عبدالکریم زارع

 عبدالکریم زارع گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران

عبدالکریم زارع

Abdolkarim Zare

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 1,3-Disulfonic acid imidazolium hydrogen sulfate {[Dsim]HSO4} as a highly efficient, recyclable and green catalyst for the preparation of α,α´- bis(arylidene)cycloalkanones (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 4، شماره: 1
2 A green and highly effective protocol for the synthesis of N,N′-alkylidene bisamides using saccharin-N-sulfonic acid (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 8، شماره: 1
3 A Rapid and Highly Effectual Protocol for the Synthesis of Bis-coumarins using Triethylaminium-N-sulfonic Acid Tetrachloroaluminate under Solvent-Free Conditions (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 3، شماره: 5
4 Ionic liquid anchored to silica (nano-SB-[PSIM]Cl): a highly efficient nanocatalyst for the solvent-free preparation of 1-thioamidolakyl-2-naphthols (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 5
5 Ionic liquid anchored to silica (nano-SB-[PSIM]Cl): a highly efficient nanocatalyst for the solvent-free preparation of 1-thioamidolakyl-2-naphthols (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 8، شماره: 1
6 Melamine trisulfonic acid as a highly efficient catalyst for the synthesis of 14-aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes under solvent-free conditions (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 1
7 Melamine trisulfonic acid as a highly efficient catalyst for the synthesis of polyhydroquinolines under solvent-free conditions (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 3، شماره: 3
8 N,N,N ,N -Tetramethyl-N,N -bis(sulfo)ethane-1,2- Diaminium Mesylate ‎as a Highly Effective and Dual-functional Catalyst for the Synthesis of 1-Thioamidoalkyl-2-naphthols (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 4
9 N1,N1,N2,N2-tetramethyl-N1,N2-bis(sulfo)ethane-1,2-diaminium trifluoroacetate as an efficacious and dual-functional catalyst for the solvent-free preparation of pyrido[2,3-d:6,5-d′]dipyrimidines (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 4، شماره: 3
10 N1,N1,N2,N2-Tetramethylethylenediaminium-N1,N2-disulfonic Acid Trifluoroacetate as Highly Effectual and Dual-Functional Catalyst for the Reaction of β-Ketoesters with Aryl Aldehydes and Urea/Thiourea (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 3، شماره: 4
11 Phthalimide-N-sulfonic acid and Isatin-N-sulfonic acid as highly efficient catalysts for the synthesis of bis-coumarins (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Efficient synthesis of bis-coumarins using Isatin-N-sulfonic acid under solvent-free conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 N,N-diethyl-N-sulfoethanaminium hydrogen sulfate as an effective catalyst for the preparation of 14-aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 N1,N1,N2,N2-Tetramethyl-N1,N2-bis(sulfo)ethane-1,2-diaminium chloride as a highly effective catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones (-thiones) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 Novel Ionic Liquid N,N,N ,N -Tetramethylethylene-Diaminium- N,N -Disulfonic Acid Trifluoroacetate: Synthesis, Characterization And Catalyst Testing For Organic Reactions (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
5 Pyridinium-N-sulfonic acid hydrogen sulfate as a highly effective and dualfunctional catalyst for the synthesis of 1-carbamatoalkyl-2-naphthols (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Sulfonic acid-functionalized phthalimide (SFP) as a highly Efficient catalyst for the synthesis of 4H-pyrano[2,3-c]pyrazole (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Synthesis of 2-amino-4H-chromenes catalyzed by N,N-diethyl-Nsulfoethanaminium hydrogen sulfate (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران