رضا اندام

 رضا اندام دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا اندام

Reza Andam

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
2 ارایه مدل عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
3 ارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 3، شماره: 1
4 ارتباط کمالگرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 5
5 بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
6 بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی تعهد سازمانی و حرفه ای اعضای هییت علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
9 بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
10 تاثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
11 راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
12 ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
13 شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
14 شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
15 طراحی برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 3، شماره: 7
16 طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
17 طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
18 عوامل موثر بر مدیریت تغییر در دانشکده های تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 2
19 موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 3
20 نقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 3
21 نقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 6 بررسی تعهد ورزشی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (مطالعه موردی: ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
2 ارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 الویت بندی ابعاد تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
4 اولویت بندی موانع مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
5 بررسی ارتباط بین رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
7 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
9 بررسی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
10 بررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 تحلیل توسعه آمایشی راهبردی ورزش استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
12 تحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
13 تحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
14 تکنیک مبتنی بر بدیهیات رویکردی نوین در طراحی سازمان های ورزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
15 جذب و نگهداری داوطلبان ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 شناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
17 شناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
18 عوامل موثر بر مشارکت ورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
19 مسئولیت اجتماعی در صنعت فوتبال: ابعاد و اولویت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
20 مطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاهها در برنامههای ورزش همگانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
21 ورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایران عوامل موثر بر مشارکت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی