ناصر دواتگر

 ناصر دواتگر

ناصر دواتگر

Naser Davatgar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of effect of water chemical potential decrease on seed germination in wheat and water potential of nutsedge leaf (دریافت مقاله) مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی دوره: 2، شماره: 8
2 اثر مدیریت خاکورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل موثر بر آن در خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
5 ارزیابی دقت برخی از روش های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
6 بازتعریف مفهوم شاخص آب قابل استفاده خاک در ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی امکان پهنه بندی تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع و نیاز آبی گیاه گندم با استفاده از روش های مختلف پهنه بندی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
8 تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری تکمیلی در افزایش بهره وری مصرف آب حبوبات درمقایسه با گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
2 اثر میزان بذر و روشهای کشت مستقیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار آب مصرفی در دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی تاثیر وضعیت اجتماعی بهره برداران در مدیریت مزرعه و کاهش زه آب (مطالعه موردی اراضی مرکزی و جنوبی استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
4 ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
5 ارزیابی تغییرات مکانی عناصر نیتروژن و فسفر در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 ارزیابی تغییرات مکانی ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار رس خاک شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
7 ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و نسبت جذب سدیم خاک شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
8 ارزیابی وضعیت حاصلخیزی اراضی زراعی طرح احیای دشت خوزستان (مورد مطالعه: رامسه حمیدیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
9 Fuzzy Classification of Micronutrients Content in Various Cultivars of Wheat under Cadmium Toxicity (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 برآورد تاثیر مقدار آب مصرفی بر بهره وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی : شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
11 برآورد رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی در خاکهای شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 برآورد رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی در گندم زارهای استان همدان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد آلی سنتزی و طبیعی (مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان خوزستان در دوره 30 ساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
15 بررسی تاثیرسطوح مختلف کودنیتروژنه و زمان وقوع ورس برمیزان خسارت محصول برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 بررسی توزیع مکانی درصد ذرات خاک وphخاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی رابطه آبگریزی خاک با هیدروکربن های نفتی در خاک آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی روند افزایش تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان آذربایجان غربی در دوره 30 ساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
21 بررسی عوامل موثر بر تغییرات مکانی عنصر آهن و منگنز قابل جذب در خاکهای شالیزاری و پهنه بندی آن در مقیاس ناحیه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
23 پیشبینی ده مدلمنحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
24 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد گیاه در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد نسبی در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
27 تاثیر مدیریت آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تاثیر مواد آلی بر افزایش قابلیت جذب فسفر از سنگ فسفات در رقم برنج هاشمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیرتنش خشکی در مراحل مختلف رشد برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
30 تغذیه بهینه گندم بر افزایش عملکرد و بهره وری مصرف آب در شرایط شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
31 شبیه سازی عملکرد گندم در اراضی حمیدیه با استفاده از مدل آکواکراپ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
32 طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی عوامل موثر بر شدت نفوذ آب به خاک در برخی از اراضی کشاورزی حوضه آبریز سد کارون 3 در استان خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 مقایسه روشهای کریجینگ و الگوریتم خوشه بندی در صحت گروه بندی خاکهای شالیزاری برای عنصر روی و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی