دکتر محمود جمعه پور

دکتر محمود جمعه پور استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی،  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود جمعه پور

Dr. Mahmood JomehPoor

استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey of the Environmental Effects on the Livability of Rural Areas (Case Study: Villages of Buin Zahra County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات تنوع مسکن بر انتخاب وسیله سفر در جابه جایی های درون شهری(مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
3 ارزیابی راهبردی توان های اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
4 الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
5 Seismic assessment of residential structures using FEMA P-154 guideline and investigating changes in comparison to FEMA 2002 (case study: Ferdows Blvd of Tehran city) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 10، شماره: 2
6 بازاندیشی و بازآفرینی جایگاه طبیعت در فرهنگ زیست بوم ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 3
7 بازنمایی مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی: ( مطالعه مورد: شهرستان کنگان (پارس میانی)) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
8 بررسی اثرات گردشگری بر دارایی ها و فعالیت های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری مطالعه موردی روستای زیارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 7
9 بررسی اثرات گردشگری بر دارایی ها و فعالیت های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری مطالعه موردی روستای زیارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
10 بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 77
11 بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
12 بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
13 بررسی نقش تعاونی های مرزنشینان در توسعه مناطق مرزیخراسان جنوبیمورد مطالعه: تعاونی مرزنشینان شهرستان درمیان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
14 بررسی وضعیت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
15 بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
16 بومی سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومیدر فرایند آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
17 پارادایم نوین برنامه ریزی برای پایداری و مدیریت یکپارچه منطقه کلان شهری تهران، ساماندهی یا تغییر پایتخت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 4
18 پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
19 تاب آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 31
20 تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 5
21 تاثیرات پروژه های صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 3
22 تبیین راهبردهای مناسب سازی بافت های آسیب پذیر محلات شهری با رویکرد تاب آوری (موردمطالعه: محله نازی آباد شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 4، شماره: 12
23 تدوین چارچوبی برای تاب آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 47
24 تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش بنیان (مورد مطالعه: شهر صنعتی اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 20
25 تدوین شاخص ها و معیارهای بومی موثر بر برنامه ریزی شهرهای کم کربن (مطالعه موردی: شهری ساری) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 2
26 تشکیل: (بانک آب ایران) ضرورت مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشور (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 45
27 توانسنجی فضاهای شهری در پاسخدهی به نیاز گروه های کم توان جسمی- حرکتی، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر قم (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 26
28 جامعه شناسی یک بحران: آسیب شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
29 رابطه بین سطح برخورداری از خدمات رفاهی و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهر زنجان (مورد مطالعه: دهستان زنجان رود بالا) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
30 رابطه دولت و جامعه روستایی در دوره نوگرایی، نقد سیاست گذاری های توسعه در ارتباط با جامعه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 75
31 رویکردهای مختلف درسیاست گذاری و برنامه ریزی اوقات فراغت جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 6
32 سطح پایداری محله ای و رابطه آن با توسعه اجتماعی در محله نازی آباد تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 2
33 سکونتگاه نوع سوم، راهکاری برای رسیدن به الگوی مناسب سکونت در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 2
34 سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 4
35 سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 12
36 شبیه سازی اثرات توامان تغییرات اقلیمی و سیاست انتقال آب از بخش کشاورزی به صنعت بر تولیدات باغی (مورد استان یزد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 4
37 عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 22
38 فرآیند و الگوی مهاجرت معکوس روستایی و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردی: دهستان حاجیلو شهرستان کبودرآهنگ ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
39 فهم عوامل موثر بر شکل گیری هویت در شهر جدید پردیس* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 12، شماره: 47
40 کاربست مفهوم تاب آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
41 کاریز (قنات) دستاورد دانش و فرهنگ بومی زیستگاه های کرانه های کویر و نظام های وابسته به آن در ایران و بهره برداری پایدار از آن (نمونه قنات های کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 33
42 گردشگری حامی فقرا، راهبردی برای توسعه متوازن و پایدار اجتماعات روستایی (مطالعه موردی: روستای شهرک ولی عصر در مجاورت تخت جمشید) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
43 مدل سازی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر تحقق بوم شهر (مطالعه موردی: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
44 مطالعۀ تغییرات سبک زندگی شهری در شرایط بحران؛ با تاکید بر بیماری کووید-19 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
45 مکان یابی تفرجگاه های گردشگری در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 42
46 نقش دانش بومی و کارکرد نظام سنتی مدیریت مشارکتی منابع آب در معیشت پایدار روستایی مورد مطالعه: گروه های بزرگ کاری لایروبی کانال های آبیاری (حشر) در سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
47 نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
48 نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری مورد شناسی: (خیابان های بخش مرکزی شهر قم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیرات اجتماعی ، اقتصادی وزیست محیطی روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر توسعه پایدار جوامع محلی (مطالعه موردی شهرستان سلماس ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی کیفی فرم شهری از منظر پدافند غیر عامل در جهت ارتقاء امنیت محیطی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
3 بانک آب: فرایندی جدید برای احیای حکمرانی آب در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
4 بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های مسکونی محله و برنامه ریزی فضاهای سبز جهت اسکان موقت: مطالعه موردی محله فردوس، منطقه 5 شهرداری تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
5 بررسی الگوی سلسله مراتب سکونتگاهی در شهرستان ساری و طراحی الگوی فضایی بهینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
6 بررسی تاثیر ایجاد و توسعه شهرک صنعتی بر توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: شهرک صنعتی خیرآباد اراک) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 بررسی رهیافت گروههای سنتی تولید و مدیریت منابع طبیعی روستایی در توسعه و ترویج آبخیزداری (دریافت مقاله) سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی
8 بررسی شاخص های کیفی مسکن در بافت فرسوده محلات با هویت شهری (نمونه موردی: محله گلابدره نازی آباد ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
9 بررسی فرم کالبدی کلانشهر مشهد با استفاده از مدلهای کمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
10 بررسی مسائل مرتبط با تجمیع در باز آفرینی بافت های فرسوده محلات با هویت شهری (نمونه موردی :محله گلابدره نازی آباد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
11 بررسی و ارزیابی چالش های زیست محیطی حمل و نقل و ارائه راهکار مناسب به روشNGT (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
12 برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم منطقه ارسباران (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 برنامه ریزی راهبردی توسعه محلی با تکیه بر قابلیتهای محیطی و مشارکت محلی (نمونه مورد مطالعه: دهستان زنگی آباد روستای شرف آباد کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 تامین خدمات فرهنگی و آموزشی در اراضی وقفی و مسائل فنی و حقوقی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
15 توسعه گردشگری راهکاری برای دسترسی به معیشت پایدار در جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
16 رابطه بین سیستم های اطلاعات جغرافیای (GIS) و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری (DSS) در حوزه های مختلف مدیریت شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 سنجش کیفیت محیط سکونت شهری بر اساس ادراک ذهنی شهروندان نمونه موردی: منطقه 1 اسلامشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 شبیه سازی میزان تولیدات بخش باغی در اثر تغییرات اقلیمی مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 ظرفیت سازی افزایش تاب آوری در مقابل سیلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 کاربرد فرآیند چشم اندازسازی از دیدگاه مشارکتی-نمونه موردی شهر سرخرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
21 کاربست مفهوم تاب آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 معرفی مدل پیشنهادی ساختمان سبز نانوساختار با رویکرد کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
23 نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر عوامل اقتصادی- اجتماعی (مورد مطالعه: دهستان فیروز آباد شهرستان سلسله) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
24 نقش وکارکرد وقف در مدیریت و توسعه فرهنگی شهر مطالعه موردی: منطقه یک و دوازده تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی