دکتر جواد فرهودی

دکتر جواد فرهودی استاد سازه های هیدرولیکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر جواد فرهودی

Dr. Javad Farhoudi

استاد سازه های هیدرولیکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
2 ارائه روش نوین محاسبه تراز سطح آب در مدل های غیرهیدرواستاتیک با قابلیت کاربرد در جریان های سطح آزاد و جریان در محیط متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی روابط برآورد بده جریان خروجی از دریچه های کشویی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
4 امکان سنجی فنی و به گزینی اقتصادی روش های مختلف رسوب زدایی در مخازن سدهای برق آبی؛ مطالعه موردی: سد باراسونا اسپانیا (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 3
5 The Numerical Investigation on Vortex Flow Behavior Using FLOW-3D (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 3، شماره: 1
6 برآورد ضریب دبی جریان عبوری از دریچه های کشویی و قطاعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی آزمایشگاهی دریچه آویخته به عنوان سازه اندازه گیری جریان در کانال دایره ای روباز برای رژیم جریان آزاد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
8 بررسی آزمایشگاهی و صحرایی دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان تحتشرایط آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
9 بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب شناسی و راه های برون رفت از چالشها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی پدیده آب شستگی موضعی در پایین دست حوضچه های آرامش در حضور سرریز پلکانی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 4
11 بررسی تاثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
12 تاثیر بستر زبر ذوزنقه ای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
13 تجزیه و تحلیل پروفیل های جریان درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 2
14 تحلیل آبگذری فلوم های نوع SMBFدر شرایط جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
15 تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
16 تحلیل نسبت اعماق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی واگرای ناگهانی در شرایط توسعهیافتگی متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 1
17 تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایه کاربرد معادلات انرژی و مومنتم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 70
18 تخمین دبی عبوری از دریچه آویخته در کانال های دایرهای روباز با وضعیت جریان آزاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
19 تشخیص تشکیل فرم بستر کلاستری در رودخانه های با بستر شنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
20 توسعه روشی نوین جهت تخمین ضریب دبی دریچه های کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
21 توسعه زمانی آب شستگی موضعی در پایین دست حوضچه آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
22 توسعه معادلات تئوری صریح برای برآورد نسبت عمق ثانویه جهش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
23 شبیه سازی تغییرات ریخت شناسی رودخانه در شرایط حذف سد وشمگیر-گرگانرود (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 56
24 شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان در مجاورت ورودی کانال آبگیر سد انحرافی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
25 طراحی قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه های آرامش با استفاده از عدد فرود جریان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
26 مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویه ۹۰ درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
27 مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویه ۹۰ درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
28 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات سه بعدی جریان بر روی کلاسترها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 1
29 مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
30 واکاوی اسنادی فناوری های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی سازی آن ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بار بستر بر مقاومت جریان در حضور فرم های بستر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر مشخصات هندسی رسوبگیر لوله گردابی و بر پارامترهای هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی روش های آماری در پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS 7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 انتقال بار بستر در آبراهه اصلی یک کانال مرکب مستقیم تحت اثر پوشش گیاهی روی دشت سیلابی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 Effective parameters for calculating the discharge of spillway with radial gates at large dams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
6 Estimation of Reynolds shear stress using 3D velocity fluctuation in Vortex Settling Basin (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 Water and Sediment Management Alternatives In Semi Arid Region (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 برآورد پروفیل سرعت با استفاده از بیشینه سازی آنتروپی و مفهوم احتمال در عرض کانال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 برآورد ضریب دبی دریچ ههای کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق مبتنی بر تحلیل نظری ضریب تنگ شدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
10 بررسی آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی اندرکنش رسوبگذاری و آستانه حرکت و تعیین ضریب زبری واقعی در کانال چپ سد سنگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 بررسی پدیده آب شستگی موضعی در پایین دست حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی پدیده آبشستگی موضعی در پایین دست سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی تاثیر آرایش و ارتفاع بلوک های یکپارچه ذوزنقه ای قائم بر مشخصات جهش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 بررسی تاثیر بلوک های ذوزنقه ای قائم برمشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر شیب وجه پایین دست سرریزهای لبه پهن مستطیلی بر شرایط جریان (پروفیل سرعت وعمق بحرانی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی تاثیر شیبدار کردن وجه بالادست سرریزهای لبه پهن مستطیلی در ضریب تخلیه و مشخصات جریان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی تاثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 بررسی تخمین دبی عبوری از سرریزهای بالاریز نوع در شرایط جریان آزاد بر مبنای روش دبی-اشل (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
20 بررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی بستر چسبنده پایاب سرریزهای قائم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی توزیع تنشهای رینولدزی در مقاطع عرضی متفاوت یک قوس 180 درجه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی خصوصیات پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 بررسی دقت روابط ارایه شده جهت تخمین دبی جریان با استفاده از فلوم SMBF (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی عملکرد رسوبگیر لوله گردابی در شرایط دبی خروجی کنترل شده و بدون کنترل(آزاد) بر پارامترهای موثر در تله اندازی رسوبات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای پروژه های بزرگ منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی کفایت مدل های رقومی و ارتفاعی SRTM ،ASTER و ALOS برای شبیه سازی پهنه های سیلاب در حوضه های فاقد آمار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
27 پژوهشی بر پروفیلهای جریان متلاطم درون محیطهای سنگریز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 پیش بینی پارامترهای جهش هیدرولیکی واگرا در شیب کف معکوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 تجزیه و تحلیل روش های حذف سد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
30 تحلیل آزمایشگاهی آبگذری و آستانه استغراق دریچه های قطاعی با کاربرد موازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 تحلیل آزمایشگاهی نسبت اعماق ثانویه و طول توسعه یافتگی در شرایط پرش هیدرولیکی متقارن ونامتقارن (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 تحلیل ابعاد آبشستگی ناشی از جت قائم در بسترهای رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
33 تخمین پروفیل سرعت در عرض کانال با استفاده از دو روش استنتاج فازی- عصبی و شبکه - ی عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تخمین دبی عبوری از سرریز-دریچه برای نوع جریان آزاد، نیمهمستغرق و مستغرق برپایه کاربرد دبی-اشل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 تخمین ضریب بده سرریزهای بالاریز نوع و لبه تیز قائم بر اساس معادلات انرژی - مومنتم تحت شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
36 تخمین ضریب بده سرریزهای لبه تیز مستطیلی در شرایط جریان آزاد بر اساس معادله انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
37 تعیین ارتفاع بهینه آستانه ی انتهایی با توجه به آب شستگی پایین دست آن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
38 تعیین عمق آبشستگی حداکثر حاصل ازجت خروجی دریچه های کشویی مستغرق با بهره گیری از اصل اندازه حرکت (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 رابطه آزمایشگاهی در بستر با مصالح چسبنده در پایین دست سرریز قائم سدها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 شاخص های تصمیم گیری در حذف سد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
41 طراحی بهینه رسوبگیر لوله گردابی با استفاده از معیار های هیدرولیکی موثر بر راندمان تله اندازی رسوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 کاربرد مدل شبکه عصبی در برآورد مشخصات آبشستگی موضعی در پیین دست حوضچه آرامش (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر مشخصات جریان در حال انحراف به دهانه آبگیر در بندهای انحرافی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر مقدار ورود رسوب به دهانه آبگیر در بندهای انحرافی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب کف معکوس و واگرایی دیوارههای حوضچه آرامش بر آستانه استغراق جهش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 مطالعه آزمایشگاهی توزیع سرعت های طولی در پیچ 180 درجه با بستر و دیواره های صلب (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مطالعه اثر نوع معادله تئوری نیمرخ جهش هیدرولیکی واگر باشیب کف معکوس بر نسبت عمق ثانویه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 مطالعه عمومی تغییرات انواع مختلف تنشهای برشی موثر درپدیده آبشستگی موضعی پایین دست دریچه های کشویی مستغرق (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 مقایسه بین جهش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در پایین دست دریچه های کشویی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مقایسه روش های مختلف برازش در برآورد ظرفیت جذب روش سینتیک مرتبه دوم (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
52 نیمرخ های آبشستگی درپایین دست حوضچه های آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 یک معادله برای نسبت عمق ثانویه تئوری جهش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران