دکتر علی کریمی مله

دکتر علی کریمی مله

دکتر علی کریمی مله

Dr. Ali Karimi Maleh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «نوباستان گرایی و روان ساخت های ستیزبرانگیز: بایستگی سیاست گذاری هویتی نیازپایه» (دریافت مقاله) مجله مطالعات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران دوره: 2، شماره: 1
2 آسیب شناسی دموکراسی در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 1
3 ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم های اجتماعی، چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
4 از سرمایه تا سرمایه سیاسی؛ نقدی بر تکوین نظریه سرمایه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
5 باستان گرایی، رهیافتی به هویت فرهنگی در آثار سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
6 بررسی چرایی پیوستن جنگجویان خارجی به داعش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی نقش روشنفکران در به قدرت رسیدن رضاخان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 47
8 پس ران های گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه پنجم (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 9، شماره: 31
9 پیامد ها و دلالت های فرو کاهش سرمابه سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 31
10 پیش رانهای مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
11 تحلیل رهبری امام خمینی(ره) در جنگ تحمیلی، از منظر جامعه شناسی احساسات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 20
12 تحول هویت روشنفکری و تاثیر آن در سر کار آمدن رضاخان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 4
13 دولت پرببندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 14، شماره: 27
14 سرمایه سیاسی حکومت و هویت ملی؛ داده های پیش هشداردهنده در مورد ایران کنونی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 18، شماره: 2
15 سیاست جهانی شده؛ ساخت یابی مجدد سامان سیاسی در منظومه دولت بین المللی شده (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 7، شماره: 11
16 شاخص های حکمرانی خوب جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه های پنج ساله توسعه (مطالعه موردی سند هفتم توسعه) (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 8، شماره: 85
17 طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 24
18 عناصر هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ موردکاوی سند مولفه های هویت ملی ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 25
19 فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران (بازه زمانی دهه ی ۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
20 کودکان داعش: از درون‌فکنی ایستار تکفیری تا برون‌فکنی رفتار تسخیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 1
21 گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعه قومی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 11، شماره: 21
22 لایه های هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
23 مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 41
24 مسائل سیاستی بدخیم و لزوم بازنگری راهبردی در الگو های سنتی روابط دولت ملت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 15
25 مطالعه جامعه شناختی احساسات و رهبری سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرمشارکت بر توسعه اقتصادی با تاکید بر انسجام اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
2 The Relationship between Political and Economic Development in Selected Countries (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
3 تاثیر حضور قدرتهای فرامنطقه ای در واگرایی کشورهای ساحلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
4 تورم و متغیر سیاسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی