دکتر بی تا بخشی

دکتر بی تا بخشی دانشیار باکتری شناسی پزشکی  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر بی تا بخشی

Dr. Bita Bakhshi

دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Emergence of blaCTX-M-۱۵ Gene and Its Transferability in Enterobacter spp. Isolated From the Hospitals of Tehran, Iran (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 2، شماره: 3
2 Genetic Determinants Differences between Vibrio cholerae Biotypes (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 2
3 Hwp۱ gene Expression of Candida albicans and Study its role in adherence (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 3، شماره: 2
4 Investigation of Efflux-Mediated Tetracycline Resistance in Shigella Isolates Using the Inhibitor and Real Time Polymerase Chain Reaction Method (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 Investigation of prevalence of Shigella sonnei in children with diarrhea admitted to two hospital Emam Khomeini and Milad in Tehran in ۱۳۹۱ with Antimicrobial susceptibility of isolates (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
6 Molecular Characterization of Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Iranian Burn Patients (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 14، شماره: 4
7 Relation of ALS ۱ and ALS۳ genes and fluconazole resistance in Candida albicans isolated from vaginal candidacies (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 2، شماره: 2
8 The Comparison of Staphylococcus aureus Isolated From Blood and Wound Specimens for Genes Encoding Polysaccharide Intercellular Adhesion (PIA) (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 2، شماره: 1
9 The Dual Role of Inflammatory Responses following Vibrio cholerae Infection in Cholerae pathogenesis (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 3
10 The Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules (MSCRAMMs) Genes among Clinical Isolates of Staphylococcus aureus from Hospitalized Children (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 10، شماره: 4
11 The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 1
12 Title: Significant Presence of Clostridioides difficile in Colorectal Cancer Patients by TaqMan Real-Time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 2
13 بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 2
14 بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسی شیر کاکائوی فراسودمند حاوی شیره توت،آب پنیر و هیدروکلوئیدهای مختلف (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 118
15 جداسازی و تشخیص مولکولی یک گونه باکتری تجزیه کننده نرمال هگزادکان از کمپوست و بررسی کارایی آن در حذف هگزادکان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 4
16 شناسایی ژن های موثر جدید در پیشبرد مقاومت به اریترومایسین در کمپیلوباکتر ژژونی با بهره گیری از ابزار بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
17 شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر ۵ سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 1
18 گزارشی از انتشار کلونال سویه جدیدی از ویبریو کلرا سروتیپ O1بیوتیپ التور درشمال غرب کشور در تابستان۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Design and evaluation of nanobiosensor based on Surface Plasmon Resonance (SPR) of gold nanoparticles for rapid detection of V.cholerae genome in water samples (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
2 Detection of Panton-valentine Leukocidin (PVL) GeneIsoforms of Staphylococcus aureus Isolates from different hospitals inTehran, Iran (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Evaluation a gold nanorods based nanobiosensor for rapid detection of Mycobacterium Tuberculosis (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
4 Identification of some genes associated with virulence and antibiotic resistance in Campylobacter jejuni by using bioinformatics tools (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 Identification of some specific genes in Campylobacter jejuni associated with the response to acidic pH by using bioinformatics analysis (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 Intestinal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli among a mental disability children’s under the age of ten (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Intestinal carriage of extended-spectrum beta-lactamases producing klebsiella among children under ۱۰ years in Tehran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 Investigating the pathway of resistance to Ciprofloxacin inCampylobacter jejuni by using microarray analysis (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران
9 Molecular characterization of Panton-valentine Leukocidin(PVL)-positive Staphylococcus aureus in Tehran, Iran (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 Molecular epidemiology and genetic background of PVLpositiveS. aureus clinical strains isolated from Iranian patients using acombination of multilocus sequence typing (MLST) analysis (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
11 Reconstruction of selected microbiome-phage interaction network from human gut (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
12 The Evaluation of Intestinal Carriage ESBL-Producing Escherichia coli among Dialysis Patients in Tehran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
13 The role of CTX and satellite RS1 phages genomic arrangement in Vibrio cholerae toxin production in two recent cholera outbreaks (2012 and 2013) in IR Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
14 بررسی کارایی بیوپلیمرتولیدی توسط یک سویه بومی به منظور ازدیاد برداشت نفت در میکرومدل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
15 تاثیر افزایش میزان فلزات سنگین بر بدن انسان و روش های حذف آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
16 تعیین الل ژنتیکی (کلاسیک و التور) ژن clxB سویه های Vibrio choleraeO1 جدا شده از بیماران طی سالهای 1388-1383 با استفاده از MAMA-PCR و Sequencing (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 تعیین الل ژنتیکی (کلاسیک و التور) ژن clxB سویه های Vibrio choleraeO1 جدا شده از بیماران طی سالهای 1388-1383 با استفاده از MAMA-PCR و Sequencing (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 طراحی یک Multiplex-PCR برای تشخیص و تمایز همزمان کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کلی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران