دکتر عبدالرضا باقری

دکتر عبدالرضا باقری استاد
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر عبدالرضا باقری

Dr. Abdolreza Bagheri

استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امکان تولید گیاه هاپلویید نخود (Cicer arietinum L.) به روش کاشت این ویترو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
2 بررسی امکان تولید گیاه هاپلویید نخود (Cicer arietinum L.) به روش کاشت این ویترو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 20
3 Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 8، شماره: 1
4 آت اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
5 آزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (.L arietinum Cicer )مقاوم به آفت پیلهخوار (Helicoverpa armigera Hub.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
6 اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کاشت های پاییزه و بهاره: ۱– خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
7 اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما ازکشت های پاییزه و بهاره : ۲ – اجزای عملکرد و عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
8 اثر تاریخ کاشت پاییزه برخصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
9 اثر خاموشی ژن چالکون ایزومراز بر مسیر تولید رنگ در گیاه اطلسی با استفاده از فناوری RNAi (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 2
10 اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه های TCL (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
11 ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام های زراعی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 1
12 ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
13 ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
14 ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
15 ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
16 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود Cicer arietinum L در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
17 ارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف کش هایی از بازدارنده های استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 2
18 ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
19 ارزیابی کاشت بقولات ب هعنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
20 ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
21 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
22 ارزیابی ویژگیهای فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپهای نخود (.L arietinum Cicer ) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
23 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
24 استفاده از مارکر های مولکولی RAPDو RFLP برای تعیین محل کروموزومی ژن های کنترل کننده تحمل به بر در نخود فرنگی (pisum sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
25 القای موتاسیون در گیاه لیلیوم (Lilium longiflorum) با استفاده از پرتو گاما در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 3، شماره: 1
26 الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 30
27 انتقال ژن epsps به نخود به منظور مقاومت به علفکش گلایفوسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 1
28 انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutata (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
29 انتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
30 Chickpea (Cicer arietinum L.) genetic diversity detected by Inter Simple Sequence Repeat markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 9، شماره: 1
31 Cloning and Expression of Fusion (F) and Haemagglutinin-neuraminidase (HN) Epitopes in Hairy Roots of Tobacco (Nicotiana tabaccum) as a Step Toward Developing a Candidate Recombinant Vaccine Against Newcastle Disease (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 7، شماره: 1
32 Comparative Transcriptome Analyses of a Transgenic Sugar Beet Resistant to Beet Necrotic Yellow Vein Virus (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 14، شماره: 1
33 Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinum L.) plant (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 2
34 Conversion of Membrane Lipids to Jasmonates as a Key Pathway to Develop Somatic Embryos in Arabidopsis thaliana (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 14، شماره: 1
35 Expressed Cellobiohydrolase Enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as Host Can Act on Cotton Substrate (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 14، شماره: 1
36 Growth Dynamics and Cell Viability in Tomato Suspension Cultures Derived from Different Types of Calli (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 1
37 Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCAR marker (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 3، شماره: 1
38 Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 7، شماره: 2
39 بررسی اثر بهینه سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
40 بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
41 بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریومدر ارقام خربزه (Cucumis melo L ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 2
42 بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
43 بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
44 بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلویورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های متحمل و حساس نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
45 بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه ای ریزنمونه های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
46 بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 4
47 بررسی الگوی بیان ژنهای P5CS و CBF تحت تنش یخزدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
48 بررسی بیان موقت پروتیین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواین فیلتراسیون (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 1
49 بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک ۱۱ ژنوتیپ نخود در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 4
50 بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 1
51 بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
52 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
53 بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
54 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
55 بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخصهای رشد و عملکرد ژنوتیپهای امیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
56 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزا عملکرد در ژنوتیپ های مختلف عدس (Lens culinaris Medik.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
57 بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
58 بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده های مختلف و کشت های درون شیشه ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
59 بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتیین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
60 بهینه سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
61 بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم((Anthuriumscherzerianum (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
62 بهینه سازی شرایط کشت درون شیشه ای گیاه نسرین (آماریلیس) (Hippeastrum × johnsonii) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
63 تاثیر بررسی اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
64 تاثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
65 تاثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخودCicer arietinum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
66 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکال های فعال ژنوتیپ های مختلف نخود (Cicer arietinum L.) در محیط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 4
67 تاثیر خاموشی ژن چالکون ایزومراز بر محتوای فلاونوئیدی گیاه اطلسی (Petunia hybrida) با استفاده از فناوری RNAi (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 9، شماره: 1
68 تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
69 تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
70 تاثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
71 تحلیلهای آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
72 تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی از اولین همایش ملی حبوبات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
73 تحمل به یخ زدگی در برخی ژنوتیپ های عدس در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 2
74 تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
75 تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
76 تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
77 توانایی جنس های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
78 توسعه روش مؤثر باززایی و ترانسفورماسیون توتون از طریق بهینه سازی غلظت تنظیم کننده های رشد و ساکارز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 4
79 جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS۱ در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
80 جهش‌های القایی در کشت درون ‌شیشه‌ای، راهکاری موثر در افزایش تنوع در گیاهان زینتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 1، شماره: 2
81 دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما (Ferula ovina) در شرایط درون شیشه‌ای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
82 دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
83 روند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های نخودCicer arietinum L در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
84 زراعت مولکولی و راهکارهای افزایش تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
85 شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرمولکولی ITS (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
86 کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 1
87 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) . (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
88 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
89 گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
90 مطالعه خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum در پاسخ به تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
91 مهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
92 واکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabiei (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
93 واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
94 واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود Cicer arietinum L. به تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
95 واکنش های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود Cicer arietinum L در شرایط تنش خشکی در مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پروتئوم ژنوتیپهای نخودCicer arietinum L. در شرایط تنش شوری به روش SDS- PAGE (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
2 آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
3 اثر اشعه گاما بر خصوصیات موفولوژیکی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionanta L.) در شرایط In vitro (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم آنتوریوم (Anthurium andraeanum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
7 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای بذر آنتوریوم (Anthurium andraeanum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
8 اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر باززایی گیاه گلوکسینیا (Sinningia speciosa) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
9 اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 اثر نوع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 اثر نوع واکشت و غلظت IBA بر کورم زایی از جوانه های تکثیری زعفران در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
13 اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 ارتباط کارکرد اجتماعی تلویزیون با مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 ارزیابی اثر ضدباکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) در خزانه های کشت پاییزه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 استفاده از پروتئین HFBI بهمنظور افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب و تخلیص همزمان آنها در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 استفاده از ناقل های ویروسی گیاهی برای تولید پروتئین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 انتقال ژن به نخود (Cicer arietinum L.): پیشرفتها و موانع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
26 Comparative analysis of WRKY gene expression in extreme chickpea genotypes under progressive water stress using real-time PCR (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 Discrimination of chickpea (cicer arientinum L.) genotypes in response to drought with SSR markers (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
28 Expression of ccl21 protein in tobacco (nicotiana tabacum) and characterization of its anti-tumor activity in ex-vivo (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
29 Relative expression analysis of DREB2A gene in contrastive chickpea genotypes under drought stress using semi quantitative RT- PCR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
30 Studying one of the regulating elements of low molecular weight glutenin gene expressions in bread wheat (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
31 The effect of gamma irradiation on some growth characteristics of gerbera (Gerbera jamesonii) in vitro (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
32 Virus Vector-Based Expression of Anti-VEGF Recombinant Protein in Chenopodium Quinoa Plants (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
33 با روش تجزیه Zea mays L. بررسی عملکرد و صفات وابسته در هیبرید های جدید ذرت علوفه ای به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
34 باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
36 بررسی اثر جایگزینی اسید گلوتامیک با (NH4)2SO4 محیط‌کشت در رشد، قهوه‌ای شدن و ریشه‌زایی کالوس نخود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
37 بررسی اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمک بر باززایی رز Rosa. Beggeriana در شرایط ا ین ویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
38 بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera Jamesonii) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس در زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
41 بررسی اثر نمک بر باززایی پایه های رز Rosa. Multiflora در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
42 بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
43 بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیه با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی درزعفران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
45 بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
46 بررسی اساس تولید ترکیبات پلیفنولی به عنوان عامل قهوهای شدن ریزنمونه درکشت بافت و روشهایکاهش آسیب به ریزنمونه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
47 بررسی الگوهای پلوئیدی در طول القای کالوس و تاثیر آن در باززایی نخود با استفاده از تکنیک فلوسیتومتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
48 بررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
49 بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (Ginkgo biloba L.) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
51 بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
52 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA ، 2,4-D و NAA بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 بررسی تاثیر تیمار دما به عنوان یک الیسیتور در تجمع پروتئین نوترکیب GFP در گیاهان کدو و سلمه تره (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
54 بررسی تاثیر کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 بررسی تاثیرتنش خشکی دربیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1درژنوتیپهای نخود زراعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
56 بررسی تأثیر نوع وغلظت Agrobacterium rhizogenes بر ایجاد ریشه های مویین در گیاه گاوزبان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
57 بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
58 بررسی تغییرات پرولین آزاد کالوسهای نخود (Cicer arietinum L. ) در مرحله خوسرمائی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی جوانه زنی بذور هندوانه در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
60 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
61 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
62 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به سرما در کشت پاییزه ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
63 بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA و Kin و NAA و IBA بر بازاریابی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرایط In Vitro (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
64 بررسیاثر بنزیل آدنین و نفتالین استیکاسید بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا درشرایطاینویترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 بررسیاثر نوع و غلظتسیتوکنین بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایطاینویترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
66 بهبود نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت اینویترو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
67 بهینه سازی بیان موقت مبتنی بر اگروباکتریوم در ارقام ملون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
68 بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
70 بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
71 بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم Silybum marianum توسط الیسیتور به منظورافزایش تولید سیلی مارین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
72 بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
73 بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
74 بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های با استفاده Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) In Vitro در شرایط IAA و BA از تیمارهای هورمونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
75 بیان پروتیین نوترکیب GFP در گیاه سلمه تره با استفاده از ناقل ویروسی Pzgfp (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
76 بیوتکنولوژی گیاهی: پیشرفتها و تلاشهای پیش رو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
77 تاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیر ترکیبات مختلف هورمونی بر القای کالوس و جنین زایی سوماتیکی در نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 تاثیر دزهای پایین اشعه گاما بر تعداد گیاهچه تکثیر شده سه رقم ژربرا در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تاثیر سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه داتوره (Datura innoxia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
81 تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
82 تاثیرتغییرات کروموزومی ناشی از تنوع سوماکلونال بر روی گزینش این‌ویترو برای تحمل به یخ‌زدگی در نخود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
83 تأثیرغلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم Silybum marianum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
84 تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
85 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
86 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
87 تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجادموتاسیون دربنفشه آفریقایی Saintpaulia ionanta L. درشرایط این ویترو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
88 تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris L در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
89 تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران ( Crocus sativus )در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
90 تکثیر و کلونینگ ژنFol-SIX1با هدف ساخت سازه بیانیpCaS1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
91 تمایز تنوع موجود در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی ( Cicer arientinum L. ) به کمک نشانگر SSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
92 تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده های رشد بر زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
93 تولید گیاهک استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریز نمونه بذری و جنین طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
94 تولید نانوبادی های نوترکیب مشتق شده از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
95 جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
96 دانشگاه کارآفرین، زمینه ساز توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
97 دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بعد اقتصادی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
99 روشهای به‌گزینی برای تحمل به دماهای پایین در نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
100 ریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
101 ساخت سازهی ژنی برای انتقال به مخمر به منظور تجزیه سلولز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
102 سامانه ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه ی آینده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
103 شناسایی ژن های کلیدی موثر بر کیفیت نانوایی دو رقم گندم نان ایرانی در ۵ روز بعد ازگرده افشانی براساس مطالعه شبکه میان کنش پروتئین-پروتئین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
104 شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
105 فراهمسازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
106 کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
107 کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
108 مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
109 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای زیره سیاه پارسی (Bunium persicum) ایران، هند، افغانستان و اروپا با استفاده از مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
111 مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
112 مهندسی ژنتیک نخود برای ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
113 نقش کارآفرینی کشاورزی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار