محمدهادی پهلوانی

 محمدهادی پهلوانی دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمدهادی پهلوانی

Mohammad Hadi Pahlavani

دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
2 اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی تنوع درون اکوتیپ های گلرنگ وحشیCarthamus Lanatus با استفاده از نشانگرISSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
2 اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی ترکیباتموجود در میوه کیوی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر زمان برداشت و رقم بر ترکیبات آنتی اکسیدانی و میزان کلروفیل بافت میوه کیوی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی بیان ژن 3GT دخیل در تولید آنتوسیانین در واریته های داخلی سیب زمینی جهت افزایش ارزش غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی بین لاین های موتانت M3 برنج حاصل ازجهش زایی باماده شیمیایی EMS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی تغییرات مولکولی و مورفولوژیکی ناشی از جهش با EMS در لاین های موتانت برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 ارزیابی لاینهای موتانت برنج حاصل ازجهش زایی با موتاژن EMS براساس تغییرات توالیهای ISSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 انتقال زودرسی به برنج با روش تلاقی برگشتی بر اساس انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 برآورد تأثیر انتخاب ژنوتیپی بر واکنش گلرنگ به بیماری بوت همیری پیتیومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
10 برآورد توارث پذیری مقاومت به قارچPythium ultimum در گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 برآورد دماهای کاردینال بذرپنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 برآوردارزش نانوایی ارقام گندم با استفاده ازمارکرSTS مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا HMWG (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
13 بررسی اثر انتخاب بر مقاومت به Pythium ultimum در گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
14 بررسی اثر پروکلیمفیت و مخلوط سموم رایج علیه (Caradrina exigua (Hubner روی ارقام سویا در مزرعه (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
15 بررسی تأثیر توأم آبیاری با آب دریای خزر وتنش آبی دوره ای بر شوری خاک در گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی تأثیر توأم تنش آبی دورهای و شوری ناشی از آبدریا بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 بررسی تأثیر موتاژن شیمیایی اتیل متان سولفونات (EMS) بر تغییر توالیهای SSR در برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی تغییرات میزان آوتوسیانین در طی انبارداری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
19 بررسی تنوع حاصل از خصوصیات مورفولوژیکی گزنه (Urtica dioica) در مناطق مختلف استان گلستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 بررسی تنوع ژنتیکی براساس نشانگرهای ISSR در تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام گندم نان ایران بر اساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپهای گندم نان بومی ایران بر اساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای عملکرد دانه و سایر صفات مورفولوژیک در برخی ژنوتیپهای گندم نان بومی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 بررسی تنوع مورفولوژیکی موجود در برخی نژادهای بومی گندم هایایرانی با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
26 بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی لاینهای موتانت مقاوم به تنش خشکی حاصل از جهشزاییEMS برنج (رقم ندا) با موتاژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 بررسی تنوع مولکولی موجود در برخی نژادهای بومی گندمهای ایرانی بااستفاده از نشانگرISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
28 بررسی چندشکلی ژنتیکی برخی ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی سیب رقم برابرن ساری در سردخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 بررسی و وضعیت ژن D، کد کننده فاکتور رونویسی MYB، در برخی ارقام سیب زمینی کشت شده در ایران با روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 تاثیر انواع تیمارهیا کودی همراه با کود پتاسیم، بر عملکرد دانه و برداشت پتاسیم در یک خاک با سطح ویژه بالا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 تاثیر نانوسیلور روی افزایش عمر انباری گل بریده میخک سفید (وایت لیبریتی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
33 تاثیر نوع پوشش گیاهی و تغییر کاربری بر پارامترهای کیفیت خاک در اراضی لسی شرق استان گلستان منطقه آق سو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تخمین درجه شباهت تودههای کارتاموس لاناتوس بومی استان گلستان بر اساس نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
35 تخمین میزان تعیین کنندگی ژنتیکی سهم سنبله ها در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان تحت تراکم های متفاوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
36 تعیین بهترین روش برای اصلاح مقاومت به pythium ultimum درگلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تعیین پتانسیل و تخمین تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در ارقام گندم نان تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
38 تعیین روابط فیلوژنتیکی اکوتیپ های زراعی و وحشی گلرنگ بوسیله نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
39 شناسایی آلل نیمه کوتولگی Rht8 در برخی از ارقام گندم های نان بومی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
40 شناسایی ژنوتیپ های گندم نان دارای عملکرد دانه و ارزش نانوایی مطلوب (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 شناسایی گیاهان موتانت متحمل به خشکی حاصل از جهش با اتیل متان سولفونات (EMS) در گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 شناسایی گیاهچههای مقاوم به Pythium ultimum در گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
43 گزینش برای زودرسی در نسلهای اولیه تلاقی برگشتی بر اساس ارزیابی فنوتیپی و نشانگر اختصاصی ژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
44 مطالعه برخی صفات فیزیکی سیب رقم فوجی دماوند در شرایط انبارمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 مطالعه تنوع آللی مکان ژنی waxy در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 مطالعه تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 معرفی مارکرissr پیوسته با ژن مقاومت به بیمارگرپیتیوم درگلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
48 مقاومت ژنوتیپ های گلرنگ به پوسیدگی و بوت همیری پیتیومی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
49 مقایسه لاین های موتانت انتخابی برنج Oryza sativa L. بالاین مادری با استفاده ازنشانگرهای مولکولی و صفات کمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 مقایسه مدلهای مختلف در تعیین سرعت جوانه زنی پنبه (GossypiumhirsutumL.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 مقایسه واکنش گلرنگ به دو بیمارگر پیتیوم و فایتوفتورا در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
52 نقش پدیده هتروزیس درمقاومت گلرنگ نسبت به قارچ pythium ultimum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران