دکتر نادر بهرامی فر

دکتر نادر بهرامی فر دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نادر بهرامی فر

Dr. Nader Bahrami far

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Circadian Rhythmicity of Respiratory Determinants Related to Diurnal Activities of Children and Adolescents: A Case Study in the City of Isfahan (دریافت مقاله) مجله سم شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه دوره: 6، شماره: 1
2 اثر متقابل جهت دامنه و شدت بارش در رواناب و رسوب بارش های اسیدی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 54
3 ارتباط غلظت باقیمانده آفتکشهای آلی فسفره و کلره در آب و رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
4 ارتباط میزان سیانور با ارتفاع، عمق و فاصله از مجتمع طلای موته در خاک و آب پناهگاه حیات وحش موته، اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
5 ارزیابی آلاینده های آلی کلره در تالاب شادگان با استفاده از ماهی شیربت (Barbus grypus) به عنوان یک شاخص بیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
6 ارزیابی ارتباط الگوی کاربری اراضی و تغییرات فضایی کیفیت آب در مقیاس حوضه آبخیز: مطالعه موردی زیرحوضه آبخیز رودخانه مارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 22، شماره: 2
7 ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
8 ارزیابی تجمع زیستی آفت کشDDT و متابولیت های آن در موی سر مادران باردار، با توجه به متغیرهای سن، تعداد موالید و میزان مصرف ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 56
9 ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل سوزی در یک پالایشگاه گاز (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 2
10 ارزیابی عملکرد نانوحسگر رنگی گرافن اکسید آمین دار – برموفنول بلو بر پایه کاغذی صافی در تعیین کیفیت اکسیداسیونی غذای ماهی نگهداری شده در شرایط سرد (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 9، شماره: 4
11 ارزیابی میزان حضور فلزات و شبه فلزات در گرد و غبار خیابانی غرب و شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
12 استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO۲ بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM-۵ برای حذف رنگ آلی تحت نور UV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
13 اگرت ساحلی (Egretta gularis) به عنوان شاخص زیستی آلودگی جیوه در تالاب بین المللی حرا – خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 3، شماره: 3
14 الگوی غلظت هگزاکلروس کیلوهگزان ها در بافت های کلیه، عضله، چربی و موی شغال طلایی Canis aure (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 4
15 اندازه گیری جیوه در بافت های مختلف چنگر، اردک سرسبز و باکلان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
16 Desorption of reactive red 198 from activated Carbon prepared from walnut shells: Effects of temperature, Sodium carbonate concentration and organic solvent dose (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
17 Equilibrium, thermodynamic and kinetics studies on adsorption of eosin Y and red X-GRL from aqueous solution by treated rice husk (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 1
18 Food Safety Evaluation of Imidacloprid Residues in Grape Berries at a Different Dose of Spraying (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 3
19 Kinetics of photocatalytic degradation of reactive black B using core-shell TiO2-coated magnetic nanoparticle, Fe3O4@SiO2@TiO2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
20 Palm leaf ash as a biosorbent for improving the efficiency of the silver removal process (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 1
21 Recognition and Release of Nalidixic Acid Using Uniformly Sized -Imprinted Nanospheres: Methacrylic Acid to Methyl Methacrylate Different Mole Ratios (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
22 Removal of eosin Y and eosin B dyes from polluted water through biosorption using Saccharomyces cerevisiae: Isotherm, kinetic and thermodynamic studies (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
23 Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) of rice cooker wastewater by using Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae for ethanol production (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
24 Synthesis of Fe3O4@silica core–shellparticles and their application for removal of copper ions from water (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
25 باقیمانده های آلاینده های آلی کلره پایدار در بافت کبد شغال طلائی Canis aureus سواحل شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 4
26 بررسی آثار بازدارندگی ترکیبات فورفورال و هیدروکسی متیل فورال در طی فرآیند تخمیر بر روی رشد و بازده اتانول تولیدی توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 13
27 بررسی آلودگی فلزات سنگین(Zn ،Hg ،Pb ،Cd و Cu) در رسوب سه بخش تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی بقایای آفت کش های آلی پایدار در رسوبات تالاب بین المللی انزلی، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 57
29 بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
30 بررسی بقایای سم هپاتوتوکسین ناشی از سیانوباکترها در نمونه های آب با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 10
31 بررسی پارامترهای موثر در جذب رنگ راکتیو زرد ۵۴۱ از محلول آبی به وسیله کربن فعال تهیه شده از کاه برنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
32 بررسی ترکیبات شیرابه پسماند جامد شهری (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
33 بررسی غلظت جیوه درخاک و برنج های پرکشت استان مازندران و برنج های پر مصرف وارداتی (هندی) و ارزیابی احتمال خطر (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 53
34 بررسی غلظت جیوه کل، جیوه آلی و سلنیوم و تعیین خاصیت آنتاگونیستی سلنیوم با جیوه آلی در رسوبات تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
35 بررسی غلظت دی اتیل هگزیل فتالات و دی بوتیل فتالات در آب-های سطحی تالاب انزلی در اردبیهشت سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 117
36 بررسی غلظت و الگوی پراکندگی بی فنیل های چند کلره PCBs در 5 گونه از ماهیان خوراکی تالاب شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 3
37 بررسی غلظت و منشا ایزومرهای HCH در رسوبات رودخانه سیاهرود (قائمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 1
38 بررسی فرآیند انعقاد و لخته سازی در پالایش آلاینده های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
39 بررسی فلزات سنگین کادمیوم، سرب، مس و روی در بافت عضله اردک ماهی تالاب بین المللی انزلی، انباشتگی و ارزیابی خطرات (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 87
40 بررسی قابلیت تحرک و دسترسی زیستی مس در خاک مزارع برنج آبیاری شده با فاضلاب شهرک صنعتی آمل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
41 بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو ۱۹ و راکتیو رد ۱۹۸ از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
42 بررسی میزان تجمع آفت کش د.د. ت در ماهیان خوراکی تالاب شادگان و ارزیابی خطر آن برای مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
43 بررسی میزان فلزهای سنگین در ذرات معلق (PM۴) هوای شهر تهران و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
44 بررسی و مقایسه نانوکامپوزیت اکسید گرافن سنتز شده به روش هم رسوبی با روش حلال-گرمایی از نظر قدرت مغناطیسی و ظرفیت جذب کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
45 بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و انتشار فرمالدهید تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از رزین اوره فرمالدهید تقویت شده با نانوکریستال سلولز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
46 بهینه سازی تخریب فوتوکاتالیستی فنول به وسیله نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe۳O۴@SiO۲@TiO۲ به روش پاسخ سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 5
47 بهینه سازی تولید کربن فعال در دماهای مختلف با استفاده از فعالساز K2CO3 برای حذف رنگ زای راکت و بلک 5 از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
48 بهینه سازی حذف رنگزای ری اکتیو زرد ۱۴۷ با استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe۳O۴@SiO۲@TiO۲ به روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 149
49 پاسخ‎ های رویشی و فیزیولوژیکی نهال‎ های نر و ماده صنوبر تبریزی (Populus nigra L.) به تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 22
50 پایش آفت کش های آلی کلره و بی فنیل های چندکلره در سه گونه از ماهیان خوراکی در تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 25، شماره: 2
51 پایش زیستی غلظت فلز جیوه در جایگاه های ۱۶ گانه رویش پر مرغابی سانان وحشی ایران و بررسی سلامت غذایی آن ها به کمک سطح و استراتژی تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
52 تاثیر جنسیت، طول و وزن بدن بر محتوی امگا-۳ موجود در بافت خوراکی دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خلیج فارس (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 1
53 تاثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
54 تجمع زیستی جیوه کل و جیوه آلی در ماهی کاراس (Carassius aurathus gibelio) تالاب انزلی و ارزیابی خطرات سلامتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 120
55 تجمع زیستی عناصر مس، آهن و روی در اسفنج دریایی Haliclona sp. در جزیره های قشم و لارک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
56 تجمع و توزیع دی کلرو دی فنیل تری کلرواتان و مشتقات آن در بافتهای مختلف شغال طلایی Canis aur (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 3
57 تحمل صنوبر اورامریکن (Populus euramericana ۵۶۱/۴۱) به غلظتهای مختلف سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 3
58 تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 116
59 تعیین حدمجاز مصرف مهم ترین ماهیان تالاب انزلی براساس میزان جیوه بافت عضله (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 4
60 تعیین فاکتورهای انباشتگی و انتقال فلز نیکل در گیاه برنج کشت شده در اطزاف شهرک صنعتی آمل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
61 تولید کربن فعال میان حفره از مخروط درخت کاج ایرانی (Pinus eldarica) با استفاده از فعال سازی شیمیایی برای جذب سدیم دودسیل بنزن سولفونات از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
62 جذب انتخابی جیوه (II) از محلول آبی با استفاده از نانوذرات کیتوزان عامل‌دار شده با کربن دی سولفید (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 2
63 جذب جیوه از خاک آلوده توسط بوته برنج ، مطالعه موردی : مزارع شهرک صنعتی آمل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
64 جذب فلز سنگین جیوه از محلول های آبی به وسیله نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با آمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
65 حذف سرب از محلول های ابی با استفاده از خاکستر برگ نخل در سیستم جذب ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
66 حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به روش الکتروکواگولاسیون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
67 حذف فوتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ از محلول آبی با استفاده از فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده بر پایه زئولیت Fe-ZSM۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 150
68 سمیت نانوذرات نقره بر فاکتورهای رشد، زنده مانی و محتوای رنگدانه ای در جلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
69 سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون های فلزی سرب از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
70 سنجش آلودگی فلزات سنگین در آب و تخمین خطر بالقوه ناشی از فلزات بر حیات تالاب انزلی سال۱۳۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 4
71 سنجش میزان آلودگی فلز جیوه در بافت عضله ماهی کپور ( Cyprinus carpio) و اردک ماهی (Esox lucicus) تالاب انزلی و همبستگی آن با وزن، سن و رژیم غذایی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 4
72 شناسایی آلودگی باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اروئوس در محیط کشت با استفاده از نانوحسگر رنگی ساخته شده از نانو صفحات گرافن اکسید آمین دار شده و شناساگر برموفنول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 45
73 کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
74 مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 4
75 مقایسه کارایی آلوم و پلی آلومینیوم کلراید جهت حذف آلاینده‎های پساب کارخانه کاغذسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
76 مقایسه مهمترین عوامل موثر در تولید رواناب جهت های اصلی دامنه سازندهای گچساران و آغاجاری (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 15، شماره: 53
77 مهاجرت بیس فنول A و نونیل فنول از بطری های آب معدنی و ظروف پلاستیکی یکبار مصرف به آب در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
78 مهارپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک با استفاده از پسماندهای مختلف گوگردی در خاک مارنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 2
79 نقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 2
80 نقش جهت های اصلی دامنه بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سازندهای گچساران و آغاجاری حوزه آبخیز کوه گچ و مرغا شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 9
81 نقش کاربری های اطراف رودخانه سیاهرود قائم شهر روی باقیماندهآفتکش های ارگانوفسفره و ارگانوکلره موجود در آب و رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Brief review of supercapacitors as a novel energy storage device (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی
2 A review of MXene ۲D nanomaterials and its efficiency in energy storage systems (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
3 آنالیز مو: روشی مناسب به منظور ارزیابی تجمع زیستی آفت کش لیندان (γ- HCH) و برخی متابولیت های آن در بدن انسان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 اثرات سمی ترکیبات مختلف جیوه و نقش سلنیوم در کاهش سمیت زیستی آن دراکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
5 ارزیابی ریسک اکولوژیکی آلاینده های آلی کلره در پرندگان تالاب بین المللی فریدون کنار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 استفاده از پوست سخت گردوی فعال سازی شده با اسید فسفریک به منظور حذف رنگ پساب کارخانه نساجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
7 استفاده از شاخص زیستی غیر مخرب برای بررسی آلودگی هپتا و تری کلروبی فنیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
8 افزایش کارایی فعالیت دی اکسید تیتانیوم برای حذف مواد آلی از پساب صنایع رنگ رزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
9 امکانسنجی حذف فرمالدئید از پساب کارخانه چسب به روش شیمیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
10 اندازه گیری سموم ارگانوفسفره و کلره در آب و رسوب مصب رودخانه سیاه رود قائمشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
11 اهمیت سگ سانان در ارزیابی آلاینده های آلی انسان ساخت آفتکش های کلره (OCPs) و بی فنیل های پلی کلره (PCBs) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
12 Preparation of mesoporous Fe۳O۴/SiO۲/CTAB-SiO۲ as an effective adsorbent for the removal of tetracycline from aqueous solution (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
13 Removal of heavy metal ions from wastewaters by magnetic nanoparticles (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 بررسی ارتباط پوشش و کاربری های اراضی طبیعی و انسانی با فرسایش خاک از طریق روش آماری و مدل تجربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی بقایای ترکیبات پلی کلره بی فنیل PCBs در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی بقایای سموم ارگانوکلره (OCOs) در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی تجمع ترکیبات پلی کلره بی فنیل و روند تغییرات آن درآب رودخانه های بابل رود ،هراز وتالار رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 بررسی تجمع ترکیبات پلی کلره بی فنیل و روند تغییرات آن درآب رودخانه های بابل رود، هراز وتالار رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
19 بررسی تحلیلی سینتیک و ایزوترمهای جذب آنتی بیوتیک اریترمایسین از محلولهای آبی با استفاده از گرافن مغناطیسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
20 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیرابه مکان دفن پسماند شهرستان مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
21 بررسی روش های مختلف گیاه پالایی به عنوان رویکردی نوین و همگام با محیط زیست جهت کنترل و کاهش آلاینده های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 بررسی ظرفیت قارچ Aspergillus niger برای جداسازی یون های سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
23 بررسی عملکرد شناساگر برموفنولآبی بر پایه فیلم کیتوزان در رابطه با تغییر PH گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در دمای یخچال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی کارآیی حذف یون های کروم از محیط آبی با استفاده از کربن فعال تولیدی ازلاستیک فرسوده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
25 بررسی کارایی جذب چارچوب های آلی – فلزی HKUST-1 و MIL 125(Ti) به منظور حذف رنگ ری اکتیو بلو 21 از محلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
26 بررسی کارایی چارچوب آلی-فلزی MIL-۱۰۱(Fe) به منظور حذف فتوکاتالیستی رنگ ری-اکتیو قرمز ۱۹۵ از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
27 بررسی کاربرد روش های اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه شیرابه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
28 بررسی مدیریت پسماند جامد شهری در اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
29 بررسی مقایسهای تصفیه پساب صنعت بازیافت کاغذ با استفاده از منعقد کننده- های آلوم و پلی آلومینیوم کلراید (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 بررسی میزان باقیمانده آفتکشها در مواد غذایی(میوه و سبزیجات) به عنوان عامل خطر جدی برای سلامت مصرف کنندگان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
31 بهینه سازی دمای فعال سازی و نسبت اشباع سازی برای تولید کربن فعال از پسماند لیگنوسلولزی به منظور حذف رنگ راکتیو زرد ۱۴۵ از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
32 بهینهسازی تولید کربن فعال از پسماند چوبی باغات انگور با فعال ساز 3CO2K جهت حذف رنگ راکتیو Blue 21 از محلول آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 پاسخ زنده مالی و رشد نهال های Populus nigra 63/135 به غلظت های مختلف سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
34 پالایش لیکور سیاه صنعت خمیرکاغذ سازی با استفاده از روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
35 پایش لحظه ای و بررسی تغییرات غلظت فلزات ضروری و زنوبیوتیک به کمک پرهای سینه ای مرغابی سانان وحشی ایران در تالاب بین المللی فریدون کنار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
36 پتانسیل گیاه پالایی برگ درخت صنوبر در خاک آلوده صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
37 پتانسیل گیاه پالایی درخت سنجد درخاکهای آلوده صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 پتانسیل گیاه پالایی گونه سنجد در بهسازی خاکهای آلوده به سرب در منطقه نیمه خشک زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
39 تاثیر روشهای استخراج سنتی و فراصوت بر کیفیت روغن استخراجی از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultiventris caspia) دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 تاثیر کاربری های مختلف بر روی کیفیت منابع آب سطحی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
41 تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطحی نانوسیلیکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
42 تشخیص رشد باکتری E.coli توسط نانو حسگر اصلاح شده با گرافن اکسید در مناهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
43 تشدید فرآیند ازن زنی در رنگ زدایی و استفاده مجدد از پساب صنایع نسا جی با اشعه فرابنفش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
44 تصفیه پساب رنگی صنایع رنگرزی با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
45 تصفیه پساب نساجی به روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از فتوکاتالیست TiO۲/H۲O۲ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
46 تصفیه شیرابه کمپوست با استفاده از فنتون و فوتوفنتون در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
47 تعیین شرایط بهینه حذف بیولوژیکی فلز نیکل از فاضلاب صنایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
48 تغییرات فصلی نشست خشک یون های محلول در آب در هوای تهران(مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی شمیران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
49 تغییرات فیزیولوژی در نهال Populus euramericana 561.41تحتتاثیر غلظتهای مختلف سرب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
50 تولید اتانول از پساب برنج توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
51 تولید الکتریسیته و تصفیه پساب به طور همزمان در سیستم پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
52 تولید بیو انرژی توسط مخمر ساکرومایسیس سرویسیا در پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
53 تولید بیوپلیمر پلی3-هیدروکسی والرات تحت شرایط تخمیر میکروبی توسط باکتری (Caprividusnecator) با استفاده از 4 منبع کربنی گلوکز، فروکتوز، مالتوز و ساکارز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
54 تولید کربن فعال از چوب انگور با فعال ساز (H(3)PO(4 برای حذف رنگ راکتیو Blue21 از محلول های آبی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
55 جذب رنگ راکتیو قرمز ۱۹۵ با چارچوب آلی – فلزی MIL۱۰۰(Fe) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
56 حذف پسابهای رنگی با استفاده از فتوکاتالیست کربن نیتریدی اصلاح شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
57 حذف رنگ راکتیو آبی ۲۱ ازمحلول آبی با استفاده کربن فعال تهیه شده از کاه برنج (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
58 حذف رنگ رودامین ب (RhB) از محلولهای آبی بوسیله نانوذرات Bi۲WO۶ سنتز شده به کمکCTAB (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
59 حذف رنگ ریاکتیو بلو ۲۱ ازمحلول آبی با استفاده از آهن VI ظرفیتی تهیه شده به روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
60 حذف فتوکاتالیستی رنگ بلو۲۱ از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات TiO۲ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها
61 حذف فتوکاتالیستی رنگ رودامین - با استفاده از دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده با رنگدانه های برگ درخت پرتقال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
62 حذف فتوکاتالیستی رنگ قرمز۱۹۵ موجود در پساب صنایع نساجی با استفاده از فتوکاتالیست g-C۳N۴ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
63 حذف کادمیوم از محلول آبی با FSM-16 عامل دار شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
64 سطوح مختلف جیوه در غاز خاکستری از مرغابی سانان زمستان گذران شمال ایران در تالاب بین المللی فریدون کنار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
65 سنتز FSM-16 از خاکستر برگ ضایعاتی نخل Phoenix dactylifera (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
66 سنتز و بررسی کارایی چارچوب آلی-فلزی HKUST-1 در تصفیه پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
67 کاربرد حسگرها و نانو حسگرها در فرآورده های شیلاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
68 کاربرد مدل تحلیل عاملی ماتریس مثبت PMF و تکنیک های آماری چند متغیره در شناسایی و مدیریت منابع انتشار آلاینده های فلزات سنگین در رسوبات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
69 کاربرد نانو کامپوزیت گرافن نیتروژندار شده مغناطیسی برای حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات SDBS از محلول های آبی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
70 کاهش COD پساب کاستیک پالایشگاه گاز با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
71 کنترل آلودگی خاک سطحی به عنصر سمی جیوه، گامی در جهت توسعه پایدار(مطالعه موردی: شالیزارهای شهرستان آمل) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
72 مروری بر استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته فنتون، فوتوفنتون و فوتوکاتالیست ها در تصفیه پساب های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
73 مروری بر استفاده از روش های فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و پساب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
74 مروری بر استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته 2O2UV/H ، فنتون، فوتوفنتون و /UV2iOT جهت تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
75 مروری بر استفاده از فوتوکاتالیست TiO2 در تصفیه پساب حاصل از صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
76 مروری بر تاثیرات مخرب آنتی بیوتیک ها بر محیط زیست و جوامع انسانی و بررسی کارایی روش های حذف آنها از آب های سطحی و پساب های آلوده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
77 مروری بر خواص، روش های سنتز و کاربردهای نانو صفحات گرافن جهت حذف آلاینده ها از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
78 مروری بر روشهای جذب سطحی فلزات سنگین با استفاده از نانوجاذب ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
79 مروری بر روشهای حذف سورفاکتانت سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) با استفاده از جاذبهای کربنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
80 مروری بر شاخص های کمی در بررسی وضعیت آلودگی و ارزیابی ریسک اکولوژیک وبیولوژیک ناشی از فلزات سنگین در رسوبات آبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
81 مروری بر فرایند های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر فنتون در تخریب آلاینده های آلی زیست تخریب ناپذیر موجود در پساب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
82 مروری برتصفیه پساب های رنگی صنایع نساجی با استفاده از روش فوتوفنتون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
83 مطالعه قیاسی حذف فتوکاتالیستی دی اکسیدتیتانیوم حساس شده با رنگدانه های طبیعی سه گیاه پوست پرتقال، خزه و چنگال آبی جهت حذف رنگ reactive red۱۹۵ تحت لامپ زنون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
84 معرفی تکنولوژی گیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
85 معرفی رویکرد مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از پسماند گوگردی پالایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
86 مقایسه خاصیت مغناطیسی اکسید گرافن مغناطیسی سنتز شده به روش هم رسوبی و حلال گرمایی و ظرفیت جذب آن در حذف کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
87 مقایسه راندمان روشهای استخراج سنتی و فراصوت در استخراج روغن از ماهی کیلکای معمولی ( Clupeonella cultiventris caspia ) دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران