دکتر محمود دانشور کاخکی

دکتر محمود دانشور کاخکی استاد

دکتر محمود دانشور کاخکی

Dr. Mahmoud Daneshvar Kakhki

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر خشکسالی بر شاخص تاب آوری خانوارهای کشاورزان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
2 ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برفعالیت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
3 اشتغال غیرکشاورزی و مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور : کاربرد روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
4 اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
5 بررسی آسیب پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی اثر شلاقی در زنجیره تامین چند سطحی شیر وفرآورده های آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
8 بررسی تاثیر نظریه های مکان یابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکت های سهامی زراعی (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
9 بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
10 بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
11 بررسی عامل های موثر بر عملکرد محصول های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
12 بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
13 بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
14 بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران بااستفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
15 بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص های آن (دوره زمانی 90-1340) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
16 برنامه ریزی زراعی در شهرستان جم با تاکید بر منافع اجتماعی و خصوصی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
17 بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل موثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه). (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 3
18 تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی(کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 27
19 تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفههای توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
20 تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
21 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولید (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 31
22 تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
23 تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل های بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
24 شناسایی مولفه های اثرگذار بر سهم مواد غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
25 عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
26 کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثرات سیاست های جایگزین قیمت گذاری آب در دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
27 کاربرد نظریه ی بازیها در تعیین میزان برداشت بهینه ازمنابع آب زیرزمینی دشت تایباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد، بازار و صادرات بررسی نقش و تأثیر بست هبندی، نشان تجاری(برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده انارصادراتی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
2 اندازه گیری کارایی محیط زیستی و خسارت نسبت به مقیاس واحدهای زراعی استان خوزستان شهرستان شوش دانیال ع (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 Study Of Effectiveness of Integrated Pest Management in Healthy Crop Production in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
4 برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی تلار قائمشهر به روش هزینه سفر فردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: زعفران کاربرد الگویARDL (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی اقتصادی بازاریابی ریواس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 بررسی بهره وری گوجه فرنگی دراستان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
8 بررسی تاثیر احیای قنوات بر شاخص های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی منطقه کاشمر) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
9 بررسی تاثیر احیای قنوات بر شاخص های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی منطقه کاشمر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
10 بررسی تاثیر احیای قنوات بر شاخصهای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی منطقه کاشمر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
11 بررسی تاثیر نظریه مکانیابی بر تداوم فعالیت شرکت های سهامی زراعی (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات) (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
12 بررسی سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها کاربرد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیرزمینی (دشت تایباد) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
14 پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 تاثیر جیره غذایی در بهبود بهره وری گاوداری های شیری با استفاده از مدل سازی ایجاد گزینه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 تاثیر خرده مالکیت و یکپارچه سازی بر روند مکانیزاسیون اراضی گندم خراسان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 تجزیه وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها مطالعه موردی: شهرستان های منتخب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
18 تحلیل پدیده اثر شلاقی در زنجیره تامین چندمحصولی با استفاده از روش سفارش تاسطح r (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
19 تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران و عوامل موثر بر آن در استان های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 تحلیل نقشه تجاری گیاهان دارویی صادراتی ایران بر اساس شاخصهای مزیت نسبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 تحلیلی از تابع هزینه تقاضای واردات و رشد بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
22 تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 تعیین قیمت تمام شده و سطح سربه سر تولید شیر ( مطالعه موردی استان خراسان ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
24 عملکرد کارآفرینی پایدار در واحدهای صنعتی گاوشیری مطالعه موردی (شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
25 کاربرد روش غیر شعاعی در تعیین کارایی واحد های زراعی منتخب منطقه رضویه مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 مدل مفهومی کارآفرینی پایدار در واحدهای صنعتی گاوشیری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
27 مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربت حیدریه، فاروج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران