دکتر منوچهر منطقی

دکتر منوچهر منطقی استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

دکتر منوچهر منطقی

Dr. Manoochehr Manteghi

استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوهای موفق جهت تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 33
2 ارائه الگوی یادگیری فناورانه در صنایع دریایی حوزه دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 110
3 ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن بازار دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
4 ارائه چارچوب تعمیق ساخت داخل با رویکرد شکلگیری بومسازگان فناوری (مطالعه موردی پروژه ساخت داخل واگن مترو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 2
5 ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
6 ارائه روشی برای توسعه و رتبه بندی سناریو مبتنی بر دیدگاه بازیگران کلیدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
7 ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 2
8 ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 1
9 ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
10 ارزیابی انتقال فناوری تولید خودرو سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 2
11 ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه های داروساز زیستی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 109
12 ارزیابی کارکردهای میانجیگری نوآوری در صنعت فضایی ایران: کاربست نقشه شناخت فازی برای بررسی شبکه ارتباطی میان کارکردهای میانجیگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 4
13 از تداوم سمند ملی تا تسلای ایرانی: سناریوهای توسعه صنعت خودرو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 11، شماره: 4
14 الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
15 الگوی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های فناوری محور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی: نمونه بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 1
16 الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت گیری های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه های بخش الکترونیک هوایی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 4
17 الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
18 الگوی توسعه نوآوری های فناورانه در مناطق ایران؛ مطالعه موردی فناوری های زیستی، نانو، اطلاعات و ارتباطات و هوایی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 1
19 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
20 الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
21 الگویی برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 3
22 اولویت بندی نقش های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 3
23 بررسی چند شاخصه کلیدی توسعه تکنولوژی پیشرفته در سطح بنگاه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 2، شماره: 5
24 بررسی رابطه بین الگوی حاکمیت همکاری های نوآوری با کارایی همکاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
25 بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
26 بررسی عوامل موفقیت بنگاه های واسطه ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت های نانو فناوری کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 2، شماره: 2
27 بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 4
28 بررسی نقش ناهمگونی شبکه بر قابلیت های شبکه ای و عملکرد دانشی شرکت ها در شبکه های زیست دارویی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 15
29 تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
30 تبیین عوامل موثر بر شکل‌گیری نظام نوآوری بخشی (مورد مطالعه: هوانوردی عمومی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 3
31 تبیین عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژه های طراحی و تجاری سازی محصول جدید در صنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
32 تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
33 تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
34 تبیین نقش ناهمگونی شبکه در توسعه عملکرد شرکت ها در شبکه های نوآوری مبتنی بر رویکرد دوسوتوانی (مطالعه موردی: شرکت های زیست دارویی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 45
35 تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
36 تجاری سازی سنجش از دور در صنعت کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 4
37 تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی بدون راننده با روش آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 49
38 تحلیل تاریخی زیرساختهای قابلیت ساز درون بنگاهی در صنعت ساخت هواپیمای مسافری (بررسی موردی: امبرائر برزیل، بمباردیر کانادا و پروژه های ساخت هواپیمای مسافری در چین، ژاپن و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 1
39 تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 2
40 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مؤلفه های مؤثر بر آنمطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
41 تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
42 تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت های زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 26
43 تدوین راهبرد فناوری های خودروی خودران با رویکرد ماتریس جذابیت - توانمندی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
44 ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 2
45 ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی مطالعه موردی: در یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 3
46 تکامل و هم تکاملی قابلیت های فناورانه، سیاست های دولت و ساختار بازار در نظام نوآوری بخشی: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
47 توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی- اسلامی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
48 توسعه فناوری در عصر مفهومی: تعاریف، مفاهیم و الزامات (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 23
49 چارچوب تنظیم‎گری مشوق انتقال فناوری در بخش بالادست صنعت نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 21، شماره: 51
50 چارچوب همکاری های فناورانه میان مجموعه یکپارچه ساز با سایر بازیگران شبکه های نوآوری سامانه های محصول پیچیده (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
51 چالش های پروژه های بین المللی تحقیق وتوسعه مشترک برای توسعه محصول جدید: آموخته های پروژه موتور ملی EF۷ (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
52 چالش های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 2
53 چگونه ویژگی های صنعت بر فرارسی فناورانه بنگاه دیرآمده تاثیر می گذارد؟ موردکاوی یک بنگاه خودروسازی ایرانی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
54 رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
55 سناریونگاری آینده بانک های ایران در مواجهه با فین تک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 2
56 سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم های پیچیده) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
57 سیاستهای حمایت از تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
58 شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 1
59 شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 3
60 شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
61 شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت های دانش بنیان با زنجیره تامین و توسعه محصول خودروسازی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 107
62 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت فرم خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
63 شناسایی قابلیت های شبکه ای شرکت های بزرگ و کوچک در فرایند شکل گیری و توسعه شبکه های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
64 شناسایی مولفه های مدل بلوغ نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
65 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت مگاپروژه های پیچیده صنعت طراحی و ساخت هواپیما (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 25، شماره: 1
66 شناسایی و تبیین عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
67 شناسایی و تحلیل ریسک پروژه ساخت موتور نسل چهارم بر اساس استاندارد PMBOK (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 1
68 شناسایی و وزن دهی چالش های تحقیق و توسعه باز در حوزه فناورهای نوظهور (مطالعه موردی: فناوری نانو در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 2
69 ضرورت ها و رویکردهای استانداردسازی یک فناوری نوظهور: مطالعه تطبیقی استانداردسازی فناوری نانو در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 50
70 طراحی الگویی برای افزایش فروش در بازاریابی الکترونیکی خدمات بانکی با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 1، شماره: 4
71 طراحی الگویی برای افزایش فروش در بازاریابی الکترونیکی خدمات بانکی با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
72 طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 38
73 عوامل موثر بر ناکامی فرارسی فناورانه در زنجیره ارزش فولاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
74 فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 1
75 فرآیند سه مرحله ای ظهور بنگاه های چند ملیتی در چین و استفاده از این تجارب برای بنگاه های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
76 فراترکیب مدل های نوآوری منطقه ای مروری بر سال های ۲۰۱۳-۱۹۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 3، شماره: 4
77 فرایند نوآوری سامانه های محصول پیچیده در صنعت هوانوردی ایران:برهم کنش مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
78 قابلیت های شبکه سازی شرکت های بزرگ در حوزه های فناورانه: مولفه ها، پیشایندها و پیامدها (مطالعه موردی: حوزه زیست دارویی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
79 قابلیت های عملیاتی به عنوان یکی از پیش شرط های حضور در شبکه تامین جهانی صنعت قطعه سازی خودرو؛ تحلیل چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 1
80 کاربست تحلیل مضمون در شناسایی عناصر مدل نوآوری محصولات و سیستم های پیچیده در صنعت نیروگاه های مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 4
81 کارکرد استانداردها در فرایند نوآوری محصول: مطالعه موردی یک بالگرد چندمنظوره (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 45
82 گزینش فناوری های پیشرفته و چگونگی توسعه آن نقش دولت دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 31
83 محصولات مدولار؛ راهبردی آینده نگر برای طراحی فضاهای آینده (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
84 مدل ارتقای توانمندی فناوری در بخش اویونیک ایران؛ جهت گیری استراتژیک و اثر مداخله گری توانمندی پویای فناوری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 4
85 مدل سازی چالش های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 1
86 مدل مراحل تکامل اکوسیستم های کسب و کار صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
87 مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
88 مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردی شرکت توگا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
89 مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 50
90 مفهوم پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 76
91 مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
92 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 4
93 مقاله پژوهشی: ارائه چارچوب نظری دستیابی به هم گرایی ظرفیت های توسعه فناوری ملی(دفاعی و غیردفاعی) در صنعت (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 91
94 مقاله پژوهشی: بررسی و تببین تاثیر جهت گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری با بهره گیری از متغیرهای میانجی درصنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
95 مقاله پژوهشی: شناسایی شایستگی های عمومی موثر بر ارتقای ظرفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج.ا.ایران؛ مطالعه موردی: صنعت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
96 مقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت‏بندی چالش‏های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 1
97 مقاله پژوهشی: طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 12، شماره: 1
98 مولفه های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 63
99 نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
100 نظریه نوآوری هم بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش گران نوآوری جهت تداوم کسب وکار نوآورانه دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
101 نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد نوآورانه کارکنان، با تاکید بر نقش تاب آوری و توانمندسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
102 نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
103 نگاه تکنولوژی محور به سازمان:ارتقای رویکرد منبع محور در عصر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 32
104 نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
105 نوع شناسی پلتفرم های فناورانه: بررسی پویایی های پلتفرمی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 34
106 واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
107 همپایی فناورانه در صنایع مبتنی بر سامانه های پیچیده ، مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
108 همکاری در تحقیق و توسعه: چرا و چگونه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 24
109 همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی مدیریت راهبردی در سازمان های حاکمیتی- کسب و کاری با استفاده از مدل سازی تفسیری-ساختاری ISM : مطالعه موردی: صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارائه الگوی مناسب جهت ارائه پیشبینی در حوزه تکنولوژیهای نرم، با مورد-پژوهی شرکت ایرانخودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
3 ارائه چارچوب مفهومی معماری سازمانی هوشمند وزارت نفت با رویکرد اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
4 ارائه مدل مفهومی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه توسعه فناوری م وتورهای توربینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 ارائه ی یک چارچوب برای مدیریت پروژه های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو مورد کاوی انتقال تکنولوژی اکسل پژو 206 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
6 ارائه یک نظام مقدماتی برای مدیریت دانش در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
7 ارایه الگوی مفهومی به منظور تحلیل سیاست های حوزه منابع انسانی مورد مطالعه:یک شرکت هلدینگ دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
8 ارتقای کارکردهای سیستم های نوآوری با اتخاذ رویکرد نوآوری باز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
9 ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
10 اکوسیستم فضایی و تحلیل کسب و کار فضایی هند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 Energy-absorbing hybrid structures used to improve vehicles’ crashworthiness (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
12 Numerical Analysis of Crashworthiness of several longitudinal cross-section under Axial Crashing (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری محصول : بررسی اثرات تعدیل کننده آشفتگی های محیطی و میانجی جهت گیری فناورانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
14 بررسی اتصال پذیری وسیله نقلیه به همه چیز و آزمایش های آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
15 بررسی تاثیر التزام شغلی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
16 بررسی تاثیر توانمندسازی برروی عادات خلاقیت فردی کارکنان درسازمان صنایع هوایی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
17 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی شرکت نفت استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
18 بررسی توانمندی های تکنولوژیک شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
19 بررسی جایگاه تحلیل بازیگر در مطالعات آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
20 بررسی سیستم مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 بررسی عوامل موفقیت بنگاه های واسطه ای نوآوری باز مطالعه موردی استقرار نوآوری باز درمدل کسب و کارشبکه شرکت های نانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
22 بررسی مشکلات موجود در توسعه فناوری غنی سازی اورانیوم (مطالعه موردی کشورهای ژاپن ، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
23 بررسی مشکلات موجود در توسعه فناوری غنی سازی اورانیوم (مطالعه موردی کشورهای ژاپن، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
24 بررسی وضعیت برند کارفرما در یک شرکت فناوری محور با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
25 بروز رفتار شهروندی از طریق تقویت برند داخلی و تناسب شغل با شاغل در حوزه سخت مورد کاوی: یک شرکت صنعتی با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
26 پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
27 تاثیر پارامترهای سیستم تعلیق بر پایداری تریلرها (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 تأثیر مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران_ پنها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
30 تبیین نقش انعطاف پذیری استراتژیک بر ارزش آفرینی سازمان های حاکمیتی با توجه به نقش میانجی برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 تحلیل تاثیر سیاست های پارک علم و فناوری یزد برتوسعه فناوری موسسات مستقر درآن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
32 تحلیل سود آوری خطوط هوایی ایران با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
33 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
34 تغییرات ساختار سازمانی مورد نیاز جهت اجرای نوآوری باز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
35 توسعه ابزارهای یکپارچه سازی با هدف مدیریت شبکه های نوآوری در سیستم های تولیدی پیچیده: درس آموخته هایی از فاز طراحی هواپیمای ir-150 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
36 چگونه رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار بر پنجره های فرصت یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده تاثیر می گذارند (صنعت توربین های گازی در ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
37 حقوق مالیکیت معنوی در مهندسی معکوس؛ شناسایی موارد مجاز و غیرمجاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
38 شناسایی تاثیر پارک های علم و فناوری در انتقال فناوری به بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
39 شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در همکاری های تحقیقاتی میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
40 طراحی مدل ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه: صنعت هوایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
41 طراحی و سنجش مدل مفهومی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
42 عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین خودرو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
43 فرهنگ دوسوتوانی در سازمان مدیریت صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
44 قواعد آمره در حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
45 گذار به صنعت خودروسازی دانش بنیان (چالشها، روندها، راهبردهای کلان و راهکارها) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
46 مدیریت استراتژیک پورتفولیوی فناوری در شرکتهای دانش محور: یک رویکرد فرایند گرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 مدیریت استراتژیک فناوری در شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شرکت بهره برداری کرخه و شاوور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
48 مروری بر رهیافت های توسعه پلتفرم های فناورانه: با تمرکز بر پلتفرم محصول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
49 مروری تحلیلی بر وضعیت کنونی مفهوم سناریو و نوع شناسی های منتخب آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
50 نحوه حفظ مالکیت معنوی درپروژه ای انتقال تکنولوژی به روش همکاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
51 نظام های هوشمندی فناوری در شرتک های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های رولز رویس و شل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
52 نقش مالکیت فکری در توسعه فناوری و تحلیل آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
53 نوآوری، توانمندسازی و قابلیت های فناوری اطلاعات در راستای بهبود عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت OTC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
54 هوشمندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
55 یکپارچه سازی سیستم ها؛ یک توانمندی کلیدی در حوزه سیستم ها و محصولات پیچیده (CoPS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری