دکتر هاشم حبشی

دکتر هاشم حبشی دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر هاشم حبشی

Dr. Hashem Habashi

دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رقابت ریزوسفری بر تغییرات فصلی فعالیت ویژه و مطلق اوره آز در کشت خالص و آمیخته بلندمازو و پلت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 1
2 اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آمیخته(مطالعه موردی جنگل شصت کلاته) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
3 اثر شیب طولی و پلان مسیر چوب کشی و تعداد تردد اسکیدر چرخ لاستیکی تاف E۶۵۵ بر کوبیدگی خاک جنگل(مطالعه موردی: طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
4 اثیر شدت برداشت در شیوه جنگل شناسی تک گزینی بر مشخصات ساختار توده ممرز آمیخته (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 2
5 ارتباط انبوهی تاج پوشش با مواد آلی و تنفس میکربی خاک در جنگل راش آمیخته شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
6 ارزیابی داده های ماهواره ای ETM+ و LISS III برای تهیه نقشه تیپ در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های قلاجه استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 4
7 ارزیابی وضعیت فرسایش خاک در حوزه آبخیز چهل چای، استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT5 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 2
8 انواع هوموس و مهم ترین عوامل موثر بر تغییرات آن در راشستان های آمیخته (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 4
9 Dynamics and Structural characteristics of a natural unlogged oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand during a 5-years period in Shast Kalate Forest, Northern Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 1، شماره: 2
10 برآورد زی توده کرم خاکی در روشنه های تاج پوشش و جنگل آمیخته راش (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی تاثیر تخریب جنگل ها و نهالکاری بر برخی از فاکتورهای کیفیت خاک حوضه شصت کلاته، استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
12 بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 16، شماره: 1
13 بررسی فعالیت آنزیم ها و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در رویشگاه کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و سمر (.P. juliflora (SW.) DC) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 1
14 بررسی میزان دقت (کارآیی) روش آماربرداری تصادفی- سیستماتیک با قطعات نمونه یک هزارمترمربعی برای برآورد مقدار و توزیع سطح مقطع برابرسینه، حجم و تعداد درخت در طبقات قطری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 3
15 پاسخ تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی زیرآشکوب به مراحل تحولی جنگل در توده ممرز آمیخته، جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
16 پویایی زمانی ویژگی های خاک در مراحل تحولی توده های آمیخته ممرز در جنگل شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 1
17 پویایی عناصر غذایی در باران، تاج‎بارش و لاشریزه درختان ممرز در جنگل‎های خزری شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 3
18 پهنه بندی درصد سوختگی برگ تاج پوشش درختی با استفاده از تصاویر پهپاد و سنتینل ۲ در پارک جنگلی دلند استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 4
19 پیامد برهم کنش ریشه ای گونه های بلندمازو و پلت درکشت خالص و آمیخته بر تغییرات مکانی تراوش آنزیم اوره آز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 4
20 تاثیر آبشویی تاج و لاشریزه گونه راش در توده آمیخته بر دینامیک کاتیون های بازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
21 تاثیر آتش‎سوزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اکوسیستم‎های جنگلی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
22 تاثیر اجرای شیوه جنگل شناسی تک گزینی بر زادآوری در راشستان آمیخته (مطالعه موردی: طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
23 تاثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
24 تاثیر تغییرات فصلی و تاج پوشش درختان بر تراکم و زی وزن کرم خاکی در جنگل دانه زاد بلوط ایرانی (Quercus brantii) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 4
25 تاثیر زمان عمل آوری و مقدار خاکستر ساقه ذرت بر ویژگی های مکانیکی خاک های تورم پذیر راه های جنگلی چکیده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 3
26 تاثیر شبیه سازی کاهش بارش بر کربن آلی و کربن زی توده میکروبی خاک در جنگل مدیریت شده و جنگل دخالت نشده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 3
27 تاثیر شدت برداشت در شیوه جنگل شناسی تک گزینی بر زیست توده انجیلی- ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 3
28 تاثیر شیوه جنگل‎شناسی تک‎گزینی برنیتروژن کل خاک و تغییرات فصلی آن در توده آمیخته راش-ممرز (مطالعه موردی: جنگل شصت‎کلاته گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 2
29 تاثیر شیوه گزینشی بر تغییرات برخی شاخص های میکروبیولوژیکی خاک توده راش آمیخته جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 3
30 تاثیر کاربریهای جنگل، نهال کاری و جنگل تخریب شده بر میزان نفوذ، رواناب و رسوب حوضه ی شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
31 تاثیر کیفیت (درجه پوسیدگی) خشکه دار افتاده راش بر تنوع گونه ای ماکروفون در جنگل مدیریت شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 1
32 تاثیر مساحت قطعه نمونه بر تخمین ویژگی های ساختاری توده آمیخته راش (Fagus orientalis Lipsky) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 1
33 تأثیراستفاده از ترکیبات نانوسیلیس و آهک بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک شیروانی‌های خاکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
34 تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 1
35 تغییرات فرمهای هوموس در توده‎های راش و ممرز در جنگل دست نخورده و مدیریت شده (بررسی موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 3
36 تغییرات فصلی ذخیره کربن آلی خاک در توده مدیریت‎شده و مدیریت‎نشده راش- ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
37 تغییرات فصلی فعالیت مطلق و ویژه‌ی اسیدفسفاتاز در رقابت ریزوسفری نهال‌های بلندمازو و پلت در کشت خالص و آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
38 تغییرات ماهانه کمیت تاج بارش و آب نفوذی به لاشریزه در توده های جنگلی هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 1
39 تغییرات ماهیانه خصوصیات شیمیایی خاک در توده آمیخته راش- ممرز (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 13، شماره: 1
40 تغییرپذیری فرم های اصلی و ثانویه هوموس در مقیاس محلی در رابطه با شاخص های مورفومتری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 2
41 حساسیت دمایی نرخ دی اکسیدکربن متصاعد شده از خاک توده جنگلی راش- ممرز (پژوهش موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 1
42 خصوصیات شیمیایی تاج بارش و آب شویی پوشش کف درختان راش در دوره های رویش و استراحت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 1
43 دینامیک نیتروژن، فسفر و کربن لاشبرگ درخت ممرز (مطالعه موردی:سری یک جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
44 رابطه تنفس میکربی و کربن زی توده میکربی با ماده آلی خاک در تیپ های مختلف جنگل راش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 1، شماره: 2
45 روابط بین ذخیره کربن آلی خاک با برخی از متغیرهای رویشگاهی در توده آمیخته راش- ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 4
46 شبیه سازی اثر افزایش دما و کاهش تاج‎ ‎بارش بر نرخ تجزیه لاشبرگ گونه های ممرز و بلندمازو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 8، شماره: 1
47 کاربرد خصوصیات توپوگرافی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی مکانی تیپ جنگل (مطالعه موردی: سری یک جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
48 کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
49 متغیرهای موثر در رده بندی فرم های هوموس در جنگل های هیرکانی در مقیاس محلی (پژوهش موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 3
50 معرفی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ رستنی ها در کانون های گردوغبار جنوب هورالعظیم و جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 3
51 مقایسه ویژگی های زیستی خاک و ذخیره کربن آلی کهور ایرانی و سمر (مطالعه موردی: عسلویه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
52 میزان کوبیدگی خاک در اثر تردد تراکتور چرخ زنجیری زتور در دو جهت چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل سوردار واتاشان در شهرستان نور) (دریافت مقاله) نشریه توسعه پایدار جنگل دوره: 1، شماره: 1
53 نقدی بر کتاب های مرتبط با خاک های جنگلی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 4
54 ویژگی های ساختاری خشکه دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سایبان مصنوعی بر ارتفاع و صفات رویشی اندام هوایی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر سایبان مصنوعی بر ارتفاع و صفات رویشی اندام هوایی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر سایبان مصنوعی بر زنده مانی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر سایبان مصنوعی بر زندهمانی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر فاصله از یقه بر تغییرات ماده آلی خاک در کشت خالص و آمیخته پلت و بلند مازو (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرات آهک و درصد رس خاک بر پایداری خاکدانه در اراضی جنگل شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 ارتباط جامعه جنگلی ممرز راشستان شرق هیرکانی با خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی تاثیر دو گونه افرا پلت Acer velutinum و بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia بر چرخه هیدرولوژیکی طی فصل پاییز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
9 ارزیابی تاثیر علف کش های مختلف روی گونه موخور (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
10 ارزیابی تاثیر کاج سیاه وسرونقره ای بر ویژگی های شیمیایی خاک در جنگلکاری حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
11 ارزیابی دقت و صحت روشهای درون یابی درتخمین ازت کل خاک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
12 ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
13 ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
14 الگوی پراکنش و تنوع زیستی سرخسهای شاخص جنگل شصت کلاته (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
15 براورد سطح مقطع و قطر درختان جنگلی با استفاده از روش زمین امار مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگلداری شصت کلاته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
16 بررسی تغییرات کربن و نیتروژن خاک در طبقات مختلف تراکم تاج پوشش درختان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
17 بررسی تنوع راستههای ماکروفون روی خشکهدار افتاده ممرز در ارتفاعات مختلف از سطح دریا (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی تنوع زیوزن راستههای ماکروفون روی خشکهدار افتاده ممرز (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
19 بررسی قابلیت های فناوری نقشه کشی سه بعدی در علوم مهندسی جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
20 بررسی مورفولوژی فرم های هوموس در رابطه با تیپ های جنگلی شرق هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی ویژگی های توده و تجدید حیات گونه سرخدار ( Taxus baccata ) در منطقه النگدره گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 تاثیر اجرای طرح جنگلداری بر مشخصههای کمی و تنوع زیستی توده های جنگلی حوزه نکا چوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
23 تاثیر تاج دو گونه افرا پلت Acer velutinumو بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia بر میزان تاج بارش و آبشویی پوشش کف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
24 تاثیر درجه پوسیدگی خشکه دار افتاده راش بر فراوانی و تنوع زیستی راسته های ماکروفون (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 تاثیر سهم بارندگی بر تاج بارش و باران ربایی گونه های افرا پلت Acer velutinum و بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
26 تاثیر موقعیت توپوگرافی بر تغییرات مکانی ویژگی های فیزیکی خاک جنگل راشستان آمیخته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 تاثیر واریزه های درشت چوبی برفراوانی تجدید حیات درتوده آمیخته راش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
28 تاثیرعوامل طبیعی ایجادآشفتگی بردینامیک کربن خاکهای جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
29 تأثیر تغییرات شدت بارش ایجادشده توسط دستگاه شبیهساز باران در توده مدیرت شده انجیلی ممرز (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 تأثیر شدت بارش بر نفوذپذیری خاک با دستگاه شبیهساز باران در جنگل (مطالعه موردی : جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 تأثیر فرم هوموس بر نفوذپذیری خاک در جنگل (مطالعه موردی : جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
32 تأثیر کرم خاکی در تجزیه ماده آلی و چرخه عناصر غذایی در خاک جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 تأثیرتغییرات فرم هوموس و شدت بارش ایجاد شده توسط دستگاه شبیه ساز باران بر رواناب در توده مدیریت شده انجیلی- ممرز (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 تغییرات ماده آلی خاک در عمق ریشه دوانی نهال بلند مازو (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 تغییرپذیری فرم های هوموس در رابطه با متغیرهای محیطی جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 تنوع زیستی ماکروفون بین درجات مختلف پوسیدگی خشکه دار راش (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 خسارات وارده به خاک جنگل طی عملیات چوبکشی زمینی با اسکیدرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
38 رابطه تنفس خاک و تنفس میکروبی در جنگلهای طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
39 رابطه رطوبت گل اشباع خاک و تنفس میکروبی در جنگل طبیعی انجیلی ممرز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
40 زیست سنجی حجم درختان در یک گرادیان ارتفاعی در رابطه با بافت خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
41 شاخصهای ارزیابی پایداری خاک اکوسیستم جنگلهای هیرکانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
42 طبقه بندی مورفولوژیکی فرم های هوموس جنگل های شرق هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 کارایی غنای ماکروفون خاک درارزیابی اثرات توسعه اراضی جنگلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
44 کنترل مکانیکی گونه های لورانتوسLoranthus spp در جنگلهای ایلام (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
45 مطالعه خشکه دارها در یک جنگل دست نخورده راشستان امیخته مطالعه موردی شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
46 مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه ای در توده های طبیعی و مدیریت شده جنگل لوه در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
47 مقایسه تعداد و زیتوده کرم خاکی در جنگل های پهن برگ و سوزنی برگ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 مقایسه تنوع زیستی گونه های چوبی در جنگل های راش بکر و بهره برداری شده، ازطریق شاخص پارامتری لوگ نرمال مطالعه موردی: سری یک جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 مقایسه تنوع زیستی گونههای چوبی در جنگل راش آمیخته، بین توده بکر وبهرهبرداری شده مطالعه موردی: سری یک جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
50 مقایسه روش کریجینگ ومعکوس فاصله در تخمین درصد اشباع بازی خاک جنگلکاری حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
51 مقایسه زی توده و فراوانی کرم خاکی در توده تولیدی و کم بازده انجیلی- ممرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
52 مقایسه ساختار توده های سرخدار ( Taxus baccata ) در دره زیارت گرگان و ترکت جهان نما کردکوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
53 مقایسه نقش پهن برگان و سوزنی برگان در ایجاد تغییرات ویژگی های مکانی خاک در جنگلکاری حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
54 نقش درختان ریشه کن شده درخصوصیات اکولوژیکی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
55 نقش شاخص های فرسایش پذیری خاک در برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست