دکتر یونس بادآور نهندی

دکتر یونس بادآور نهندی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

دکتر یونس بادآور نهندی

Dr. Yones Badavar nahandi

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به موقع بودن گزارش گری مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 19، شماره: 74
2 ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 21، شماره: 2
3 ارائه مدلی برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 4
4 ارتباط بین استعداد مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 4
5 ارتباط بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 18
6 ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت، تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 2
7 ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت با تاکید بر نقش محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
8 ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 3
9 ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و استراتژی های مالیاتی با تاکید بر نقش هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
10 ارتباط بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه گذاری اختیار واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 4
11 ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 4
12 ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود(تحلیل خطی و لوجیت) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 16
13 ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش سهام داران نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 4
14 ارتباط هزینه های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
15 الگوی تقوا در حسابداری حوزه سلامت با تاکید بر نقش میانجی توسعه اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 32
16 الگوی جامع عوامل موثر برشکاف بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی: رهیافت زمینه بنیان چندوجهی و معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
17 الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اساس تئوری ارزش گذاری نسبی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 4
18 الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 3
19 The Study of the Relationship between Conservatism in Financial Reporting and Stock Liquidity (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 3، شماره: 1
20 بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 2
21 بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 1
22 بررسی تاثیر ساختارهای مدیریتی و مالکیتی حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 24
23 بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 9
24 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر کارایی سرمایه‎گذاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 1
25 بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
26 بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 2
27 بررسی رابطه بین عوامل نظام راهبری شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
28 بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
29 بررسی رابطه تغییرات در ارزش دفتری و سود هرسهم با تغییرات قیمت سهام (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
30 بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 8
31 بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
32 بررسی محافظه کاری در گزارشگری مالی و رابطه آن با مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
33 بررسی محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
34 بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 3
35 بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 2
36 بررسی ویژگی های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 1
37 تاثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 2
38 تاثیر انحراف استراتژیک بر نگهداشت وجه نقد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 6
39 تاثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 1
40 تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 2
41 تاثیر خودشیفتگی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بر نگرش دانش آموزان حسابداری نسبت به اقدامات غیر اخلاقی حرفه ای (جامعه آماری مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
42 تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
43 تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تعامل بین هزینه های نمایندگی و سرعت تعدیل قیمت سهام (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 10، شماره: 2
44 تاثیر محافظه کاری در افشای ریسک بر کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 51
45 تاثیر محافظه کاری در افشای ریسک بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم زمانی بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 2
46 تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 1
47 تاثیر مولفههای کیفیت نهادی بر متغیرهای بازار سهام (کشورهای اسلامی و غیر اسلامی منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 85
48 تاثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 4
49 تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 58
50 تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 1
51 ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های بورسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 7
52 شناسایی و رتبه بندی پیامدها و شرایط مداخله گر و زمینه ای مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 2
53 شناسایی و رتبه بندی عوامل زمینه ای و دانشی موثر بر انتقال دانش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با رویکرد توسعه کسب و کارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 4
54 شناسایی و رتبه بندی عوامل علی و راهبردهای مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 10، شماره: 2
55 طراحی الگویی برای بهبود اخلاق با تاکید بر کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 4
56 طراحی مدل خودشیفتگی حسابرس در محیط کار حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 2، شماره: 3
57 عوامل موثر برانتخاب رشته دانشجویان حسابداری در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
58 کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
59 مقایسه اثر رعایت اصل تطابق بر کیفیت گزارشگری مالی در بین شرکت های سالم، درمانده و ورشکسته مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 29
60 نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 37
61 نقش روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری سازمانی در بهبود اخلاق حسابرسان از طریق کاهش رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزار های حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
2 ارتباط اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های صنایع شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
3 ارتباط بین استعداد مدیریتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از چشم انداز تئوری نمایندگی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و ریسک نقدشوندگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 ارتباط بین توانایی مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 ارتباط بین روابط سیاسی شرکت و همزمانی قیمت سهام با تاکید بر نقش سرمایه گذاران نهادی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
7 ارتباط بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و ریسک غیرسیستماتیک سهام با تاکید بر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
8 ارتباط بین کیفیت حسابرسی و سلب منافع سهامداران اقلیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
9 ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی و ضریب واکنش سود با تاکید بر مالکیت سرمایه گذاران نهادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 ارتباط بین معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته و مربوط بودن سو د با تاکید بر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 ارتباط بین نااطمینانی ویژه شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر نقش قدرت بازار محصول (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
12 ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 ارتباط بین هزینه های نمایندگی و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
14 ارتباط بین هزینه های نمایندگی و ریسک نقدشوندگی سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
15 ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و انتخاب حسابرس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
16 استفاده از مدلهای ریاضی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
17 بررسی ارتباط بین اهرم مالی و سیاست تقسیم سود سهام با تاکید بر چرخه عمرشرکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
18 بررسی ارتباط بین به روز کردن پیش بینی سود قبلی، جانبداری و خطا در پیش بینی سود توسط مدیریت با حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی ارتباط بین بیش ارزشیابی سهام و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
20 بررسی ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و سیاست تقسیم سود سهام( با تاکید بر چرخه عمر شرکت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
21 بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
22 بررسی ارتباط بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
23 بررسی ارتباط بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی: با تأکید بر نقش ترکیب هیأتمدیره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری اعتبار تجاری با تاکید بر نقش سیاست های پولی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و قیمت گذاری کمتر از واقع در مرحله عرضه اولیه سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 بررسی ارتباط بین معیارهای عملیاتی ارزیابی عملکرد و سود آوری عملیاتی آتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
27 بررسی ارتباط خوش بینی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
28 بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری(CRM ) بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت داده گستر عصر نوین(های وب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 بررسی تاثیر رفتار موجودی ها بر بازده سهام و بازده غیر عادی سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
30 بررسی تاثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
31 بررسی تاثیر ریسک، جریان نقد عملیاتی، نرخ موثر مالیاتی و نوع صنعت بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
32 بررسی تاثیر ریسک، کساد مالی، رشد، اندازه شرکت بر هموارسازی سود سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
33 بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات ، مالکیت بزرگ ترین سهادار ، اهرم مالی ، سن شرکت بر هموارسازی سود سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
34 بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارزشیابی جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفاه شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
35 بررسی تاثیر فرصتهای رشد، نسبت بدهی، سن شرکت و نسبت داراییهای ثابت مشهود بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 بررسی تاثیر مازاد نگهداشت وجه نقد بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
37 بررسی تاثیر محافظه کاری غیر شرطی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
38 بررسی تاثیر مشخصه های بازار اوراق بهادار و متغیرهای اقتصادی بر تولیذ نا خالص ملی درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
39 بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
40 بررسی توانایی محتوای اطلاعاتی عناصرصورتهای مالی درپیش بینی سود عملیاتی آتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
41 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
42 بررسی مفاهیم حسابداری در حسابداری اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
43 بررسی مفهومی تیوری های تقسیم سود و کاربرد آن در تیوری های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
44 بررسی نقش ساختار هیئت مدیره در بهبودحاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
45 بررسی نقش سیستم نظام جامع مالیاتی درتامین منابع مالی و رشد و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
46 بررسی و مقایسه رابطه بازده سهام وکیفیت سود با استفاده ازالگوهای لویز، بارتون-سیمکو و پنمن (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
47 بهایابی جریان ارزش حسابداری ناب، ابزار گزارشگری سیستم تولید ناب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
48 تاثیر اجزای سرمایه فکری براثر بخشی از بعد رضایت مشتریان در بانک مسکن (مطالعه موردی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
49 تاثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
50 تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزشگذاری بالای سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
51 تاثیر اینترنت اشیا بر اهداف گزارشگری پایداری سازمانها و جوامع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
52 تاثیر بشردوستی شرکتی بر مدیریت واقعی سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری
53 تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر محافظه کاری حسابرس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
54 تاثیر تمرکز مالکیت و محدودیت های مالی بر ارتباط بین وام های درون گروهی و حساسیت نگهداشت وجه نقد به جریان های نقدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
55 تاثیر توانایی مدیریت بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
56 تاثیر جریان نقدی آزاد در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام با در نظر گرفتن سرمایه گذاران نهادی فعال و منفعل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
57 تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه شرکت های دارویی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
58 تاثیر دوره تصدی حسابرسی و تخصص حسابرسی در صنعت بر شفافیت گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
59 تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران بر استفاده از اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
60 تاثیر رفتار مدیریتی مدیریت سود بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
61 تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در حسابداری (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران
62 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباطات سیاسی و متنوع سازی شرکتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری
63 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
64 تاثیر کوتاه بینی مدیریتی بر خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
65 تاثیر کوتاه بینی مدیریتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل گر استقلال اعضای هیئت مدیره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
66 تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین ویژگی های حسابرس و ارزش متنوع سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
67 تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر استراتژی تجاری شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
68 تاثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود بر محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
69 تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر کارایی اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
70 تاثیر وامهای درون گروهی بر حساسیت نگهداشت وجه نقد به جریانهای نقدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
71 تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
72 تأثیر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
73 تحلیل اثرات هوش هیجانی بر ریسک پذیری شرکت های عضو بورس بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
74 تحلیلی بر ابعاد پایداری مالی در بخش عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
75 چرخه عمر محصولات مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
76 حسابداری اسلامی ، ضرورتی برای جامعه اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
77 حسابداری در حمایت از حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
78 حسابداری ساختگی بو عنوان سپر مالیاتی اثرات اجتماعی آن (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
79 حسابداری ناب گامی در عرصه رقابت جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
80 حسابرسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
81 حمایت از سرمایه گذار، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
82 رابطه بین محافظه کاری حسابداری ارزش وجه نقد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
83 رابطه بین محافظه کاری حسابداری ارزش وجه نقد با تاکید بر نقش سهامداران کنترلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
84 زنجیره ارزش، زنجیره تامین، وجوه افتراق و اشتراکشان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
85 شناسایی برخی پیامدهای اقتصادی نوع اظهارنظر حسابرس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
86 عوامل فرار مالیاتی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
87 عوامل فرار مالیاتی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
88 مالیات بر ارزش افزوده،لازمه توسعه اقتصاد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
89 مروری بر کیفیت سود و برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
90 مروری بر کیفیت سود و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
91 مروری بر نقش استراتژی های رقابتی در پایداری عملکرد مالی و ریسک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
92 مزایا و موانع همسان سازی استاندارد های حسابداری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
93 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تصمیمهای ساختار سرمایه در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
94 نقش حسابداری و حسابرسی در بحران مال ی ، درسهایی برای آینده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
95 نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی شرکت های بزرگ در سطح کلان اقتصادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
96 نگاهی متفاوت بر جهانی شدن استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
97 نگاهی متفاوت بر جهانی شدن استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
98 نگرش مفهومی بر ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
99 نگرش مفهومی برتفکر و حسابداری ناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
100 نگرشی برمدیریت ریسک در راستای بهبود سازمان ها (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی