دکتر علی محمد آخوندعلی

دکتر علی محمد آخوندعلی استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر علی محمد آخوندعلی

Dr. Ali Mohammad Akhond Ali

استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of effects of changes in land use on the water balance components using SWAT (Case study: Doroudzan dam basin) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 2
2 اثر بازگشت بهحالت اولیه یا معمای جیونز: مفهومی برای درک مناسبتر پیامدهای بهبود کارایی آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
3 اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
4 اثر سطوح رطوبتی خاک بر سرعت آستانه ی فرسایش بادی کانون های گرد و غبارجنوب و جنوب شرق استان خوزستان-اهواز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
5 ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
6 ارزیابی برآورد سیلاب در حوضه آبریز سدهای مخزنی با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره: مطالعه موردی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 3
7 ارزیابی تاثیر نحوه ی شکل گیری الگوی جریان بر هیدروگراف خروجی حوضه ی آبریز در شبیه ساز HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 2
8 ارزیابی تطبیقی داده های شبکه ای بارش و دمای سامانه جهانی داده گواری زمینی (مطالعه موردی: حوضه حله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 2
9 ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
10 ارزیابی روشهای تخمین آبدهی ورودی به مخزن و عوامل موثر بر خطاهای محاسباتی (مطالعه موردی سد گیلانغرب در استان کرمانشاه ) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 4، شماره: 1
11 ارزیابی رویکرد توسعه اراضی دیم در مدیریت و برنامه ریزی بهینه منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 4
12 ارزیابی سهم فعالیت های انسانی و تغییرپذیری اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان ماهیدشت در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 2
13 ارزیابی عوامل موثر بر استحصال آب مبتنی بر ورودی به مخازن سد (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 1
14 ارزیابی قابلیت مدل های سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تحلیل منطقه ای سیلاب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
15 ارزیابی مدیریت سیلاب در آبخوانداری(مطالعه موردی آبخوان تسوج) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 3، شماره: 3
16 ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 3
17 ارزیابی وضعیت شاخص های پایداری منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان ماهیدشت) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 2
18 استخراج و وزن دهی شاخص های معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
19 استفاده تلفیقی از تصاویر پردازش شده با موجک و سیستم استنتاج فازی عصبی جهت برآورد پارامتر EC رودخانه کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
20 الگوبندی و پیش بینی تقاضای آب شهر اصفهان با روند ضمنی و سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
21 الگوریتم محاسبه شاخص بادپناهی نقاط واقع در حوضه های آبریز برفگیر (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 25
22 Evaluation of Eight Evaporation Estimation Methods in a Semi-arid Region (Dez reservoir, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
23 بررسی اثر رطوبت های قبلی خاک بر مقادیر رواناب و رسوب با استفاده از باران شبیه سازی شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
24 بررسی اثرات دوره خشکسالی هیدرولوژیک اخیر بر میزان شوری رودخانه کارون (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
25 بررسی ارتباط هیدرولیکی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی آبخوان(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
26 بررسی تبادل منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه ی موردی: دشت دز غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
27 بررسی روش های طبیعی سازی جریان آب رودخانه ها و معرفی یک روش نوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
28 بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
29 بررسی علل کاهش آبدهی رودخانه ها به دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: رودخانههای جنوب و غرب دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
30 بررسی میزان آبشستگی در حوضچه استغراق ناشی از جت قائم برخوردی هوادهی شده و هوادهی نشده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
31 بهره برداری بهینه از سامانه های منابع آب با استفاده از الگوریتم چند هدفه MOPSO (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
32 بهینه سازی قاعده جیره بندی در سدهای مخزنی از طریق اتصال الگوریتم ژنتیک به یک مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
33 بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری از سیستم های چند مخزنی با توسعه یک مدل هیبریدی برنامه ریزی خطی- الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
34 پتانسیل یابی سیل خیزی زیرحوضه های حوضه معرف امامه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
35 پهنه بندی خصوصیات خشکسالی تحت اثر تغییر اقلیم با استفاده از روش توابع مفصل در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
36 پیش بینی اثرات تغییراقلیم بر پارامترهای هواشناسی طبق برونداد مدل های GCM به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شیراز) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 6
37 پیش بینی گروهی و هشدار وقوع سیل در سد مخزنی دز با بهره گیری از داده های پیش بینی-مجدد بارش و دما GEFSv۱۲ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
38 پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
39 پیشبینی گروهی جریان با استفاده از مدل هیبرید بارش رواناب (مطالعه موردی حوضه آبریز رود زرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
40 تاثیر انحنای نیمرخ بستر بر پاسخ آبشناسی دامنه های موازی با استفاده از شبیه موج جنبشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 13
41 تاثیر تغییرات مکانی بارندگی بر پیش بینی هیدروگراف سیلاب در حوضه های آبریز کوهستانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
42 تاثیرات آبگیری سد گتوند علیا بر کیفیت آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 21
43 تحلیل پیش بینی گروهی بارش مدل CFSv۲ با رویکرد مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
44 تحلیل دوره بازگشت های توام و شرطی چند مشخصه وابسته آبنمود رواناب با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
45 تحلیل شدت و دوره بازگشت خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
46 تحلیل عدم قطعیت پارامترها در برآورد حداکثر سیلاب محتمل در حوضه سد بختیاری با روش مونت کارلو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 4
47 تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل SVM برای برآورد بار رسوبات معلق و بستر در ایستگاه سیرا کرج با روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
48 تحلیل عدم قطعیت حداکثر سیلاب محتمل حوضه سد بختیاری به علت عدم قطعیت در مقدار حداکثر بارش محتمل، دمای هوا و آب معادل برف اولیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
49 تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش- رواناب با کاربرد الگوریتم مونت کارلو- زنجیره مارکف (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
50 تحلیل فراوانی چندمتغیره دبی اوج، بار رسوب معلق و بستر در حوضه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
51 تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره با استفاده از توابع مفصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
52 تحلیل منطقه ای سیلاب با مقایسه مدل های الگوریتم درخت تصمیم گیری M5 و رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
53 تخمین تبخیر- تعرق پوشش جنگلی بلوط با استفاده از الگوریتم سبال در منطقه رباط ماهیدشت کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
54 تخمین توزیع مکانی رطوبت سطحی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده های دورسنجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
55 تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
56 تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 3
57 تعیین مکان مناسب برای تغذیه مصنوعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: دشت اشترینان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 4
58 تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
59 تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن ۱۸ درحوضه کارستی ابوالعباس–استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
60 توسعه شاخص های کاربردی حکمرانی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
61 توسعه مدل های تلفیقی یادگیری ماشین مبتنی بر روش تجزیه مد تجربی گروهی کامل در برآورد جریان ورودی به سد (مطالعه موردی سد دز) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
62 تولید بارش شبکه بندی با استفاده از ترکیب بهینه پایگاههای داده بارش جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
63 جداسازی جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از روش های ایزوتوپی و ردیاب های هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: حوضه کارستی ابوالعباس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
64 روند تغییرات شکل بستر حوضچه استغراق ناشی از برخورد جت قائم بر رسوبات غیرچسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
65 شبیه سازی ارتفاع موج دریا با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در منطقه چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 3
66 شبیه سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
67 کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
68 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
69 مدرن سازی سیستم های آبیاری و حفاظت از آب با تاکید بر اثربازگشتی در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 43
70 مدیریت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی با مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت نورآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
71 مقایسه دو مجموعه داده بارش شبکه بندی شده با وضوح بالا در بالادست سد مارون در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
72 مقایسه روش رگرسیون غیرخطی با روش های هوش محاسباتی در برآورد توزیع مکانی آب معادل برف در سراب کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
73 مقایسه عملکرد الگوریتم های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی بارندگی فصلی مطالعه موردی؛ ایستگاه های منتخب استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 30
74 مقایسه کارایی روش های برآورد تلفات در شبیه سازی فرایند بارش رواناب حوضه ی آبخیز کارون۳ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 4
75 مقایسه مشخصات حفره آب شستگی پایین دست جت دایره ای مستغرق تحت زوایای ۴۵ و ۶۰ درجه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
76 مقایسه و ارزیابی بارش برآورد شده توسط مدل های ERA-Interim، PERSIANN-CDR و CHIRPS در بالادست سد مارون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
77 مکان یابی نقشه های خطرپذیری سیلاب رودخانه دز با رویکرد پدافند غیرعامل (محدوده مطالعاتی: شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 13، شماره: 1
78 مکانیابی مناطق مستعد اجرای سامانه های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دشت دز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
79 یک مدل نیمه تجربی به منظور تخمین ابعاد جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای، تحت منبع نقطه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
80 یک مدل نیمه تجربی به منظور تخمین ابعاد جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای، تحت منبع نقطه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون روند و تحلیل دگرگونی در سری های زمانی آب دهی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز (رویکرد ناپارامتری) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 آنالیز مکانی و زمانی داده های بارش شبکه بندی محصول TRMMدر بالادست حوضه آبریز سد مارون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 اثرات توسعه سدهای مخزنی در تامین نیازهای آتی سیستم منابع آب رودخانه زهره (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 ارائه الگوریتم واسنجی مدل مفهومی بارش-رواناب MIKE NAM در حوضه‌های فاقد داده‌های هواشناسی کافی (مطالعه موردی حوضه آبریز الله - جوکنک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
6 ارزیابی آماری دمای ماهانه مبتنی بر مجموعه داده های باز تحلیل MERRA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 ارزیابی اثر تغییر اقلیم روی جریان ورودی به مخزن سد ملاصدرا در استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
8 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آتی بر مشخصه های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9 ارزیابی اثرات ساماندهی رودخانه کارون بر مشخصات هیدرولیک جریان ( مطالعه موردی: محدوده شهری اهواز) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 ارزیابی اثرات گرد و غبار وتغییر اقلیم آتی بر مشخصه های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
11 ارزیابی اطلاعات حاصل از ماهواره TRMM در برآورد بارش حوضه آبریز رودخانه حله (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
12 ارزیابی بهره برداری از مخزن سد درودزن با استفاده از سیاست بهره برداری استاندارد تحت شرایط تغییراقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی تاثیر انتقال آب در روند دبی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه بازفت و کوهرنگ) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 ارزیابی تخمین دبی اوج رواناب با روش هیدروگراف واحذ لحظه ای ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 ارزیابی داده های بارش ماهانه مدل CHIRPS با مقادیر مشاهداتی به عنوان منبع اصلی تامین رواناب ورودی به سد مارون (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 ارزیابی روشهای تلفات باران در شبیه سازی هیدروگراف سیل مطالعه موردی: حوضه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد SCS و کلارک در برآورد هیدروگراف سیل حوضه آبریز کسیلیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 ارزیابی عملی تاثیر سد کرخه بر مورفولوژی پایین دست رودخانه و مقایسه نتایج با مطالعات عددی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 ارزیابی کارآیی مدل fsm برآورد رسوبات پشت بندهای متوالی واقع در منطقه شهیون دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
20 ارزیابی کمی و کیفی آب رودخانه از لحاظ مصرف کشاورزی و تحلیل رژیم رودخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
21 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت دز با استفاده از روش های گرافیکی و آماری (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
22 ارزیابی مدل های GIUH-NASH و GCIUH-CLARK در حوضه معرف کسیلیان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 ارزیابی و طبقه بندی کیفی آبخوان دشت دزفول با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و روشهای گرافیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
24 ارزیابی هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژیکی بر مبنای روش ناش در حوضه های بدون آمار بارندگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 استفاده از نمایه بارش استاندارد در تعیین خشکسالی ها و ترسالی ها مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
26 افزایش بهره وری آب کشاورزی در طرح 550 هزارهکتاری، با پایش مداوم رطوبت خاک از تصاویر ماهواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
27 انتخاب مناسب ترین روش بری استخراج موقعیت خطوط هم پیمایش و بررسی تأثیر آن بر مدل توزیعی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 اولویتبندی عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز رودزرد و اعلاء با استفاده از مدل اسکالوگرام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
29 برآورد آبدهی در حوزه های فاقد آمار بهروش ایکر و جاستین (مطالعه موردی حوزه آبخیز رودخانه های اعلاء و رود زرد) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
30 برآورد تغییرات تبخیر-تعرق پتانسیل در دوره آتی تحت شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 برآورد دمای ماهانه هوا با بکارگیری مجموعه داده های باز تحلیل ECMWF نسخه ERA- Interim (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
32 برآورد نرخ جریان رواناب سطحی شهر اهواز با استفاده از GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
33 برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی غالب در منطقه سبیلی توسط مدل Crop Wat در شهرستان دزفول (منطقه سبیلی) (دریافت مقاله) نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک
34 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه جت بر ابعاد حفره آبشستگی در حوضچه استغراق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 بررسی اثر انتقال حوضه به حوضه آب  از سرشاخه های کارون بزرگ برنیازهای آبی حوضه آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
36 بررسی اثر پدیده خشکسالی بر افت آبخوان دشت دیم سبیلی دزفول (بازه زمانی 84-91) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
37 بررسی اثر تعداد چاههای مشاهدهای در تخمین سطح ایستابی با استفاده از ژئواستاتیستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 بررسی اثر تغییر اقلیم بر دمای حداکثر در محدوده سد مخزنی دز بر اساس مدل CanESM۲ سری CMIP۵ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
39 بررسی اثر هوادهی جت بر میزان آبشستگی با استفاده از ANN و ANFIS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 بررسی الگوهای زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
41 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی بارشهای روزانه در دوره ی آتی با ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
42 بررسی تاثیر تغییر اقلیم دوره آتی بر دما و بارش حوزه چم انجیر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
43 بررسی تاثیر تغییرات میزان جریان بر کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از مدل Qual2kw (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
44 بررسی تاثیر سازند گچساران بر کیفیت آب رودخانه کارون در استان خوزستان و مقایسه آن با رودخانه دز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 بررسی تاثیر مشارکت زیرحوضه ها در تولید سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
46 بررسی تاثیرخشکسالی برنوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مهیارشمالی با استفاده از شاخص بارش استانداردشده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
47 بررسی تأثیر رسوبگذاری بالادست کانال های آبگیر شرق و غرب سد انحرافی دز بر شبکه آبیاری و مزارع پایین دست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
48 بررسی تأثیر زیرحوضه بندی و تعداد زیرحوضه ها در روندیابی روان آب سطحی به روش روندیابی تأخیری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 بررسی تغییرات آب معادل برف با ارتفاع در مقیاس حوضه های کوچک (مطالعه موردی حوضه صمصامی از سرشاخه های کارون) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 بررسی تغییرات بیلان آب زیرزمینی دشت الشتر در بازه زمانی 10 ساله (81-91) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی تغییرات رطوبت با افزایش فشار آب در الگوهای رطوبتی ایجاد شده در خاکهای متوسط بافت با کاربرد عمودی لوله های تراوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
52 بررسی تغییرات منطقه‌ای بارش سالانه با استفاده از تکنیک زمین آماری کریجینگ، مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
53 بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره ماکوف و شاخص SPI (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
54 بررسی خشکسالی هواشناسی در استان خوزستان با استفاده ازشاخص دهک ها و زنجیره مارکف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
55 بررسی دقت برآورد بارش ماهواره ای تحت تاثیر تغییر ابعاد شبکه (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایدنک) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
56 بررسی روند تغییرات دما در اقلیم فراخشک ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
57 بررسی روند سالانه ردپای آب در تولید جو (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
58 بررسی شاخص های بهره وری آب آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی دز (منطقه سبیلی) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
59 بررسی شاخصهای عملکرد آبیاری درشبکه آبیاری و زهکشی دز منطقه سبیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
60 بررسی عددی اثر شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
61 بررسی عددی اثرات واگرایی دیواره های حوضچه های آرامش بر خصوصیات جهش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
62 بررسی عملکرد الگوریتم بهینه سازی SP-UCI در واسنجی خودکار مدل مفهومی HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه آبریزگرگان رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
63 بررسی عملکرد سیستم جمع آوری فاضلاب نسبت به ورود رواناب های سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: زیتون کارمند شهر هواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
64 بررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
65 بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کارون از لحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
66 بررسی کارایی داده های باز تحلیل بارش به عنوان اصلی ترین عامل تامین رواناب سطحی در ورودی سد مارون (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 بررسی کمّی تغییرات ریخت شناسی ( مرفولوژیک ) رودخانه کرخه با استفاده ازمقاطع برداشت شده و تصاویرماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
68 بررسی کیفی منابع آب حوضه آبریز سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی ابوالعباس ۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
69 بررسی مدل های مختلف آماری سیلاب تابعی از دوره بازگشت به همراه مدل فولر مطالعه موردی:شرق حوضه کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
70 بررسی مدلهای مختلف آشفتگی k-ε در جت جریبن دایره ای با استفاده از برنامه FLUENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
71 بررسی میزان خورندگی و رسوبگذاری آب رودخانه تجن دربازه علی آباد - ریگ چشمه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
72 بررسی نرخ تبخیر و تقطیر خورشیدی در یک مدل هیدرلوژیکی تک شیب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
73 بررسی و پیش بینی خشکسالی هواشناسی ایستگاه آبادان با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
74 بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری از سیستم منابع آب تک مخزنه (مطالعه موردی سد مخزنی ابوالفارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
75 پاسخ حوضه به الگوی توزیع زمانی واقعی بارندگی و الگوی توزیع زمانی ساختگی آن(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودزرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
76 پایش تغییرات مساحت پهنه آبی تالاب هورالعظیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat۸ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
77 پایش و ارزیابی نقش جریان و ذخیره آب سبز در مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
78 پتانسیل یابی آب زیرزمینی در پهنه کارستی شاهو-پاوه، شمال استان کرمانشاه با استفاده از GIS و مدل AHP (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
79 پتانسیل یابی تخلیه و استفاده مجدد از آبهای زیرپوسته ای در غرب شبکه دز بمنظور جلوگیری از باتلاقی شدن اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
80 پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان دشت قروه با استفاده از مدل در استیک در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
81 پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی منابع آب زیرزمینی دشت کوهدشت جهت مصارف شرب و کشاورزی بااستفاده ازGIS و شاخصهای شولر وویلکاکس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
82 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از روش پیش بینی گروهی جریان (ESP) (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
83 پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد مارون با استفاده از مدل فصلی ضربی SARIMA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
84 پیش‏بینی دبی ماهانه رودخانه با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه‏های اعلاء و رود زرد) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
85 پیشنهاد اصلاح روش روندیابی روان آب سطحی تأخیری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
86 پیوند آب، انرژی و غذا: راه حلی برای تنش آبی در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
87 تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 تأثیر علائم تغییرات مورفولوژیکی رودخانه بر سیلابها با استفاده از آمار آبسنجی ایستگاههای ملاثانی و اهواز واقع در رودخانه کارون بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
89 تجزیه و تحلیل روند مکانی و زمانی تبخیر از تشت در حوضه آبریز کارون و دز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
90 تجزیه و تحلیل سری زمانی بارندگی های کابل به منظور پیش بینی خشکسالی های رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
91 تحلیل اثر بندهای کنترل سیلاب در ساماندهی مسیل های شهری ( مطالعه موردی مسیل های گرمسیری و فرهنگیان شهر برازجان ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
92 تحلیل رابطه عمق برف با ارتفاع در سراب کارون( حوضه صمصامی) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
93 تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
94 تحلیل روند دبی جریان با استفاده از چهار نگارش مختلف آزمون من-کندال (مطالعه موردی: چند سرشاخه اصلی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
95 تحلیل و پیش بینی بارندگی فصلی با استفاده از مدل سری زمانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شهرکرد) (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
96 تحلیل وابستگی بار رسوبات معلق و بستر در ایستگاه سیرا با توابع مفصل (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 تخمین احتمال وقوع خشکسالی های رودخانه هیرمند با استفاده از سری فوریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
98 تخمین دبی بیشینه آبنمود با استفاده از مدلی احتمالاتی و مفصل مبنا (مطالعه موردی: حوزه آبریز کسیلیان( (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 تخمین عمق آبشستگی ناشی از جت پیش هوادهی شده با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
100 تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاکهای با بافت متوسط به روش آبیاری زیرزمینی تراوا با کاربرد عمودی لوله ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
101 تعیین الگوهای رطوبتی آبیاری قطره ای برای تل ماسه های روان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
102 تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه باران نگار ایدنک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
103 تعیین اهمیت نسبی میزان رسوبات معلق به پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی مطالعه موردی حوضه آبریز قره سو (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
104 تعیین حداکثر بارش روزانه با روش گشتاور خطی جهت برآورد حداکثر دبی لحظه ای به کمک مدل بارش_رواناب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
105 تعیین مناطق همگن حوزه آبریز کرخه با مقایسه دو روش لانگبین و آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
106 تفکیک جریان پایه ازرواناب سطحی به کمک تکنیکهای ایزوتوپی - حوضه کارستی ابوالعباس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
107 تفکیک جریان پایه به روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی بر مبنای ردیابی ایزوتوپی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
108 توسعه شاخص پیش آگاهی خشکسالی در سیستم های منابع آب تنظیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
109 رابطه بارندگی های روزانه و بارندگی های با تداوم بیش از یک روز در حوضه جنوب غربی زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
110 روش های کنترل و بهره برداری از رواناب های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
111 رویکرد الگوریتم‌ جدید SP-UCI در واسنجی خودکار مدل بارش-رواناب : مطالعه موردی حوضه آبریز تمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
112 ساخت آمار مصنوعی دبی در رودخانه های جنوب غرب یران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
113 شبیه سازی اثر طوق بر الگوی سرعت جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
114 شبیه سازی سیلابهای رودخانه کارون در بازه اهواز – فارسیات تحت تاثیر تغییرات مرفولوژیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
115 شبیه سازی سیلابهای رودخانه کارون در بازه ملاثانی –اهواز تحت تاثیر تغییرات مرفولوژیکی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
116 شبیه سازی منابع آب زیرزمینی دشت مهیارشمالی با استفاده ازسیستم استنتاجی فازی ـ عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
117 شبیه سازی هیدروگراف سیل با استفاده از هیدروگراف واحد SCS و کلارک در حوضه آبریز کسیلیان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
118 شبیه‌سازی بارش - رواناب با استفاده از مدل انتقال کلارک (مطالعه موردی: حوضه معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
119 کاربرد ایزوتوپ های پایداراکسیژن 18 و دوتریم درمطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
120 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی حوضههای آبریزمطالعه موردی : زیر حوضه ایدنک در حوضه آبریز رودخانه مارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
121 کنترل رسوب پشت بند انحرافی دز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
122 گندزدایی یا پالایش؛ نگاهی به آلاینده های منابع آب و حذف به روش اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
123 لزوم بررسی جداگانه هیدروگراف چاه های مشاهده ای به منظور بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت دزفول اندیمشک) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
124 لزوم تصفیه پساب ها جهت استفاده در تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
125 محاسبه آبدهی زیرحوضه گلال با استفاده از روش های مختلف و ارزیابیتاثیر نفوذپذیری بر برآورد رواناب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
126 محاسبه تبخیر و تعرق دشت سیستان بر اساس داده های تشعشع خورشید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
127 محاسبه حداقل جریان زیست محیطی رودخانه دز با استفاده از روش هیدرولیکی محیط تر شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
128 محاسبه هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفوکلیماتیکی بر مبنای روش کلارک در حوضه های بدون آمار بارندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
129 مدل سازی احتمالاتی و داده مبنای بارش- رواناب با بهره گیری از توابع چندمتغیره مفصل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
130 مدل‌بندی سیلابهای حوضة بالادست کرخه ، بمنظور طراحی سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
131 مدلهای تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
132 مدیریت آب های سطحی در کنترل سیلاب های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
133 مدیریت برداشت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد با مدل MODFLOW در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
134 مدیریت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه الله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
135 مدیریت صحیح هامون های سیستان جهت بقای جوامع گیاهی و جانوری وابسته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
136 مدیریت کیفیت و آلودگی رودخانه در شرایط بهره برداری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی (بازه سد دز تا بند قیر) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
137 مروری بر راهکارهای مدیریتی استحصال و کاهش سیلاب و رواناب شهری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
138 مقایسه روش آمار کلاسیک و روشهای زمین آماری در برآورد هیدروگراف واحد آب زیرزمینی، مطالعه موردی: دشت های مهم استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
139 مقایسه روش های تفکیک جریان پایه از جریان سطحی و برآورد شاخص جریان پایه در آبراهه(مطالعه موردی حوضه آبخیز دار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
140 مقایسه رویکردهای مختلف تفکیک آثار انسانی و اقلیمی بر تغییرات جریان حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
141 مقایسه ضایعات زمی ن، راندمان آب و انتظار زارعین جهت دریافت آب در انهار درجه سوم سنتی و پیش ساخته در شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
142 واسنجی خودکار مدل بارش- رواناب با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی جدید SP-UCI : مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
143 واسنجی و ارزیابی مدل HEC–HMS در حوضه آبریز رودزرد (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
144 واسنجی هوشمند مدل پیش بینی سیلاب : مطالعه موردی حوضه آبریز تمر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری