دکتر ام البنین بذرافشان

دکتر ام البنین بذرافشان دانشیار دانشگاه هرمزگان

دکتر ام البنین بذرافشان

Dr. Ommolbanin Bazrafshan

دانشیار دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات خشکسالی بر تغییرات پوشش مرتعی با تاکید بر شاخص های دورسنجی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سلفچگان- نیزار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لتیان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 8، شماره: 3
3 ارزیابی تطبیقی شاخص های SPI، RDI و SDI در تحلیل مشخصه ‍ های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: دشت بم) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
4 ارزیابی شاخص های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی کارایی مدل های سری زمانی در پیش بینی تبخیر از تشت در نمونه های اقلیمی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 3
6 ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 4
7 ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت روانابهای شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 4
8 برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی دشت جیرفت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 3
9 برآورد دمای خاک در اعماق مختلف با استفاده از متغیرهای هیدرواقلیمی در بیابان های ساحلی (مطالعه موردی: بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی اثر تغییر اقلیم گذشته بر روند ردپای آب زعفران در مناطق همگن اگروکلیماتیک خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی ارتباط بین پدیده انسو بر خشکسالی ها و ترسالی ها در استان های ساحلی جنوبی ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
12 بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص های گیاهی با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
13 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص بارش- تبخیر تعرق استاندارد شده در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی شبکه ارتباطات میان‎ سازمانی در قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. با محوریت منابع طبیعی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی کارآیی مدل های هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- استوکاستیک در پیش بینی خشکسالی های هیدرولوژیکی با استفاده از آماره کاپا (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه گاماسیاب) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 27
16 بررسی وضعیت خشکسالی استان گلستان با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
17 بهبود تخمین سیلاب مدل HEC-HMS با روندیابی مکانی تبخیر-تعرق به‌وسیله الگوریتم سبس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
18 بهینه سازی تعداد پیزومترها در پیش بینی سطح آب های زیرزمینی با روش های تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
19 پایش تغییرات کاربری اراضی بیابان های ساحلیبا استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییرات طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ (مطالعه موردی: جزیره قشم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
20 پایش تغییرات کاربری اراضی و دبی رودخانه به منظور مدیریت پایدار در حوزه سد استقلال میناب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 38
21 پهنه بندی سیل خیزی و ارزیابی کارایی کانال های روان آب سطحی در حوزه آبخیز شهری بندرعباس (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 42
22 پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه فلات مرکزی ایران) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 2
23 تاثیر تغذیه مصنوعی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شمیل-آشکارا (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 39
24 تاثیرپذیری رواناب و رسوب خاک ازافزودنی های ورمی کمپوست و کاه و کلش (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 4
25 تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مجازی در محصول گوجه فرنگی در استان هرمزگان تحت تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
26 تحلیل توزیع زمانی بارش در ایران طی چهار دهه ی گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
27 تحلیل روند مشخصه های خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص های تک و چندمتغیره (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
28 تحلیل شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی هواشناسی در حوضه آبریز بختگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
29 تحلیل مکانی و زمانی فرسایندگی باران در ایران طی شش دهه گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 27
30 تحلیل مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت شمیل آشکارا (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 3
31 تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 4
32 تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی آب و تجارت آب مجازی در محصول بادام فاریاب و دیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
33 تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی و ارزش اقتصادی آب در محصول گوجه فرنگی در ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
34 توسعه مدل پیش بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
35 شناسایی عوامل موثر بر آسیب پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
36 طبقه بندی و بررسی داده های شاخص نرمال شده تفاضلی پوشش گیاهی در حوضه های آبریز دز، کارون و کرخه (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 3
37 کاربرد روش VIKOR در مدیریت و برنامه ریزی اجرای بندهای سنگی-ملاتی در حوزه آبخیز یخلقان ماکو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
38 کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود آب و تنش آبی بخش کشاورزی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
39 مدیریت بهینه ی آب در شرایط خشکسالی؛ مطالعه موردی دشت سرخون، استان هرمزگان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
40 مدیریت تقاضای آب در مرکبات در شرایط خشک سالی (جنوب سیستان بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 40
41 مقایسه تطبیقی شاخص های SPI، RDI و SPEI در تحلیل روند شدت، مدت و فراوانی خشک سالی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
42 مقایسه روش های تلفیقی در شناسایی عرصه های مناسب پخش سیلاب در دشت های ساحلی جنوب ایران (مطالعه موردی: دشت سرخون، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 4
43 مقایسه ی کارایی مدل RUSLE و EPM در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوب دهی براساس منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز جاسک-گابریک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 23
44 مکان یابی شش روش ذخیره نزولات و اصلاح مراتع (مطالعه موردی: مراتع حوضه دهگین، رودان، هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 3
45 واکاوی اثر سیگنال های اقلیمی بر بارش دوره های خشک و تر (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی تغییرات اقلیم در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
2 آشکار سازی تغییرهای زمانی و مکانی عناصر اقلیمی دما و بارش در استان هرمزگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
3 ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی اقدامات آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه بوشکان -بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
4 ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از روش آنالیز بردار تغییر با کمک شاخص های گیاهی و تعیین سطح آستانه تغییرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی توان زیست محیطی شهر مرودشت جهت توسعه شهری در آینده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 ارزیابی توان شهر مرودشت در توسعه توریست وگردشگری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 ارزیابی روش های درون یابی در پهنه بندی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: حوضه آبریز بختگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
8 ارزیابی روشهای برآورد تبخیر -تعرق پتانسیل در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری جزیره قشم با استفاده از شاخص اقلیمی TCI (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
10 ارزیابی و مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
11 ارزیابی وضعیت خشکسالی آب و هوایی در شهر همدان با استفاده از روشهای جدید آماری جند متغییره (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز دهندر به منظور مدیریت منابع آبی آن با استفاده از تصاویرASTER (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
13 استفاده از تکنولوژی سطح سنج تالیمیدس برای رفتار سنجی لغزش ها (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
14 استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای در درک و شناخت سیستم های اجتماعی– هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سرخون استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 استفاده از سیل باستانی برای طراحی بهینه سازه هاو کاهش خسارتهای ناشی از سیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
16 استفاده از مدلها و شاخصهای مختلف برای پیش بینی وقوع آتش سوزی درجنگل و مراتع (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
17 برآورد بهترین توزیع احتمالاتی بر مقادیر SPEI در استان هرمزگان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 برآورد رسوب در حوزه آبخیز گابریک با استفاده از مدل MUSLE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 برآورد فاکتور فرسایندگی باران با استفاده از الگوریتم های زمین آمار مطالعه موردی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
20 بررسی اثر خشک سالی بر EC آبهای زیرزمینی با استفاده از آزمون من-کندال (مطالعه موردی: دشت داراب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
21 بررسی اثر شدت خشکسالی بر کشاورزی استان هرمزگان با استفاده از شاخص SPEI (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
22 بررسی ارتباط پدیده های جوی اقیانوسی با نوسانات خشکسالی فصل بهار در رودخانه کرخه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
23 بررسی بیلان آب مجازی محصولات کشاورزی تجاری در ایران طی سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
24 بررسی پایداری پل های شهر گرگان به وقوع سیلابها در مسیر رودخانه زیارت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی تاثیر پدیده انسو بر خشکسالی ها و ترسالی های استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
26 بررسی تاثیر نوسانات بزرگ مقیاس اقلیمی بر دبی سیلاب در استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
27 بررسی تأثیر خشکسالی بر سیستمهای اجتماعی- هیدرولوژیک مورد: دشت سرخون، استان هرمزگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 بررسی تغییرات عامل فرسایندگی باران تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه میناب استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
30 بررسی تغییرات هیدرولوژیکی استان هرمزگان طی دو دهه گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی خشکسالی های هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI و شاخص ZSI (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسماعیل آباد دشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 بررسی وضعیت محیط زیست و اثرات زیست محیطی اجرای طرح آبخیزداری سد دز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
33 برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی تحت شرایط بحران آب (مطالعه موردی: دشت پریشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
34 بیلان آب مجازی گندم در سال زراعی 94-1393 در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 پایش خشکسالی هواشناسی استان همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
36 تأثیر شاخص های پیوند از دور بر نوسانات آب های زیرزمینی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر پدیده بیابان زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
38 تحلیل تغییرات مکانی و زمانی آب مجازی گندم در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
39 تحلیل روند دمای خاک و بررسی رابطه آن با دمای هوا در استان هرمزگان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 تحلیل روند شاخص GRI و بررسی ارتباط آن با شاخص SPI در دشت کهورستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
41 تحلیل روند شوری آب های زیرزمینی دشت جیرفت و ارتباط آن با روند دبی و باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
42 تحلیل زمانی تغییرات آب مجازی پسته در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 تحلیل زمانی و مکانی روند بارشهای سنگین در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
44 تحلیل شدت، مدت و بزرگی خشکسالی هواشناسی در دشت بم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
45 تحلیل مشخصه های خشکسالی با استفاده از دو روش حداکثر آنتروپی و حداکثر درست نمایی در شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
46 تحلیل مکانی تغییرات آب آبی و آب سبز مجازی صیفی جات دراستان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
47 تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و سبز محصولات عمده مورد کشت در حوزه آبخیز پایاب رودان در استان هرمزگان (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
48 تعیین ارتباط بین خشکسالی با رطوبت خاک (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی بندرعباس) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
49 تعیین تاثیر شاخص انسو چند متغیره بر تبخیر از تشتک (مطالعه موردی : ایستگاه برنطین - استان هرمزگان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
50 تعیین حریم و بستر رودخانه رودان به کمک مدل HEC-RAC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
51 تعیین کیفیت آب رودخانه ها با استفاده از روشهای سریع مطالعه موردی (رودخانه طالقان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی - تبدیلات موجک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
53 روندیابی تغییرات دما روزانه شبیه سازی شده با استفاده از مدل های اقلیمی CMIP5 (منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز پایاب جاماش) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
54 روندیابی تغییرات دمای روزانه ی شبیه سازی شده با استفاده از مدل های اقلیمی CMIP۵ (منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز پایاب جاماش) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
55 عوامل موثر بر فرونشست زمین در دشت میناب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 کاربرد توابع احتمالاتی گامای تعمیم یافته در اقلیم های ساحلی حدی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
57 مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در بخش کشاورزی از طریق بهینه سازی الگوی کشت ( ‏مطالعه موردی دشت کبودر آهنگ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
58 مدیریت و پهنه بندی خطر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI‍)(مطالعه موردی :استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
59 معرفی تبدیلات موجک و کاربرد آن درمدیریت منابع آب درحوزه های آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
60 مقایسه کارایی روشهای منحنی سنجه رسوب در اقلیم خشک و مدیترانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 مقایسه ی فراوانی خشکسالی هیدرولوژیکی و اقلیمی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
62 میانیابی دمای خاک و ارتباط بین وقوع خشک سالی و ترسالی با دمای خاک در اعماق مختلف در استان هرمزگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست