دکتر تورج عقدایی

دکتر تورج عقدایی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر تورج عقدایی

Dr. Tooraj Aghdaei

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تحلیل برخی روایات و اشارات عرفانی در شعر شهریار» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 44
2 «تعامل زبان و معنا در رساله «محبت نامه»ی خواجه عبدالله انصاری»r (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 43
3 «مولانا و تشیع در غزلیات شمس» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 8، شماره: 32
4 آموزه های عرفانی پیران در الهی نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
5 بازتاب جلوه های عشق عرفانی در زبان حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 57
6 بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 4، شماره: 12
7 بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 6، شماره: 22
8 بررسی عقل و عشق در اشعار شاه نعمت الله ولی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 74
9 بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 18
10 بررسی و تحلیل انتظار در شعر حسین منزوی از منظر مکتب اسلامی- عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 68
11 پندارهای نوافلاطونی در منطق الطیر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 11، شماره: 44
12 تاملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 30
13 تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 3، شماره: 7
14 تجلی حیرانی در دیوان کبیر (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 5، شماره: 20
15 تحلیل داستان »هلال پنداشتن آن شخص خیال را» از مثنوی معنوی براساس مولفه های فردیت یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
16 تحلیل رمان «خانه پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
17 تحلیل سیر فردیت یونگی در داستان دقوقی از مثنوی معنوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
18 تحلیل شخصیت نجم الدین رازی در مرصادالعباد با تکیه بر کهن الگوی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
19 تحلیل طرح واره های قدرتی در شعر حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 1
20 تحلیل مولفه های فردیت یونگی درداستان زندانی مفلس ازمثنوی معنوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
21 تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 35
22 تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 37
23 تعامل زبان و معنا در سوانح احمد غزالی بر پایه نظریه ارتباطی یاکوبسن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 39
24 تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 7، شماره: 25
25 تفرد در سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
26 تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 34
27 تقابلهای دوگانه در غزلهای سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 4، شماره: 14
28 جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 1، شماره: 2
29 جامعه شناسی ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 15
30 جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 4، شماره: 13
31 جمال شناسی گلشن راز (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
32 جنید بغدادی به گزارش تذکرهالاولیا (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 39
33 زن و جایگاه اجتماعی او در حوزه خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 49
34 ساختار حکومت، ویژگی ها و کارکردهایش در مرصاد العباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 3
35 ساختار زبان شفیعی کدکنی در هزاره ی دوم آهوی کوهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 7
36 شیوه نقد در تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 7، شماره: 2
37 فرایند فردیت سیاوش (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 6، شماره: 19
38 قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
39 قلمرو شوخ طبعی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 1، شماره: 1
40 گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت های رمان زنان بدون مردان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 9
41 لایه های قابل تامل رمان ماه کامل می شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 6، شماره: 20
42 مغناطیس زیبایی ،نگاهی به اندیشه های جمال شناسانه سعدی در غزل هایش (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 3، شماره: 8
43 نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 42
44 نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 7، شماره: 23
45 نگاهی به عنصرهای ساختاری داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 15
46 نگاهی به فلسفه وجودی زن در دو رمان زویا پیرزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 7
47 نگاهی به نظریه زیبایی شناسی سعدی در غزل های او (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی زبان عرفانی مقالات شمس و فیه ما فیه مولوی از منظر نثر صوفیانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 بررسی سبک شناسانه ی قصیده کنزالرکاز خاقانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 بررسی عناصر ناتورالیستی در داستان کوتاه قفس اثر صادق چوبک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
4 بررسی عنصر پیرنگ در داستان بردارکردن حسنک وزیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
5 بررسی نشانه شناختی اشعار آی آدم ها و داورک نیمایوشیج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 تبیین ابعاد شخصیت نجمالدین رازی در مرصادالعباد با رویکرد نظریه کارن هورنای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی
7 رمزگشایی های مولانا از نمادهای مثنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
8 معنای زندگی در اندیشه خیام (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
9 نقد روانشناختی داستان گیله مرد بزرگ علوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
10 نمایش آفرینش با تکیه بر عنصر وصف در مثنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)