علیرضا سپاسخواه

 علیرضا سپاسخواه عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز

علیرضا سپاسخواه

Alireza Sepaskhah

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
2 اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 4
3 تاثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ های انجیر دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
4 تولید پایدار اتانول زیستی در ارتباط با منابع آب و خاک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 1
5 راهکارهای مقابله باچالش تامین غذا در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
6 واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ( Crocus Sativus L. ) اثر روش و دور آبیاری بر طول دوره و مقدار گلدهی زعفران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر آبشویی بر اصلاح خاک و کشت مجدد زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بنتونایت سدیمی بر معادله نفوذ آب در خاک لوم شنی و طول جویچه در طراحی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
4 اثر توزیع بارش بر عملکرد گندم و جو دیم در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
5 اثر سطوح مختلف آب آبیاری، کود دامی و کود اوره بر رشد و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
6 اثر ماده آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک در مکش های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
7 ارائه مدلی برای تخمین شوری ناشی از صعود مویینه از سطح ایستابی کم عمق شور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
8 ارزیابی توزیع آب به روش حجمی در کانال اردیبهشت در اراضی زیردست سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی روش های تعیین کسر آبشویی برای مدیریت آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
10 ارزیابی روش های مختلف تخمین تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع به کمک داده های اندازه گیری شده با لایسیمتر وزنی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 ارزیابی قابلیت اعتماد در توزیع آب مطالعه موردی در کانال اردیبهشت از شبکه سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری برای کلزای پاییزه در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
13 ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 ارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 اصلاح و کاربرد مدل (CRPSM) برای مدیریت آبیاری ذرت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
16 افزایش بازده مصرف آب درختان پسته با استفاده از آبیاری بخشی ریشه در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
17 اندازه گیری تبخیر تعرق واقعی برنج در شرایط کم آبی و حضور آب زیرزمینی کم عمق درستون های کشت در گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
18 اندازه گیری عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک باوجود سطح ایستابی متفاوت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
19 بازده مصرف آب ذرت در مقادیر مختلف تنش آبی و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 برآورد تبخیر-تعرق واقعی، بازده مصرف آب و راندمان آبیاری مزارع گندم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
21 بررسی اثر سال های کشت در برهمکنش شوری آب آبیاری، کود آلی و روش کاشت برعملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
22 بررسی الگوی توزیع شدت بارش در پایه های زمانی مختلف در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
23 بررسی برهمکنش کم آبیاری و شوری بر رشد و عملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم و برآورد ماده خشک با نرم افزار CropSyst (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
25 بررسی توزیع مکانی ویژگی های هیدرولیکی خاک در مزرعه در یک خاک سنگریزه ای آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی چاههای حفر شده در اراضی تحت پوشش کانال اردیبهشت واقع در شبکه آبیاری سد درودزن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 بهینه سازی شبکه اندازه گیری ارتفاع سطح آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ،مطالعه موردی: دشت مهر واقع در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک با روش معکوس در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
29 پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 تابع تولید آب - عملکرد زعفران (. Crocus Sativus L) در دو روش آبیاری کرتی و جویچه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها برخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
33 تاثیر کاربرد آب شور بر پارامترهای نفوذ خاک سری دانشکده در روشهای آبیاری مستمر و متناوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
34 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
36 تاثیر کاربرد زئولیت بر نگهداشت نیترات و آمونیوم در خاک در شرایط رطوبت اشباع (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
37 تاثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاک در شرایط رطوبت اشباع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 تاثیر کاربرد و دور آبیاری بر ترکیب شیمیایی و بعضی از شاخص های زیست شیمیایی سه پایه پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
39 تاثیر کمک آب زیرزمینی برتامین نیاز آبی و محصول برنج تحت مدیریت کم آبیاری در گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسمها وعملکرد جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
41 تأثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در برنج (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
42 تحلیل اقتصادی مقادیر بهینه روی و بر مصرفی گیاه ذرت؛ مطالعه موردی منطقه زرقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
43 تحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب مصرفی پنبه با وجود بارش در فصل رشد در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
44 تحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب و کود مصرفی ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای - نواری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 تحلیل کم آبیاری گیاه زعفران در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 تخمین تبخیر- تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 تخمین توابع هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 تخمین مقدار بهینه آب و نیتروژن با استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت (MSM) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 تعیین بازده های کاربرد آبیاری و استفاده از آب برای برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
50 تعیین تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی زعفران با استفاده از لایسیمتر بیلان آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
52 تعیین مساحت بهینه ریز حوضه های کشت درختان دیم برای طراحی سیستم های جمع آوری آب باران با استفاده از مدل رایانه ای بر اساس روشهای احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
53 تعیین معادلات نفود پیشروی آب در آبیاری جویچه ای در مزارع نیشکر هفت تپه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
54 تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه- استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 تعیین و مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای منطقه باجگاه (استان فارس) به روشهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
56 تهیه کاربرد مدل رایانه ای مدیریت وبرنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان حجمی آب در خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
57 تهیه مدل شبیه ساز برنامه بندی آبیاری گندم زمستانه استان فارس با استفاده از شبیه سازی تصادفی بارش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
58 جذب آب از سطح ایستابی کم عمق وشور توسط گِیاه پسته (رقم بادامی زرندی )در شرایط دیم و آبی در گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
59 رابطه بین طول فاصله زمانی وقوع رگبارهای زودرس از ابتدای پائیز با مقدار بارندگی سالانه دراستان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
60 شبیه سازی بارندگی در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 شبیه سازی شوری خاک با استفاده از مدل SALTMED (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
62 شبیه سازی عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک با وجود سطح ایستابی متفاوت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
63 طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
64 کاربرد معادله هورتون برای شبیه سازی نفوذ آب در آبیاری جویچه ای در خاک سری دانشکده (باجگاه - استان فارس) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
65 کم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک در میان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
66 کم آبیاری بهینه تحت شرایط مختلف مقدار اولیه آب در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
67 مقایسه دو روش بهینه سازی کاربرد آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
68 نگرشی دوباره بر پژوهش‌های بازده آبیاری در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی