دکتر زهره فنی

دکتر زهره فنی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهره فنی

Dr. Zohreh Fanni

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی عوامل موثر بر تحقق پذیری مسکن پایدار در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی اولویت های بازتوسعه فضاهای رهاشده شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۸ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 5
3 ارزیابی برنامه های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تاکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات شهری با تاکید بر جنسیت، مطالعه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 19
5 ارزیابی راهبردی محیطی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 1
6 ارزیابی شاخص های اجتماعی موثر بر محیط زیست شهری ازنظر ساکنین شهر بندرلنگه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 9
7 ارزیابی شاخص های مختلف پایداری در فضاهای سبز عمومی(پارک ها) بر اساس روش TOPSIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی۶ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
8 ارزیابی شهر پایدار از منظر شهر دوستدار خانواده و بانوان باردار مطالعه موردی: منطقه 19 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد سازمان های ایمان محور در راستای توانمند سازی و فقرزدایی محله های شهری (مورد مطالعه : منطقه یک شهر تهران ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
10 ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری در بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (محدوده مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
11 ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 2
12 ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS و روش AHP (مورد مطالعه : منطقه ۷ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 5
13 اشتغال سبز و تاثیرات آن بر توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: کلان‎شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 33
14 اقتصاد غیر رسمی زمین و اسکان غیر رسمیمطالعه موردی: نسیم شهر، شهرستان رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 3
15 اهمیت عملکرد دولت محلی در ساختار اشتغال شهری (مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
16 Civil society, social authority and consciousness: the subject for urban regeneration (دریافت مقاله) مجله بررسی زمین پایدار دوره: 1، شماره: 1
17 بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
18 بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
19 برآیند تولید فضا؛ مساله شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
20 بررسی اثرات بازآفرینی در پایداری اجتماعی- فرهنگی محله های تاریخی (پژوهشی در محله ایران، منطقه ۱۲ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 1
21 بررسی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر آسیب پذیری محیط زیست طبیعی و انسانی ناحیه پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 2، شماره: 58
22 بررسی و سنجش راهبردهای تاب آوری در سبک زندگی مورد پژوهی: محله شکوفه شمالی منطقه ۱۹ شهر تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 20
23 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
24 پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 1
25 پایداری محیط زیست شهری با رویکرد گردشگری (موردپژوهی: محله درکه در منطقه یک کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
26 پژوهشی در بازار زمین و مسکن (مورد: شهر زنجان، سالهای۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 27، شماره: 124
27 پهنه بندی و تحلیل فضایی حساسیت مخاطرات چهارگانه محیطی زمین لغزش، سیل، زلزله و فرونشست موردپژوهی: مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
28 تاثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی (با تاکید بر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 3، شماره: 59
29 تاثیر سفرهای درون شهری در ایجاد محیط دوستدار کودک (مورد مطالعه: شهر زنجان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
30 تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان مورد مطالعه: جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 28
31 تبیین الگوی کالبدی شهر دوستدار سالمند (موردپژوهی: منطقه ۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
32 تبیین نقش رقابت پذیری کلان شهری در توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: کلانشهرتهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
33 تحلیل جایگاه تعاونی های مسکن در نظام برنامه ریزی مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 8، شماره: 15
34 تحلیل دیدگاه حق زندگی شهری و مواجه با بحران ویروس کووید 19 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
35 تحلیل کاربری اراضی بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
36 تحلیل کیفیت زیستی در شهرهای کوچک مقیاس استان گیلان با استفاده از مدل مشارکت سرمایه های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
37 تحلیل مقایسه ای رضایتمندی شهروندان از فضاهای فراغتی، مطالعه موردی: نواحی ۱و۴ شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 7، شماره: 14
38 تحلیل مهاجرت های روستا– شهری وپیامدهای آن بر ناپایداری شهری، مطالعه موردی: شهربیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 9، شماره: 17
39 تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 28
40 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
41 تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 8
42 تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 1
43 توانمندسازی شغلی زنان و توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: زنان شاغل، منطقه 18 شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 1، شماره: 1
44 تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه؛نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 80
45 جایگاه خودسازمان دهی روستاییان در بهبود طرح های توسعه روستایی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
46 حق به شهر در سکونتگاه های خودانگیخته مطالعه موردی: شهر سنندج، ناحیه منفصل شهری نایسر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
47 راهبردهای توسعه پایدر حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
48 رتبه بندی مناطق شهری و شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوس رانی زنجان با استفاده از الگوی تلفیقی کانو تاپسیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
49 رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در کلان شهر تهران مورد: محله ی بهار منطقه ی ۷ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 30
50 رهیافت برند سازی شهری در فرآیند نقش پذیری گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
51 رهیافت قیمت گذاری پارکینگ در فرآیند مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 116
52 زنان و جست جوی حق به شهر در پیاده راه های جنسیتی (مورد مطالعه: منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 1
53 سنجش احساس امنیت اجتماعی شهروندان مطالعه موردی: شهر مرزی قصر شیرین (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 9، شماره: 2
54 سنجش پایداری حمل و نقل درون شهری مطالعه موردی: (محله های ولنجک، تجریش) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 17
55 سنجش کارآیی توسعه معابر شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 3، شماره: 1
56 سنجش کیفیت زندگی شهری با تاکید بر جنسیت، مطالعه موردی: شهر قروه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 12
57 سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 20
58 شناسایی عوامل تاثیرگذار و پیشران های کلیدی در توسعه منطقه ای با رویکرد آینده نگاری(موردپژوهی: ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 47
59 شهرنشینی، توسعه شهری و شیوه های همزیستی با بیابان در ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 12، شماره: 4
60 شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه تهران)* (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 14، شماره: 2
61 شهرهای کوچک، تکنولوژی اطلاعات و مواجهه با پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 32
62 طالعه تطبیقی سرمایه های اجتماعی وکیفیت زیستی کانون های کوچک شهری ( مورد پژوهشی : شهرهای کوچک استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
63 کارآیی پایدار شبکه حم لونقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها نمونه موردی: خطوط اتوبوس رانی شهر و حومه اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 3، شماره: 2
64 کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
65 کاهش اثرات مخاطرات طبیعی (زلزله) بر محیط زیست شهری با تاکید بر ظرفیت سازی (موردپژوهشی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 3
66 مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
67 مدلسازی و اولویت بندی عوامل کلیدی در دستیابی به شکوفایی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 10
68 مطالعه تطبیقی سیاست گذاری ها و تجارب حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی شهرهای ارومیه، ایران و تورین، ایتالیا (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 2
69 مکا نگزینی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد پدافند غیرعاملمطالعه موردی: شهر بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
70 نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های ۱۳۷۷- ۱۳۸۶( (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 1
71 نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری مورد شناسی: محله های منطقه ۱ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
72 نقش سرمایه های اجتماعی در مدیریت ومشارکت محله ای (مورد مطالعه: محله های سلیمانی(تیموری)وهاشمی منطقه ده شهرتهران ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
73 نقش شوراهای محله ای در توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: محله امیرآباد، منطقه ۶ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 1
74 نقش مدیریت شهری درتوسعه گردشگری مطالعه موردی: شهررامسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 4، شماره: 12
75 نهادهای مردمی ایمانی و مدیریت اجتماعی محله، پژوهش موردی: اجتماعات محلی منطقه ۱ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 7، شماره: 13
76 واکاوی مفهوم آمایش سرزمین و آسیب شناسی تحقق آن در برنامه های توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
77 هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: منطقة 6 تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد تاسیسات وتجهیزات شهری در رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی : شهرستان خلخال) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 بررسی بازآفرینی محله با تاکید بر گره های حمل و نقلی (مطالعه موردی: مترو در محله چهارصد دستگاه منطقه 14 تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
3 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار محله ای مطالعه موردی: محله کارون جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
4 تاثیر فرهنگ و فعالیت های فرهنگی برسلامت و پایداری اجتماعی محله (مورد پژوهی: محله های دستغیب و محمودیه مناطق ۹ و ۱ شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران
5 تجزیه و تحلیل استراتژیک در ارتقای پایداری محیط زیست و مدیریت گردشگری شهری مطالعه موری منطقه یک کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
6 تحلیل رابطه نقش زنان در پیشرفت پایدار و وظایف مراقبتی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
7 تحلیلی جغرافیایی بر نقش توانمندسازی زنان در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
8 تدوین راهبردهای توسعه بام سبز شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
10 تغییرات آب و هوایی، نقش های جنسیتی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
11 جهانی شدن و کیفیت زندگی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 روابط همسایگی در شهر اسلامی و امنیت روانی مورد انتظار رویکرد CPTED؛ نمونه موردی،بافت قدیم شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
13 رویکرد استراتژی شهرهای اکولوژیک برای خاورمیانه(با تاکید بر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 سازمان های ایمان محور و محیط زیست شهری (مروری بر نقش این سازمانها در ایران و کانادا ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 سرمایه اجتماعی، شهرنشینی هوشمند و اقتصاد سیاسی (مطالعه ی موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
16 سیاست گذاری ها و تجارب حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی مطالعه موردی : شهرهای ارومیه (ایران) و تورین (ایتالیا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
17 شهری شدن سرمایه؛ گذار از چرخه اول به چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
18 محیط زیست شهری: کاربری اراضی و مکان یابی صنایع (مطالعه موردی : شهر قره ضیاءالدین در آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 مکانیابی بهینه فضای سبز و امنیت روانی مورد انتظار رویکرد CPTED؛ نمونه موردی، چهارباغ اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
20 مکانیابی مراکز اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS مطالعه موردی: منطقه 2 اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
21 ملاحظات ایمنی در مکان یابی تأسیسات و تجهیزات شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
22 نظام شهرسازی اسلامی، تجلی گاه روابط انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
23 نقدی بر ساختار کنونی؛ اقتصاد شبه سرمایه داری و گسیختگی فضا (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
24 نقش بازآفرینی شهری در ارتقاء منزلت مکانی از نظر ساکنان (مطالعه موردی: خیابان ایران، تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 نقش بازاریابی الکترونیک در توسعه گردشگری با تأکید بر دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری (محدوده مورد مطالعه :استان همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
26 نقش توانمندی شغلی زنان درکارآفرینی و تولید ملی با تاکید برعملکرد سازمانی - اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
27 نقش سرمایه های اجتماعی درمدیریت نوین محله ای مورد مطالعه محله هفت چنارمنطقه 10شهرتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
28 نقش فرهنگ خانواده در سلامت و پایداری محله شهری (مورد پژوهی: محله های دستغیب و محمودیه مناطق ۹ و ۱ شهر تهران ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
29 نقش گردشگری شهری درتوسعه اقتصادی با رویکرد آمایشی (نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
30 همگرایی کارکردی شهری روستایی رویکردی بنیادی و جامع در توسعه پایدار فضایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر