دکتر علیرضا شهیدی

دکتر علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر علیرضا شهیدی

Dr. Alireza Shahidi

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Size-dependent free vibration analysis of rectangular nanoplates with the consideration of surface effects using finite difference method (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی دوره: 1، شماره: 3
2 بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
3 تحلیل ساختاری و تکتونیک برگشتی نواحی فرادیواره گسل شمال تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 4
4 جهت گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده های گسل های رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
5 ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی دیرینه نهشته های الیگو-میوسن در شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
6 زمین شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
7 سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
8 شناخت تغییرات میدان تنش سنوزوئیک با استفاده از تحلیل زمین ساخت شکننده در زاگرس چین خورده ساده (گستره شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
9 فرگشت ساختاری البرز در میان زیستی و نوزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
10 گوه زمین ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین ریختی؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
11 هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز الاستوپلاستیک لاینینگ تونلها و طراحی حفاظ بتنی تونل چشمه لنگان با اجرای ساپورتهای موقت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی تنش دیرینه بپایه مطالعه شکستگیهای موجود درسازند کرج منطقه رودهن آنتی البرز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
3 تحلیل تنش دیرینه در گروه شمشک، نورین تا باژوسین زیرین دره بلده (البرز مرکزی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 زمین ساخت کششی ناشی ازفرورانش درسنگ نهشته های سازند کرج ایوسن میانی دریال جنوبی البرز برپایه مطالعات تنش دیرین (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 شبیه سازی شرایط تعادل آب زیرزمینی و دریاچه سد با استفاده از نرم افزار Seep/w (مطالعه موردی شرایط تعادل سدهای شمیل و نیان در آبخوان دشتسرزه شمیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 طراحی مقطع و محاسبه پروفیل تغییر شکل محور تونل در گسلهای فعال تونل سوم کوهرنگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
7 مطالعه ای نو در رفتار کانیهای مغناطیسی با دمای کوری پایین در مطالعات مغناطیس دیرین با نگرشی ویژه بر ماسهسنگهای سازند شمشک (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین