حمیدرضا شریعتمداری

 حمیدرضا شریعتمداری دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

حمیدرضا شریعتمداری

Hamidreza shariatmadari

دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.