندازی روش اتصال پروب الیگونوکلیوتیدی به سطح نقاط کوانتومی برای تشخیص microRNA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
31 کلون ژن، بیان و تخلیص آنزیم کربوکسی پپتیداز G2 به واسطه اینتیین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
32 کلونینگ و تعیین خصوصیات آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز از یک گونه ترموفیل ایرانی به عنوان آنزیم کلیدی در تولید 1 و - 2 پروپان دی ال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
33 مطالعه پایداری فوتوپروتئین اکورین نوترکیب : فعالیت، پایداری حرارتی، انعطاف پذیری و هضمآنزیمی محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
34 مقایسه بیان ژن های دخیل در التهاب در مدل های صرعی به وسیله ی real time-PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
35 مقایسه مولکولی پروموتر ژنهای همانند سازی( 52 و 16 ) دو سوش Dumas وOka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
36 نقش دمین C در آلفا -آمیلاز حاصل از باکتری (BKA) Bacillus sp.KR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران