دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی استادیار دانشگاه گلستان

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی

Dr. Alireza Khaje Shahkoohi

استادیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا های کوهستانی شهرستان علی آباد کتول (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
2 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری تحت فشار در توسعه کشاورزی و نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش بهاران شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 60
3 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: نواحی شهری گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
4 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
5 تاثیر عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگر بر رضایت مندی گردشگران یک آنالیز تطبیقی- همبستگی برحسب خصوصیات دموگرافیکی و اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
6 تحلیل پایداری نواحی شهری و اولویت بندی توسعه آن با تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 4
7 تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی روستاییان مطالعه موردی: روستاهای قرن آباد و اصفهانکلاته، شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
8 تحلیلی بر نگهداشت بافتهای سنتی و با ارزش و نقش آن در توسعه کالبدی روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 2
9 سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
10 عوامل اثرگذار بر پایداری کشاورزی نمونه موردی: گندمکاران عضو تعاونی های تولید روستایی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
11 موانع و محدودیت های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخصهای توسعه پایدارفرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی درخلیل شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
2 ارزیابی عملکرد اقتصادی گردشگری و عوامل مؤثر بر آن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان قلعه قافه-شهرستان مینودشت) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
3 ارزیابی عملکرد دهیاری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش سرولایت، شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
4 ارزیابی و تحلیل رفتارهای زیستمحیطی گردشگران ساحلی(مطالعه موردی: شهر ساحلی بندرترکمن) (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
5 ارزیابی و تحلیل شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در شهرهای مرزی(مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 ارزیابی و تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت زندگی روستائیان (مطالعه موردی: روستای قرن آباد، گرگان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
7 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی، با تکیه بر نظرات جامعه میزبان (مطالعه موردی: روستای گردشگری علیصدر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
8 بررسی مولفه های حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
9 بررسی میزان سازگاری مساکن نوساز و قدیمی با شاخص های زیست محیطی در نواحی روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
10 بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
11 بررسی نقش بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی روستا (مطالعه موردی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
12 بررسی نقش و جایگاه توسعه صنعت گردشگری در راستای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ساحلی تنکابن) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
13 مقایسه تطبیقی مدل ارزیابی توان اکولوژیک و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS، به منظور سنجش توان توسعه کشاورزی (حوضه ی آبخیز چهل چای شهرستان مینودشت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 مکانیابی توسعه اکوتوریسم در روستاهای ییلاقی با کاربرد GIS و AHP روستای زیارت شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
15 نقش شهرهای کوچک در برنامهریزی توسعه منطقه ای موردی: استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
16 نقش و اهمیت سواد اطلاعاتی در پایداری زراعی کشاورزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
17 نگرش کشاورزان سنتی پیرامون تاثیرات اقتصادی و اجتماعی سیستم آبیاری مدرن، مطالعه موردی: دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار