عزیزاله بریجانی

 عزیزاله بریجانی عضو انجمن بتن ایران

عزیزاله بریجانی

Azizolah Berijani

عضو انجمن بتن ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.