دکتر مهدی دهباشی

دکتر مهدی دهباشی استاد تمام دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی دهباشی

Dr. mahdi dehbashi

استاد تمام دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «از فنا در خود تا بقا در حق» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 8، شماره: 32
2 آگاهی و خود آگاهی از منظر کانت و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 19، شماره: 71
3 اسرار نماز از دیدگاه ابن عربی و ابن ترکه (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 73
4 اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 16، شماره: 28
5 بررسی انتقادی دیدگاه غیاث الدین دشتکی نسبت به رویکرد ابن سینا در مساله ی صدور کثیر از واحد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 19، شماره: 73
6 بررسی اندیشه مولوی و کییرکگور در باب خودشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 26
7 بررسی تطبیقی دیذگاه ابنسینا و لایبنیتس پیرامون مبذأ نخستین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
8 بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 11
9 تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
10 تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 13
11 تحلیل و ارزیابی نقد هگل بر کانت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 1، شماره: 1
12 ترمیم دوپارگی فلسفه ی فیزیک با تکیه بر ابطال گرایی پوپر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
13 تعلیم و تربیت پسامدرن از دیدگاه جیرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 16
14 تقریر و ارزیابی چهارگونه دلیل برای اثبات «واجب الوجود» در آثار ابن سینا (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 7، شماره: 13
15 تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 9، شماره: 2
16 رابطه صور مادی و صور علمی در نظریه شناخت ملاصدرا و کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 2، شماره: 2
17 زهد از نگاه نیچه وحافظ (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 15
18 سنجش مرگ اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
19 شناسایی و تحلیل هویت زبان دین از منظرعلامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 10، شماره: 2
20 طراحی و اعتبارسنجی برنامههای درسی زیباشناسانه مغزمحور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
21 قاعده لطف و جایگاه آن در اثبات وجوب بعثت انبیا و نصب امام از منظر متکلمان شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 8، شماره: 16
22 گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 10، شماره: 1
23 مبنای فلسفی تعیین ارزش ها از نظر سید محمد حسین طباطبایی و دیوید هیوم (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 9
24 مقایسه کانت و هگل درخصوص مقوله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 1
25 مقایسه ی دیدگاه ابن سینا و لایب نیتس پیرامون علت غایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دوره: 9، شماره: 2
26 نظام فکری علامه طباطبایی: عقل گرایی اعتدالی و ایمان ورزی خردمندانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 3
27 نگاهی تحلیلی به مفاهیم پیشرفت و گسست در انقلابهای علمی کوهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 2، شماره: 2
28 نگرشی نوین به جایگاه شیء فی‌نفسه در کانت و هگل بر اساس مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تحلیلی ارتباط میان قضا و قدر الهی با جبر و اختیار و علم الهی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران