بهزاد دمری

 بهزاد دمری دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهزاد دمری

Behzad Damari

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.