دکتر محمدرضا آهنچیان

دکتر محمدرضا آهنچیان استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا آهنچیان

Dr. mohammad reza ahanchian

استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 2
2 Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors Through Employee Engagement and Affective Commitment (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 3
3 Attributional styles and self-regulation: An exploration into the role of personality styles (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 8، شماره: 2
4 آرمان شهرگرایی و تحول آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
5 آزمون توصیفی سازگاری و اثربخشی رهبر (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 9، شماره: 4
6 آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 15
7 آسیب شناسی طرح های ارزیابی درونی و راه های توسعه اثربخشی آن (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 2، شماره: 3
8 آمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
9 ابعاد و الزامات حرفه ای شدن مدیران مدارس(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 1
10 اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
11 ارائه مدل علی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه ای معنای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 2
12 ارایه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
13 ارتباط بین سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 2، شماره: 3
14 ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خود راهبر در دانشجویان هوشبری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
15 ارزیابی نظریه پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 4
16 ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
17 اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 1
18 اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 6
19 الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
20 انسان در شرایط مدرن از نظر پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 1
21 اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه میسوری در کانزاس سیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
22 Educational Challenges in Emergency Medicine Technician: A Qualitative Research (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 2
23 Standardization of Selfdirected Learning Readiness Scale for Nursing and Midwifery Students (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 10، شماره: 1
24 بازنمایی تولید دانش رهبری و مدیریت آموزشی در مجلات تخصصی بین المللی و پایگاه های داده جهانی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
25 بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 2
26 بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
27 بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گروه های آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 2
28 بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 4
29 بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
30 بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت های رایانه ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 15
31 بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
32 برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 1
33 برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 1
34 بن بست های توسعه میدان ناوابسته مدیران آموزشی: درس آموخته های یک پژوهش ژرفانگر (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
35 پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان بر اساس سبک های شخصیت (NEO) آنان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 11
36 تاثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل گر «ارزش های کاری» (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 3
37 تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 18
38 تاثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
39 تبیین تحلیل عملکرد کارشناسان اتاق عمل: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 136
40 تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
41 تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 2
42 تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 2
43 تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 1
44 توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بنگاه های صنعتی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 1
45 تهیه و اعتباریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
46 جلوه های مدیریت در سیمای نماز (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 12، شماره: 2
47 جهت گیری های برنامه درسی استادان: نقش جنسیت، مرتبه علمی و نحوه ارائه آموزش (مجازی، حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
48 در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 2
49 دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
50 رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
51 رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 1
52 رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 1، شماره: 1
53 رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 18
54 رابطه سبک اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
55 راهکارهای ارتقاء اثر بخشی دوره های آموزشی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
56 ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
57 ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین گری (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 2
58 ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 54
59 سازمان ها و هویت ما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 2، شماره: 2
60 سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
61 سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 8
62 سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
63 سیر تحول فلسفه تربیت حرفه ای در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 4
64 سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
65 شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
66 شناسایی شاخص‌های اهداف مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 24، شماره: 47
67 شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر به کارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 1
68 عوامل بازدارنده استفاده از دوره های الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
69 فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های روان پزشکی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 5
70 فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (دریافت مقاله) مجله فلسفه تربیت دوره: 1، شماره: 1
71 مدل یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان با نقش تعدیل گر قاطعیت مدیر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 1
72 مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
73 مطالعه تطبیقی چگونگی ارزشیابی از درس در دانشگاه های ایران و دانشگاه های برتر جهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 2
74 مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 16
75 نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه ای وپیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
76 نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشبینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاههای دولتی با دانشگاههای غیردولتی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
77 نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخ صهای رهبری تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
78 نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان ایرانی و آمریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
79 نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 8، شماره: 4
80 نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 6، شماره: 12
81 نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 2
82 نگرش مدیران گروه، اعضای هیات علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت: بررسی برخی عوامل مرتبط (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
83 وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
2 ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
3 ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزشگروهی (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
4 ارزیابی دانشگاه ها بر مقیاس نظام های رتبه بندی جهانی با رویکرد EFQM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
5 انتقال یادگیری از محیط آموزش به محل کار در سازمانها و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
6 Clinician’s and women s perceptions of individual barriers for achieving a vaginal birth after cesarean (VBAC) in Iran: A qualitative content analysis (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
7 Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-baseddental continuing education course based on the constructivist (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
8 Health care system barriers to vaginal birth after cesarean section (VBAC). A qualitative study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
9 The ceasefire after leadership paradigm wars (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی ارتباط بین انجام پژوهش کاربردی و بنیادی با رشد علمی و پژوهشی اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران
11 بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
12 بررسی وضعیت مطلوب نیاز سنجی آموزشی مدیران (با رویکرد نیاز سنجی تخصصی در اثر بخشی آموزش های سازمانی) (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
13 برنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
14 بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
15 بهره وری و مسئله اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
16 بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
17 تبیین تحلیل عملکرد کارشناسان ناپیوسته اتاق عمل بر اساس برنامه آموزش دانشگاهی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
18 تبیین فرایند کسب دانش در آموزش پرستاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 تحلیل گسست درآمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
20 تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
21 تضمین کیفیت بیرونی آموزش عالی در دوران همه گیری کووید :۱۹ تجارب کشورهایاروپایی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
22 تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
23 دا مهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
24 در مسیر تناقض: دو راهی زنان در رهبری آموزشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
25 درسهایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش:مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 1390-1389 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
26 راهبرد برون سپاری در آموزشهای سازمانی؛ درسهایی برای مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
27 زیرساخت های مدرن علوم تربیتی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
28 سنجش میزان آمادگی سرمایه انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان و تدوین برنامه توسعه ای برای آنان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
29 سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
30 شایستگی شبکه سازی در دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
31 شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
32 شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
33 شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
34 شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر برنامه ریزی نیروی انسانی پس از بحران های طبیعی بزرگ: مطالعه موردی: زلزله 1382 شهر بم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
35 صدای خاموش بازنشستگان؛ راهی برای بازنمایی عملکرد مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
36 ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
37 فاصله قدرت و نقش آفرینی رهبری آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
38 فراسوی سقف شیشه ای: هزارتوی رهبری آموزشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
39 فراصدایی مدرن و پیامدهای حکومت مندی مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
40 فرهنگ سکوت: دژ پنهان در برابر دموکراسی در مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
41 کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
42 کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزشهای مبتنی بر وب سازمانها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
43 نشانه ها و پیامدهای مدرنیت در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
44 نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
45 نقش توسعه حرفهای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
46 نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
47 نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه : راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
48 واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم