دکتر حیدرعلی عابدی

دکتر حیدرعلی عابدی Professor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Iran

دکتر حیدرعلی عابدی

Dr. Heidarali Abedi

Professor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.