دکتر پرویز ضیاییان

دکتر پرویز ضیاییان دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر پرویز ضیاییان

Dr. Parviz Ziaiyan

دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر پوشش گیاهی منطقه زاگرس با استفاده از اطلاعات رقومی ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
2 ارزیابی بارش ماهواره ای ۳B۴۳ و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون یابی کریجینگ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
4 بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهیNDVIدر تحلیل خشکسالی های استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی ژئومورفولوژی یخچال یخار با استفاده از فناوری سنجش از دور (قله دماوند) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 74
6 بررسی سامانه های همرفتی میان مقیاس(MCSs) با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 32
7 تحلیل الگوهای فضایی و زمانی سامانه های همرفتی با بارش بیش از ۱۰میلی متر در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
8 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه ۲۰۰۵) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
9 جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 1
10 کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 30
11 مدل‎سازی و پیش بینی عملکرد گندم دیم با توجه به دوره های فنولوژیکی رشد گیاه (مطالعه‎ی موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 76
12 مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
13 مقایسه تخمین دمای سطح با استفاده از داده های باند حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 11، شماره: 38
14 مقایسه روشهای طبقه بندی پیکسل پایه، شئ پایه و درخت تصمیم در تهیه نقشه تیپ های جنگل با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل آستارا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
15 مکان گزینی اراضی مستعد کشت بادام در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
16 منشایابی توفان های گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های هوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
2 آشکارسازی مکانهای بهینه، جهت توسعه فیزیکی آتی شهر کنگان،با استفاده از مدل منطق بولین و تکنیکهای RS و GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله ونقش مشارکت محله ای در امداد رسانی انها (موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
4 ارزیابی اکولوژیکی جزیره حرارتی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی پهنه بندی سطح برف، با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
6 استفاده از تصاویر ماهواره لندست و پایش برف کوه سهند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
7 الگوی توسعه فیزیکی روستاهای حاشیه رود (منطقه مورد مطالعه: رود گرگان در محدوده 30 کیلومتری از دهانه و حریم 10 کیلومتری) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
8 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده تصاویر MODIS و الگوریتم سبال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
9 برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) و سنجش از دور (مطالعه موردی سد کارون3) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
11 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیبک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
12 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان ( فوریه 2005 ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
13 تقویم های زراعی راهبرد مناسب در مدیریت ریسک سرمازدگی مطالعه موردی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
14 شبیه سازی رخداد سیلاب با استفاده از داده های سنجش ازدور و مدل سلولهای خودکار (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
15 شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان گرگان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
16 طراحی و اجرای WebGIS با قابلیت کاربرد در اطلاع رسانی توریسم (مطالعه موردی، شهرقم) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
17 کاربرد منطق فازی در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی سکونتگاه های شهری با استفاده از پارامترهای ژئومورفولوژی مطالعه موردی: شهر کرمانشاه و نواحی پیرامون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 محاسبه حجم وسطح دریاچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 مدلسازی مکانی عملکرد کلزا با استفاده از رگرسیون چند متغیره در محیط GIS« مطالعه موردی: شهرستان سبزوار» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
20 مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
21 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
22 مکان یابی بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
23 مکانیابی عرصه های مستعد پخش سیلاب با استفاده RS&GIS (مطالعه موردی:دشت ورامین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 مکانیابی ناحیه صنعتی روستایی در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
25 مکانیابی نقاط گردشگری روستایی مورد مطالعه : استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک