دکتر وحید حدادی اصل

دکتر وحید حدادی اصل استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر وحید حدادی اصل

Dr. Vahid Hadadi Asl

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن پلورونیک به بستر پلی کاپرولاکتون برای افزایش آبدوستی آمیخته با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 3
2 اثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمر شدن دو غابی اتیلن و خواص پلی اتیلن تولید شده با کاتالیزور TiCl4/MgCl2/AlEt3 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 1
3 ارزیابی کمی و دقیق ریز ساختار کوپلیمر های خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
4 بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 2
5 بررسی اثر تغییرات غلظت واکنش دهنده ها بر سینتیک تهیه پلی اکریلونیتریل به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 1
6 بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 1
7 بررسی واکنش پلیمر شدن دوغابی اتیلن با استفاده از کاتالیزور های زیگلر-ناتا: ارایه مدل سینتیکی و به دست آوردن معادله سرعت مصرف کلی مونومر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 6
8 پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات میان متخلخل سیلیکا: کاربرد فنون آغاز معکوس، معکوس ونرمال همزمان (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
9 تهیه لاتکس های یکنواخت نانوکامپوزیت پلی استایرن/خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس درجا در سیستم مینی امولسیون (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 22، شماره: 71
10 تهیه نانو کامپوزیت پلی استیرن به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم درجا: بررسی سینتیک واکنش درمجاورت خاک رس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 4
11 سنتز نانو کامپوزیت پلی(استیرن-کو-بوتیل آکریلات)-خاک رس به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال کننده تولید شده با انتقال الکترون (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 2
12 سنتز نانوکامپوزیت های پلی استیرن / MCM–41 به رو شهای AGET ATRP و ARGET ATRP (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 3
13 سنتز و تعیین مشخصات لاتکس های نانو کامپوزیت پلی(استیرن-کو-بوتیل آکریلات)-خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا در محیط ریزامولسیون: استفاده از فعال کننده تولید شده باانتقال الکترون (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 1
14 کوپلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده/ زنده استایرن و متیل متاکریلات در محیط پراکنده آبی: سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 24، شماره: 78
15 مدل سازی با استفاده از معادلات ممان ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمر شدن اتیلن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 5
16 مطالعه اثر مونت موریلونیت بر سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم در محیط مینی امولسیون (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 74
17 مطالعه پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 1
18 مقایسه پلیمر شدن رادیکال آزاد و پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با استفاده از روش مونت کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجیر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
19 نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمر شدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر میزان ذرات نانو برخواص مکانیکی و دمای انتقال شیشه ای نانوکامپوزیت های مونت موریلونیت / پلی متیل متاکریلات تهیه شده بروش پلیمریزاسیون درجا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
2 اثر نوع رزین، نوع دوده و درصد حجمی آن و نیروی برشی روی هدایت الکتریکی کامپوزی ت های اپوکسی /دوده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
3 استفاده از شروع کننده های دوعاملی در پلیمریزاسیون رادیکالی: مد لسازی و تعیین اعتبار مدل (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر پلیمریزاسیون آتیلن با استفاده از کاتالیست THT به روش طراحی آزمایش تاگوچی L27 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی اثر پدیده ژل بر تغییرات وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد استایرن: شبیه سازی و نتایج تجربی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی اثر پی شپلیمریزاسیون با مونومرهای مختلف بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص پل یاتیلن: اثر پی شپلیمریزاسیون با اتیلن و مقایسه آن با حالت پلیمریزاسیون مستقیم کاتالیزور (1) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی اثر شرایط فرایندی تهیه پایه کاتالیست زیگلر- ناتا بر ساختار شیمیایی، مورفولوژی و رفتار حرارتی آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی اثر غلظت و نوع کمک کاتالیست بر فعالیت کاتالیست و خواص پلیمر نهایی در پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی تاثیر کمک کاتالیست و الکترو ندهنده خارجی بر سینتیک پلیمریزاسیون HDPE (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی تاثیرالکترون دهندههای مختلف درکاتالیستهای زیگلر- ناتا با پایه منیزیم کلرایدبرای پلیمریزاسیون پروپیلن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی
11 بررسی تأثیر فرمولاسیون و شرایط فرآیندبر روی میزان هدایت الکتریکی کامپوزیت اپوکسی- دوده (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بررسی تخریب و فرسایش هیدرولیتیکی داربس تهای متخلخل س هبعدی زیس تتخری بپذیر پل یلاکتیک اسید با روش مونت کارلو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی تغییرات اجزای واکنش در طول واکنش ATRP با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
14 بررسی توزیع طول زنجیر در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد کنترل شده با در نظر گرفتن اثر افزایش ویسکوزیته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی خانواده های مختلف الکترون دهنده های خارجی و تاثیرات آن هادر کاتالیست های زیگلر ناتا باپایه منیزیم کلراید برای پلیمریزاسیون پروپیلن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری
16 بررسی خط مشی پژوهشی در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
17 بررسی روش های تهیه ساختارهای نانو با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی زنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
18 بررسی روند تغییرات سرعت واکنش و اجزای واکنش دهنده در پلیمریزاسیون رادیکالی با روشهای آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
19 بررسی سینتیک واکنش ATRP استایرن با در نظر گرفتن اثر ژل: مقایسه نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بررسی گونه های مختلف شروع پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
21 بررسی وابستگی ثوابت اختتام به طول زنجیر و اثر آن بر سینتیک واکنش ATRP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بررسی وزن مولکولی اجزاء فلوری در پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزورهای زیگلر - ناتا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
23 پیش بینی تغییرات طول سکانس های مونومری و نوع کوپلیمر به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 تاثیر دما و کمک کاتالیست بر تعداد مراکز فعال در یک کاتالیستTiCl4/Mg(OEt)2 برای پلیمریزاسیون اتیلن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 تولید نانوالیاف پلی اتیلن با روش پلیمریزاسیون هم زمان با استفاده از پایه های کاتالیستی سیلیکات لایه ای (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
26 تهیه ساختارهای نانوهیبریدی با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم ( ATRP ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
27 تهیه نانوالیاف پلی استایرن با پراکنش نانوذرات خاک رس با روش الکتروریسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
28 تهیه نانوکامپوزیت کوپلیمرتصادفی استایرن - متیل متاکریلات /خاک رس درمحیط پراکنده آبی به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 جایگاه همکاریهای بینالملل در سازمانهای پژوهشی و فناوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
30 سنتز پل یآمید-ایمید جزئی آلیفاتیک با ساختار منظم فضایی و بررسی اثر نوع د یآمین به کار رفته در ساختار زنجیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 سنتز نانوکامپوزیت پلی استایرن - کو - بوتیل اکریلات / خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم در جا با استفاده از فعال کننده تولید شده با انتقال الکترون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
32 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت کوپلی استایرن - بوتیل اکریلات / خاک رس به روش پلیمریزاسیون در جای رادیکالی انتقال اتم درمحیط مینی امولسیون: با روش فعال کننده تولید شده با انتقال الکترون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
33 شبیه سازی سینتیک واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد استایرن و مقایسه با نتایج تجربی با درنظر گرفتن اثر ژل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 کاربرد سیستم های ذخیره سازی انرژی وانادیمی در کنار فن آوری انرژی های تجدید پذیر در ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
35 کاربرد کامپوزیت های هادی در سیستم های نوین ذخیره سازی انرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
36 مد لسازی واکنش پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا: بررسی سینتیک و به دست آوردن رابطه سرعت پلیمریزاسیون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 مدل سازی سینتیک واکنش تولید رزین وینیل استر: بدست آوردن معادلۀ سرعت واکنش (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 مدلسازی پلیمریزاسیونهای رسوبی بر اساس تئوری انسداد، حالت اول: با استفاده از فرضیه حالت پایا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 مروری بر پیشرفت مواد و ساخت فناوری الکتروریسی برای کاربرد الکترولیت باتری های تمام حالت جامد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
40 معادلات تحلیلی جدید برای ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار لحظ های و کلی کوپلیمرهای خطی دوتایی در طول فرآیندهای کوپلیمریزاسیون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 نگاهی به سیتم های نوین ذخیره سازی انرژی- باتری های وانادیمی (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
42 نگرشی نو به آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
43 هدایت الکتریکی کامپوزیت های اپوکسی / دوده : افزودن یون، دمای آزمون، دمای پخت و اثر زمان اختلاط (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی