دکتر احمد خاتمی

دکتر احمد خاتمی (استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد خاتمی

Dr. Ahmad Khatami

(استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادیبی پزشک و سیاستمدار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی حس هویت در خودنگاره ی مولانا بر اساس تحلیل غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 4
3 از ساختار معنادار تا ساختار رباعی (نگاهی جامعه شناختی به ارتباط میان جهان بینی عصر رودکی با ساختار رباعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
4 ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تاملی بر آثار منثور ناصر خسرو (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 4
5 استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 6، شماره: 1
6 انسان کامل درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
7 بازتاب پاره ای از عناصر اساطیری در همای و همایون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 53
8 بررسی آداب پیوند زناشویی و امور خانوادهدر شاهنامه فردوسی* (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی تبارشناختی نسبت «ادبیات» و «تربیت» در تجدد ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 28، شماره: 88
10 بررسی تحلیلی مباحث و اصطلاحات طب سنتی در مثنوی «من و سلوی» اثر نعمت خان عالی شیرازی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
11 بررسی تطبیقی تعلیمی نقش های نمادین پرندگان در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 6، شماره: 22
12 بررسی ساختاری نبرد خوشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 18
13 بررسی کلامی «کلام الهی» و دیدگاه مولوی در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 19
14 بررسی کلامی نبوت خاصه در حدیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
15 بررسی مسئله «خود» و «دیگری» در آثار میرزا ملکم خان ناظم الدوله (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
16 بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 12، شماره: 35
17 بررسی منشا و ویژگی های تساهل عرفانی در مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 17
18 بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
19 بررسی و مقایسه دو تصویر در بوف کور و طوطی نامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 3
20 بنیاد ابتلاء و امتحان در منظومه خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 14
21 پژوهشی در مآخذ احادیث تاریخ وصاف (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 11، شماره: 23
22 تاریخ ادبیات و دانش های دیگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 4، شماره: 1
23 تبیین روابط علی مقولات موثر در نظریه سبک شناختی ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 2
24 تبیین رویکرد نظری سبک شناختی ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
25 تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریه فرکلاف) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 56
26 تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 1
27 تحلیل تطبیقی میان دو موجود اسطوره ای سیمرغ و گارودا در دو اثر حماسی شاهنامه و مهابهارات (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
28 تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
29 تحلیل نظر سنایی درباره رابطه عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 22، شماره: 3
30 تطورات واجی و تحول معنایی واژگان در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 12
31 تمثیل و ارسال المثل در دیوان جهان ملک خاتون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 10، شماره: 36
32 چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
33 خوانشی کهنالگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 1
34 دیدگاه های معرفت شناختی هجویری در کشف المحجوب درباره توحید و رویت الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
35 روایت های غنایی از حکایت های عرفانی شرح سروری بر دفتر چهارم مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 8، شماره: 26
36 روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
37 سایه نثر قاجار بر شیوه نگارش فارسی امروز (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
38 سعدی و ماکیاولی: نمایی از همسانی شرایط روزگار و همانندی ها میان گفتارهای سعدی و اندیشه های شهریار ماکیاولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 4، شماره: 2
39 سیرتحول فکری نظامی در ساقی نامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 8، شماره: 13
40 شاخصه های نثر دینی آثار فارسی مجلسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 1
41 شباهت های سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 3
42 شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی و کارکردهای ارتباطاتی آن براساس نظریه رهایی و تئوری بازی ها (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 54
43 شگردهای طنزپردازی در حدیقه الحقیقه سنایی و کارکرد ارتباطاتی آن (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
44 شیوه های انتقال مفاهیم تعلیمی مولانا در نی نامه با تکیه بر عناصر انسجام بخشی متن و تصویر نسخه خطی مصور محفوظ در موزه هنر والترز بالتیمور امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
45 طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
46 غزالی و تلفیق شریعت و طریقتبا تکیه بر کیمیای سعادت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 2
47 کاربرد تشبیه و استعاره تلمیحی در بیان تجربه عرفانی و مقدمات آن (بر اساس منطق الطیر) (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
48 کهن ریشه های ادب غنایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
49 کهنگرایی در شعر شاملو (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 51
50 گروه کارکرد تمثیل در اشعار سبک خراسانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 10، شماره: 35
51 مباحث کلامی توحید در مثنوی های عطار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 41
52 مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
53 محضر مولانا (تاملی در کم و کیف سرایش مثنوی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 8
54 محمد خواری(۱)؛ مقلد یا نوآور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 4
55 مطالعه کارکردهای زبانی «فعل» در اشعار غنایی «مذنب بدایونی» با تکیه بر فرانقش اندیشگانی در رویکرد نقش گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 98
56 معرفی نسخه خطی دیوان ابراهیم آباد منصور اصفهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 1
57 مغول ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 3
58 میرزا عبدالرحیم طالبوف: مسئله «خود» و «دیگری» و توسعه فرهنگی اجتماعی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 12، شماره: 2
59 نشانه هایی از وقوع گویی و واسوخت در دیوان شمس (دریافت مقاله) فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
60 نظریه سلسله مراتب موجودات در اندیشه سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 15، شماره: 2
61 نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 1
62 نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریه گفتمان فوکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ساختار متن روایی تاریخ جهانگشا با ساختار ذهن و اندیشه جوینی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 تحلیل و بررسی ویژگیهای شخصیت زن و مرد آرمانی در مجموعه داستان آفتاب مهتاب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 دیدگاه های کلامی نظامی گنجوی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی
4 شناخت، ریشه یابی و کاربرد واژگان غیر فارسی در سه دفتر دوم مثنوی معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی