دکتر مسعود صفایی پور

دکتر مسعود صفایی پور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر مسعود صفایی پور

Dr. Masoud Safaeepour

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی نظام تامین مسکن درکلان شهر های ایران (موردمطالعه کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 34، شماره: 1
2 آینده نگاری توسعه شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه مرکزی اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی استان های ایران با تاکید بر شاخص های اجتماعی-اقتصادی و شاخص ترکیبی توسعه انسانی با استفاده از تکینک TOPSIS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 3
5 ارزیابی امکان آلودگی آبه ای زیرزمینی جهت انتخاب مکان بهینه دفن پسماند در شهرستان کارون (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
6 ارزیابی پهنه های مناسب جهت ایجاد پایگاه های خدمات اجتماعی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لامی اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 19
7 ارزیابی تاثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان در شهر دزفول 1355-1335 ش1976-1956 / م (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
8 ارزیابی طیف تاب آوری اجتماع های شهری در برابر بحران زلزله بر اساس سناریوهای شدت مختلف و استفاده از نمایه COPRAS (نمونه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 31
9 ارزیابی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه ANP مورد شناسی: مناطق شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
10 ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در منطقه ۴ شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
11 ارزیابی و سنجش مولفه های شکوفایی شهری در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
12 الگوی توزیع فضایی کاربری های خدماتی شهر دزفول با استفاده از روش Nearest Neighbor در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 2
13 امکان سنجی توسعه انرژی های تجدیدپذیر شهری اهواز با رویکرد دفاع غیر عامل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 35، شماره: 1
14 اولویت بندی مولفه های ایمن سازی بافت فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه یک کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 42
15 بازشناسی و سطح بندی گستره های فضایی فقر در کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 4
16 بررسی اثرات عینی و ذهنی الحاق روستا به شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر نورآباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 1
17 بررسی تاثیر جزایر گرمایی کلانشهر اهواز بر میزان آسایش روانی شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی تاثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر لالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 16
20 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 22
21 بررسی کمیت وقوع جرائم ضرب وجرح با رویکرد تلفیقی سناریونویسی و آینده پژوهی با استفاده از GIS در محیط شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 1
22 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 23
23 برنامه ریزی راهبردی به منظور توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: شهرک پیام نور دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 4
24 برنامه ریزی محله محور و بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: محله جولان شهر همدان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 23
25 پهنه بندی حریم ایمنی و آسیب پذیری در شهر اهواز از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
26 پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل AHPدر محیط GIS منطقه مورد مطالعه روستای دره گز قلندران شهر دهدز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 31
27 پهنه بندی عوامل موثر بر توزیع جغرافیایی مرگ و میر در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکیبیFAHP- GIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 22
28 پهنه بندی و سنجش پایداری محیط شهری با تاکید بر توسعه پایدار در استان یزد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 14
29 تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکل گیری گردشگری الکترونیکی در بین گردشگران ورودی به شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
30 تبیین چالش های ساختاری در طرح ریزی راهبردی توسعه شهری کلان شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
31 تبیین و ارزیابی وضعیت پایداری شهرهای آینده و نمادهای اسلامی (با استفاده از نظریه گراندد تئوری ) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 2
32 تحلیل تطبیقی شاخص های اشتغال شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از روش CRITIC- MOORA (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 70
33 تحلیل ساختاری توسعه شهری کلان شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
34 تحلیل فازی شاخص های موثر در ارزیابی توان توسعه شهری نمونه موردی: حوضه آبریز غفار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
35 تحلیل فضایی و سطح بندی توسعه روستایی در استان خوزستان با استفاده از فنون تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی و مجموعه ادغامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
36 تحلیل مولفههای سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
37 تحلیل نقش گردشگری در اقتصاد روستایی مطالعه موردی: دهستان بان زرده شهرستان دالاهو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 2
38 تحلیل وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در کلان شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
39 تحلیل وضعیت و تعیین استراتژی های مبتنی بر سناریو در تاب آوری کلانشهرهای ایران(موردپژوهی؛ کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 35
40 تحلیلی بر استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری به روش منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: منطقه چهار شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
41 تحلیلی بر بازآفرینی بافت های فرسوده کلان شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 4
42 تحلیلی بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر جغرافیای جنسیتی در کشور (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 29
43 تحلیلی بر موانع مشارکت اقتصادی زنان در ایران (نمونه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 1
44 تحلیلی بر وضعیت شاخص های شکل گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 7، شماره: 13
45 تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
46 تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای موثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
47 تدوین سناریوی توسعه انرژی های تجدید پذیر در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 4
48 جستاری بر برنامه ریزی فضایی و نظام شهرسازی مبتنی بر ایدئولوژی سوسیالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 31
49 جستاری بر تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
50 روستای اکولوژیک (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
51 ریز پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از تکنیک دیمتل و AHP فازی (مطالعه موردی: بخش دهدز استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 2
52 سناریوهای بهینه برای بهبود تاب آوری زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده نگری مطالعه ی موردی: شهر ساحلی دیر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
53 سنجش الگوی توزیع فضایی جمعیت و سلسله مراتب شهری استان اصفهان طی سالهای (۱۳۷۵-۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 6، شماره: 21
54 سنجش رابطه میان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص های پایداری محیط زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 11
55 سنجش میزان آگاهی عمومی ساکنان به حقوق و قوانین شهری نمونه موردی: محله ی عامری شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 41
56 سنجش میزان اولویت اهداف کلان بافت فرسوده ی مرکزی اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازیFAHP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 35
57 سنجش میزان رضایتمندی از پروژه های مسکن مهر مورد شناسی: مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 23
58 سنجش و ارزیابی میزان خلاقیت شهری برمبنای مولفه های ایرانی – اسلامی در شهر دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 3، شماره: 2
59 سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت یکپارچه سازی شهری در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
60 سنجش وارزشیابی پارک ها ی منطقه ۴ اهواز با رویکرد بهبود وضع موجود برای کودکان، سالمندان و معلولان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 30
61 سیر تحولات سلسله مراتب شهری در استان خوزستان طی دهه های(۸۵-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 36
62 شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
63 شناخت و سنجش ارتباط ساختاری پیشران‌های تبیین‌کننده‌ی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری (نمونه‌ی موردی: کلان‌شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 28
64 شناسایی پیشران های کلیدی توسعه کلان شهر اهواز با رویکرد آینده نگاری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
65 شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر آینده توسعه گردشگری مذهبی شهر مهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 3
66 مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 28
67 مدل سازی تلفات انسانی در سناریوهای مختلف زلزله شبانه بر پایه مدل FAlM (مطالعه موردی: محله کیانپارس کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
68 مسجدسلیمان، نخستین نفت شهر خاورمیانه و تحولات جمعیتی و کالبدی فضایی آن در گذر زمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
69 مقایسه تطبیقی محله های جدید و قدیم شهر اصفهان بر اساس رویکرد شهر ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: محله های شهشهان و بهارستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 14، شماره: 51
70 مکان یابی محل دفع پسماندهای روستایی با استفاده از تلفیق مدل تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
71 واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 40
72 هویت و توسعه ی پایدار محله ای در شهر شیراز مورد: محله ی فخرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی کالبدی - فضایی ناشی ازمهاجرت دربافت فرسوده بااستفاده ازgis مطالعه موردی؛بافت قدیم شهردزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 اثرات تحولات جمعیتی شهرنشینی و شهر گرایی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی وکالبدی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
3 ارزیابی استقرار بنگاه های زود بازده در ایران بر بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: شهرک صنعتی علی آباد کتول) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
4 ارزیابی پیامدهای مطلوب گردشگری در توسعه پایداری نواحی مرزی با استفاده از مدل تحلیلی AHP FUZZY (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
5 ارزیابی کاربری اراضی شهر اهواز محلات گلستان و سعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 ارزیابی مکانیابی کاربریهای آموزشی مدارس دبیرستان موجود شهرایذه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 ارزیابی و تحلیل توزیع فضایی – مکانی مراکز فرهنگی در شهرها (موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
9 اولویت بندی پارک های شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSISو SAW مطالعه موردی:شهر باغملک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 اولویت بندی شاخص های توسعه کارآفرینی در روستاهایشهرستان گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
11 بررسی اثرات آموزش پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست بر رفتار محافظت از محیط زیست کودکان در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
12 بررسی تاثیر تقاطع غیر همسطح ۱چهار شیر ( شهید کجباف ) شهر اهواز بر توسعه فضایی شهر (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
13 بررسی تأثیر صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی شهر شوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 بررسی توانمندی ها و قابلیت های گردشگری شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل (Sowt) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
15 بررسی زمینه های توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
16 بررسی عملکرد شهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: شهرخرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
17 بررسی عملکرد کمسیون ماده 77_مطالعه موردی بررسی شرکت ها در شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 بررسی قابلیت های توسعه استان های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، مطالعه موردی جمعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 بررسی مادۀ 55 قانون شهرداری ها؛ وظایف شهرداری (مطالعۀ موردی: مناطق هشتگانۀ شهر اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
20 بررسی مسائل حقوقی سد معبر توسط دستفروشان (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 بررسی نقاط قوت و ضعف فضاهای سبز شهری(مطالعه موردی: پارک بی بی مریم بختیاری شهر ایذه) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
22 بررسی نقش سرمایه اجتاعی در توسعه پایدار محله ای نمونه موردی: محله گلستان اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
23 بررسی نقش کیفیت محیط زندگی بر تمایل به مهاجرت های درون شهری (مطالعه موردی: شهر هندیجان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
24 بررسی و ارزیابی فرهنگی در استان یزد با تکنیک برنامه ریزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
25 بررسی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر موانع توانمندسازی زنان در شهر ایلام (مطالعه موردی: شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
26 بررسی و مطالعه محیط زیست طبیعت در آموزههای مکتب اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
27 بررسی وضع موجود حاشیه نشین عین دو درشهراهواز و مقایسه آن دردو دوره 1385تا1389 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
28 بررسی وضعیت رخداد پدیده گردغبار مطالعه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
29 بررسی هویت اسلامی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی در دوره قاجار (نمونه موردی : شهر بهبهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 تاریخچه پدافند غیر عامل در طبیعت، آیات و روایات و ایران باستان (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
31 تأثیر رودخانه دز و عوارض توپوگرافیک حاشیه آن بر پدافند بین عامل در بافت تاریخی شهر دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
32 تبیین الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت مطالعه موردی پیشرفت پایدار شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
33 تحلیل روند سلسله مراتب شهری ایارن طی سالهای 1390-1335 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
34 تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان خوزستان از نظر شاخص های توسعه با مدل TOPSIS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
35 توسعه صنعت گردشگری در راستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
36 سنجش تاثیر کیفیت طراحی در امنیت فضای شهری اهواز(نمونه موردی: خیابان انوشه) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
37 سنجش توسعه یافتگی روستاهای دهستان کوهپایه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) (مطالعه ی موردی: مناطق روستایی دهستان کوهپایه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
38 سنجش درجه توسعه یافتگی و تحلیل فرایند توسعه پایدار در مناطقروستایی استان کرمانشاه نمونه موردی؛ بخش فیروزآباد (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
39 سنجش میزان رضایتمندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیر بنایی شهرداری (نمونه موردی شهرداری ایذه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
40 سیماوبافت جغرافیایی شهرهای ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
41 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
42 شناسایی و تحلیل فضایی وضعیت پراکنش اماکن مذهبی با استفاده از GIS (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
43 محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
44 مدیریت مسیرهای گردشگری مذهبی «بررسی تطبیقی مسیرمذهبی سانتیاگو و جاده ولایت از نیشابور تا مشهد» (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
45 مطالعات جغرافیای تاریخی از منظر جهانگردان و سفرنامه نویسان با تأکید بر پل باستانی دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
46 مفهوم شهروندی (چالش ها و موانع قانونی پیش رو در ایران) (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
47 ملاحظات فضایی_مکانی پراکنش تخلفات کمیسیون ماده 100 مطالعه موردی:منطقه 2 شهرداری کلانشهر اهواز در دهه 80 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
48 نقشجاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری شهر یاسوج با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
49 وجه تسمیه شهر دزفول (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82