دکتر منوچهر منطقی

دکتر منوچهر منطقی استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

دکتر منوچهر منطقی

Dr. Manouchehr Manteghi

استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوهای موفق جهت تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 33
2 ارائه الگوی یادگیری فناورانه در صنایع دریایی حوزه دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 110
3 ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن بازار دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
4 ارائه چارچوب تعمیق ساخت داخل با رویکرد شکلگیری بومسازگان فناوری (مطالعه موردی پروژه ساخت داخل واگن مترو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 2
5 ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
6 ارائه روشی برای توسعه و رتبه بندی سناریو مبتنی بر دیدگاه بازیگران کلیدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
7 الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
8 الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
9 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
10 الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
11 بررسی چند شاخصه کلیدی توسعه تکنولوژی پیشرفته در سطح بنگاه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 2، شماره: 5
12 بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
13 تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
14 تبیین عوامل موثر بر شکل‌گیری نظام نوآوری بخشی (مورد مطالعه: هوانوردی عمومی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 3
15 تبیین عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژه های طراحی و تجاری سازی محصول جدید در صنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
16 تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
17 تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
18 تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
19 تحلیل تاریخی زیرساختهای قابلیت ساز درون بنگاهی در صنعت ساخت هواپیمای مسافری (بررسی موردی: امبرائر برزیل، بمباردیر کانادا و پروژه های ساخت هواپیمای مسافری در چین، ژاپن و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 1
20 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مؤلفه های مؤثر بر آنمطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
21 تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
22 تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 26
23 تکامل و هم تکاملی قابلیت های فناورانه، سیاست های دولت و ساختار بازار در نظام نوآوری بخشی: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
24 توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی- اسلامی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
25 توسعه فناوری در عصر مفهومی: تعاریف، مفاهیم و الزامات (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 23
26 رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
27 سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم های پیچیده) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
28 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت فرم خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
29 طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 38
30 فرآیند سه مرحله ای ظهور بنگاه های چند ملیتی در چین و استفاده از این تجارب برای بنگاه های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
31 قابلیت های عملیاتی به عنوان یکی از پیش شرط های حضور در شبکه تامین جهانی صنعت قطعه سازی خودرو؛ تحلیل چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 1
32 گزینش فناوری های پیشرفته و چگونگی توسعه آن نقش دولت دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 31
33 محصولات مدولار؛ راهبردی آینده نگر برای طراحی فضاهای آینده (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
34 مدل سازی چالش های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 1
35 مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
36 مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردی شرکت توگا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
37 مفهوم پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 76
38 مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
39 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 4
40 مقاله پژوهشی: بررسی و تببین تاثیر جهت گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری با بهره گیری از متغیرهای میانجی درصنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
41 مقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت‏بندی چالش‏های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 1
42 مقاله پژوهشی: طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 12، شماره: 1
43 مولفه های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 63
44 نظریه نوآوری هم بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش گران نوآوری جهت تداوم کسب وکار نوآورانه دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
45 نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
46 نگاه تکنولوژی محور به سازمان:ارتقای رویکرد منبع محور در عصر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 32
47 نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
48 نوع شناسی پلتفرم های فناورانه: بررسی پویایی های پلتفرمی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 34
49 واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
50 همپایی فناورانه در صنایع مبتنی بر سامانه های پیچیده ، مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
51 همکاری در تحقیق و توسعه: چرا و چگونه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 24
52 همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی مدیریت راهبردی در سازمان های حاکمیتی- کسب و کاری با استفاده از مدل سازی تفسیری-ساختاری ISM : مطالعه موردی: صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارائه الگوی مناسب جهت ارائه پیشبینی در حوزه تکنولوژیهای نرم، با مورد-پژوهی شرکت ایرانخودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
3 ارائه مدل مفهومی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه توسعه فناوری م وتورهای توربینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
4 ارائه ی یک چارچوب برای مدیریت پروژه های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو مورد کاوی انتقال تکنولوژی اکسل پژو 206 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
5 ارائه یک نظام مقدماتی برای مدیریت دانش در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
6 ارایه الگوی مفهومی به منظور تحلیل سیاست های حوزه منابع انسانی مورد مطالعه:یک شرکت هلدینگ دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
7 ارتقای کارکردهای سیستم های نوآوری با اتخاذ رویکرد نوآوری باز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
8 ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
9 اکوسیستم فضایی و تحلیل کسب و کار فضایی هند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
10 بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری محصول : بررسی اثرات تعدیل کننده آشفتگی های محیطی و میانجی جهت گیری فناورانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
11 بررسی اتصال پذیری وسیله نقلیه به همه چیز و آزمایش های آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
12 بررسی تاثیر التزام شغلی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
13 بررسی تاثیر توانمندسازی برروی عادات خلاقیت فردی کارکنان درسازمان صنایع هوایی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
14 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی شرکت نفت استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
15 بررسی توانمندی های تکنولوژیک شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
16 بررسی جایگاه تحلیل بازیگر در مطالعات آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
17 بررسی سیستم مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 بررسی عوامل موفقیت بنگاه های واسطه ای نوآوری باز مطالعه موردی استقرار نوآوری باز درمدل کسب و کارشبکه شرکت های نانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
19 بررسی وضعیت برند کارفرما در یک شرکت فناوری محور با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
20 بروز رفتار شهروندی از طریق تقویت برند داخلی و تناسب شغل با شاغل در حوزه سخت مورد کاوی: یک شرکت صنعتی با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
21 پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
22 تأثیر مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران_ پنها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
24 تبیین نقش انعطاف پذیری استراتژیک بر ارزش آفرینی سازمان های حاکمیتی با توجه به نقش میانجی برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 تحلیل تاثیر سیاست های پارک علم و فناوری یزد برتوسعه فناوری موسسات مستقر درآن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
26 تحلیل سود آوری خطوط هوایی ایران با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
27 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
28 تغییرات ساختار سازمانی مورد نیاز جهت اجرای نوآوری باز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
29 توسعه ابزارهای یکپارچه سازی با هدف مدیریت شبکه های نوآوری در سیستم های تولیدی پیچیده: درس آموخته هایی از فاز طراحی هواپیمای ir-150 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
30 چگونه رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار بر پنجره های فرصت یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده تاثیر می گذارند (صنعت توربین های گازی در ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
31 حقوق مالیکیت معنوی در مهندسی معکوس؛ شناسایی موارد مجاز و غیرمجاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
32 شناسایی تاثیر پارک های علم و فناوری در انتقال فناوری به بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
33 شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در همکاری های تحقیقاتی میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
34 طراحی مدل ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه: صنعت هوایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
35 طراحی و سنجش مدل مفهومی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
36 عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین خودرو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
37 فرهنگ دوسوتوانی در سازمان مدیریت صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
38 قواعد آمره در حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
39 گذار به صنعت خودروسازی دانش بنیان (چالشها، روندها، راهبردهای کلان و راهکارها) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
40 مدیریت استراتژیک پورتفولیوی فناوری در شرکتهای دانش محور: یک رویکرد فرایند گرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 مدیریت استراتژیک فناوری در شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شرکت بهره برداری کرخه و شاوور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
42 مروری بر رهیافت های توسعه پلتفرم های فناورانه: با تمرکز بر پلتفرم محصول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
43 مروری تحلیلی بر وضعیت کنونی مفهوم سناریو و نوع شناسی های منتخب آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
44 نحوه حفظ مالکیت معنوی درپروژه ای انتقال تکنولوژی به روش همکاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
45 نظام های هوشمندی فناوری در شرتک های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های رولز رویس و شل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
46 نقش مالکیت فکری در توسعه فناوری و تحلیل آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
47 نوآوری، توانمندسازی و قابلیت های فناوری اطلاعات در راستای بهبود عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت OTC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
48 هوشمندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
49 یکپارچه سازی سیستم ها؛ یک توانمندی کلیدی در حوزه سیستم ها و محصولات پیچیده (CoPS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری