دکتر ناصر دواتگر

دکتر ناصر دواتگر دانشیار و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر ناصر دواتگر

Dr. Naser Davatgar

دانشیار و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of effect of water chemical potential decrease on seed germination in wheat and water potential of nutsedge leaf (دریافت مقاله) مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی دوره: 2، شماره: 8
2 اثر افزایش شوری آب آبیاری در روند توسعه ترک های ناشی از خشک شدگی در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
3 اثر کاربری زمین بر آب گریزی خاک در بخش مرکزی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 1
4 اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
5 اثر مدیریت خاکورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
6 ارزیابی اثر پایداری مقیاس در بهینه سازی مدیریت نمونه برداری برخی از ویژگی های خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
7 ارزیابی اثر تنش کم آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
8 ارزیابی اثر عملیات تسطیح اراضی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های مرتبط با حاصلخیزی خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
9 ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
10 ارزیابی تاثیر آلودگی نفتی بر شدت آب گریزی خاک در بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 3
11 ارزیابی تاثیر عملیات نامناسب تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر کیفیت حاصلخیزی خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 3
12 ارزیابی تاثیر مدیریت های مختلف تغذیه بر عملکرد و بهره اقتصادی گیاه برنج (Oryza sativa L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
13 ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل موثر بر آن در خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
14 ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
15 ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
16 ارزیابی تناسب اراضی و کیفیت حاصلخیزی ذاتی خاک برای کشت برنج در اراضی شالیزاری شهرستان های شفت و فومن (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 1
17 ارزیابی دقت برخی از روش های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
18 ارزیابی سه روش زمین آماری در تخمین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و تاثیر تراکم نمونه برداری بر پارامترهای تغییرنما (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 4
19 ارزیابی کارایی الگوریتم مدیریت داده ها به روش گروهی (GMDH) برای پیش بینی شاخص های نگهداری آب در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
20 ارزیابی کیفیت خاک در خاک های شالیزاری با عملکردهای متفاوت (مطالعه موردی: کوچصفهان استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
21 ارزیابی مفهوم انرژی انتگرالی در برآورد آب قابل دسترس خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
22 استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
23 استفاده از سطح ویژه برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از طریق شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
24 استفاده از سطح ویژه برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از طریق شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
25 اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد پایداری خاکدانه های تر با استفاده از ابعاد فرکتالی ذرات و خاکدانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
26 افزایش دقت برآورد منطقه ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 3
27 بازتعریف مفهوم شاخص آب قابل استفاده خاک در ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
28 برآورد پارامتر مقیاس به روش های مختلف در مدل آریا و پاریس برای بهبود تخمین منحنی مشخصه آب خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
29 برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
30 برآورد مقاومت فروروی با بهره گیری از پارامتر های فراکتالی توزیع اندازه ذرات و خاکدانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
31 برازش مدل های مختلف منحنی مشخصه آب خاک بر داده های تجربی در کلاس های بافتی متفاوت استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
32 بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
33 بررسی اجمالی وضعیت عناصر پرمصرف، شوری و کربن آلی در خاک برخی اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 2
34 بررسی امکان پهنه بندی تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع و نیاز آبی گیاه گندم با استفاده از روش های مختلف پهنه بندی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
35 بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
36 بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی و تاثیرپذیری آنها از مدیریت بهره برداری در زمین های کشاورزی جنوب تهران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
37 بررسی عوامل موثر بر رفتار ترک پذیری خاک های شالیزاری(مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
38 بررسی نقش وضعیت تغذیه ای برگ بر شاخص های فتوسنتزی درخت زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 2
39 بررسی وضعیت پتاسیم و اثر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک بر آن در شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
40 بررسی وضعیت پتاسیم و اثر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک بر آن در شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
41 بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک های شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 3، شماره: 1
42 بررسی وضعیت سیلیسیوم در شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
43 تاثیر پارامترهای توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز بر تخمین نقطه ای منحنی نگهداری آب خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
44 تاثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 2
45 تاثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
46 تجزیه علیت خصوصیات خاک موثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
47 تعیین مناسب ترین مقیاس مطالعه در برآورد کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
48 تعیین مهمترین ویژگی های حاصلخیزی خاک موثر بر محصول برنج در اراضی شالیزاری با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
49 تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
50 تغییرات مکانی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 2
51 تغییرات مکانی وضعیت حاصلخیزی خاک شالیزارهای بخش جنوبی دشت فومنات (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
52 درجه بندی نمایه کیفیت حاصلخیزی خاک برمبنای عملکرد برنج در شالیزارهای بخش کوچصفهان استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 3
53 روابط آلودگی مس با ویژگی های خاکهای پایین دست معدن مس مزرعه (اهر-آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
54 مقایسه توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد گنجایش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
55 مقایسه روش های زمین آمار و درختان تصمیم گیری تصادفی در پهنه بندی شوری خاک در زهک دشت سیستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 3
56 مقایسه سه روش زمین آمار برای پیش بینی گروه های بافتی در اراضی زراعی و باغی استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
57 مقایسه کوددهی کلزا در مزارع زارعین با کوددهی تلفیقی در برخی از مناطق کشور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
58 مقایسه مدل های مختلف منحنی مشخصه آب خاک در ارزیابی شاخص کیفیت خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری تکمیلی در افزایش بهره وری مصرف آب حبوبات درمقایسه با گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
2 اثر برآورد پارامتر مقیاس به روش هایم ختلف بر بهبود برآورد منحنی مشخصه آب خاک در مدل آریا و پاریس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر میزان بذر و روشهای کشت مستقیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار آب مصرفی در دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی تاثیر وضعیت اجتماعی بهره برداران در مدیریت مزرعه و کاهش زه آب (مطالعه موردی اراضی مرکزی و جنوبی استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
5 ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 ارزیابی تغییرات مکانی عناصر نیتروژن و فسفر در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 ارزیابی تغییرات مکانی ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار رس خاک شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
8 ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و نسبت جذب سدیم خاک شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
9 ارزیابی وضعیت حاصلخیزی اراضی زراعی طرح احیای دشت خوزستان (مورد مطالعه: رامسه حمیدیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
10 ارزیابی وضعیت رطوبتی خاک با استفاده از تلفیق فرکتال توزیع اندازه ذرات و زمین آمار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 Fuzzy Classification of Micronutrients Content in Various Cultivars of Wheat under Cadmium Toxicity (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 برآورد تاثیر مقدار آب مصرفی بر بهره وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی : شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
13 برآورد رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی در خاکهای شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 برآورد رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی در گندم زارهای استان همدان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد آلی سنتزی و طبیعی (مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان خوزستان در دوره 30 ساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
17 بررسی تاثیرسطوح مختلف کودنیتروژنه و زمان وقوع ورس برمیزان خسارت محصول برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 بررسی تغییرات مکانی شاخص کیفیت خاک اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
20 بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی شوری (زمین آمار) اراضی کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
21 بررسی توزیع مکانی درصد ذرات خاک وphخاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی رابطه آبگریزی خاک با هیدروکربن های نفتی در خاک آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی روند افزایش تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان آذربایجان غربی در دوره 30 ساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
25 بررسی عوامل موثر بر تغییرات مکانی عنصر آهن و منگنز قابل جذب در خاکهای شالیزاری و پهنه بندی آن در مقیاس ناحیه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 بررسی کمی حجم خاک دخیل در سیگنال دریافتی در سنجش از دور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
27 بررسی ویژگیهای شیمیایی خاک بر عملکرد درختان زیتون با روش مولفه های اصلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
28 پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
29 پیشبینی ده مدلمنحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
30 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد گیاه در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد نسبی در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
33 تاثیر مدیریت آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 تاثیر مواد آلی بر افزایش قابلیت جذب فسفر از سنگ فسفات در رقم برنج هاشمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 تاثیرتنش خشکی در مراحل مختلف رشد برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
36 تعیین بهترین تابع انتقالی برای برآورد حدهای ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم در مقیاس ملی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
37 تغذیه بهینه گندم بر افزایش عملکرد و بهره وری مصرف آب در شرایط شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
38 تلفیق تصاویر ماهواره ای و مدل رشد گیاهی با هدف افزایش بهره وری آب ( مطالعه موردی : شبکه آبیاری سفیدرود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
39 شبیه سازی عملکرد گندم در اراضی حمیدیه با استفاده از مدل آکواکراپ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
40 طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
41 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی عوامل موثر بر شدت نفوذ آب به خاک در برخی از اراضی کشاورزی حوضه آبریز سد کارون 3 در استان خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- مدیریت آبیاری گندم به منظور کنترل شوری در یک خاک با زهکشی زیرزمینی کمعمق در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 مقایسه روشهای کریجینگ و الگوریتم خوشه بندی در صحت گروه بندی خاکهای شالیزاری برای عنصر روی و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی