دکتر محمدعلی بهدانی

دکتر محمدعلی بهدانی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدعلی بهدانی

Dr. Mohammad Ali Behdani

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 2
2 اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
3 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
4 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
5 اثر تراکم بوته و مصرف منفرد و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد بذر و موسیلاژ در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
6 اثر روش کاشت و وزن بنه بر عملکرد بنه و گل زعفران در منطقه قاینات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
7 اثر روش های خاکورزی وکنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
8 اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
9 اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز و خاک ورزی بر مدیریت علف های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
10 اثر سطوح مختلف نیتروکسین و ورمی کمپوست بر عملکرد و رنگیزههای فتوسنتزی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
11 اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه ی گیاهچه ی ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
12 اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
13 اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
14 اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
15 اثر کاربرد برخی منابع کودی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
16 اثر کم آبیاری بر انتقال مجدد و وزن خشک اندام های گیاهی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
17 اثر کم آبیاری و تراکم بر رشد و عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در گلرنگ )Carthamus tinctorius L(. پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
18 اثر وزن بنه و مصرف انواع مختلف کود بر برخی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مه ولات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
19 اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
20 اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
21 اثرغلظتهای اسید جیبرلیک و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان متابولیت های ثانویه زعفران(Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
22 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
23 ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.Crocus sativus L) در تربت حیدریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
24 ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
25 ارزیابی اختلاط برخی علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) با کود مایع پرولکس بر خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
26 ارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
27 ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران (مطالعه موردی: سرایان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
28 ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران ( مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
29 ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
30 ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
31 ارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
32 ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دمروباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
33 اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 1
34 Evaluation of Quantitative Yield of Two Thyme Species Affected as Different Levels of Drought Stress and the Manure Application (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 1
35 Hepatoprotective effect of Crocus sativus (saffron) petals extract against acetaminophen toxicity in male Wistar rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 5
36 بررسی اثر تلفیق پرایمینگ و کود بیولوژیک بر پارامترهای رشدی و غلظت عناصر فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی سیاهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
37 بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
38 بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 1
39 بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و استقرار دانه رست های بنگ دانه (Hyoscyamus niger L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
40 بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
41 بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
42 بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
43 بررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
44 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
45 بررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
46 بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
47 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
48 بررسی کارآیی انرژی زراعت زعفران (Crocus sativus L.)در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
49 بررسی و تعیین مقدار عناصر کم مصرف (منگنز، آهن و روی) و عناصر سنگین (کبالت، کادمیم و کروم) موجود در خاک مزارع زعفران (Crocus sativus L.) استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
50 بررسی و شناخت مناطق مستعد کشت زعفران به لحاظ میزان بارندگی و رطوبت نسبی در خراسان جنوبی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
51 بهینه سازی القای کالوس جنینزا و باززایی غیرمستقیم در زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
52 پاسخ رشدی بنه های دختری زعفران به شرایط نگهداری بنه مادری در طی دوره رکود تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 4
53 پهنه بندی توان اکولوژیک کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
54 پهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
55 پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
56 تاثیر سطوح کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
57 تاثیر سطوح ورمی کمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد موثره گلبرگ وکلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
58 تاثیر عوامل محیطی بارندگی، رطوبت نسبی و دما، بر عملکرد زعفران در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 11، شماره: 39
59 تاثیر غلظت های عصاره جلبک دریایی آکادین و کود مرغی مایع بیومکس بر صفات کیفی، مواد موثره و زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
60 تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
61 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
62 تاثیر کشت پرتراکم و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی زعفران(.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
63 تاثیر کود گاوی و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
64 تاثیر کیفیت آب آبیاری، کود زیستی و نانو ذرات آهن بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 1
65 تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 3
66 تاثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
67 تاثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceaum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
68 تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
69 تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و عناصر کم‌مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
70 تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
71 تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک جزئی و دوجزئی گیاه زعفران (.Crocus sativus L) در سال اول پژوهش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 1
72 تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
73 تولید ریزبنه در زعفران (.Crocus Sativus L) از طریق کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
74 عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
75 عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تأثیر کاربرد عناصر کم-مصرف و ورمی کمپوست در دو منطقه کرمان و بردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
76 غنی‌سازی زیستی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) قدیمی و جدید توسط محلول-پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
77 کارایی مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی عملکرد محصول زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
78 مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
79 مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
80 مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
81 واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
82 واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات روی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استعمال برگی گلایسین بتائین بر تخفیف تىش شوری در مرحله رشد ریشی گیاه سویا (.Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 اثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) برخصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus anuus L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
4 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز باریک برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
5 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز پهن برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 اثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثر غلظت و مدت زمان خیساندن بنه در نیترات پتاسیم بر عملکرد گل و شاخص های فلورسانس کلروفیل زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
8 اثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
9 اثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 اثر وزن بنه و مصرف انواع کود بر ویژگی های کلاله و خامه زعفران (crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 اثرکودهای زیستی، شیمیایی و دامی براجزاء عملکردوبیومس آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی اثر وزن بنه و انواع مختلف کود بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 ارزیابی تاثیر بقایای گیاهی برکنترل علف هرز سوروف درمزارع گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
14 ارزیابی تحمل به خشکی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
15 ارزیابی شاخصهای انتخاب برای تحمل به خشکی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
16 ارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
17 ارزیابی محتوای روغن پروتئین و عملکرد دانه آفتابگردان تحت تاثیر کودگوگرد آلی گرانوله و زمان مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی و برآورد شاخص های تنوع زیستی محصولات زراعی استان خراسان رضوی در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی اثر PH بر خصوصیات کورم در مزارع زعفران شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی بذور تولیدی ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
21 بررسی اثر خصوصیات شیمیایی آب آبیاری بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
22 بررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی تاثیر نیتروکسین بر خصوصیات بیوشیمیایی کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
25 بررسی تاثیر هورمون اسید جیبرلیک و وزن بنه بر برخی صفات بیوشیمیایی زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
26 بررسی تغییرات آنالیز های رشد مختلف گوجه فرنگی در پاسخ به سیستم های کشت متداول ،سنتی و پایدار کم نهاده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
27 بررسی خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر مصرف کود زیستی و نانو ذرات آهن در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
28 بررسی خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر مصرف کود زیستیو نانو ذرات آهن در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
29 بررسی روند تغییرات سطح زیر کشت و عملکرد زعفران Crocus sativus L و پیش بینی وضعیت آینده مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
30 بررسی شاخص شانون در استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
31 بررسی کارایی علف کش های بازدارنده استیل کوانزیم آ کربوکسیلاز در کنترل علف -های هرزباریک برگ زعفران و اثر اختلاط آنها با کود مایع پرولکس (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی گونه های غالب میکوریز همراه همراه ریشه زعفران شهرستان های بیرجند و سرایان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 بررسی مولفه های جوانه زنی گیاهچه آفتابگردانتحت تاثیرسویه های مختلف سودوموناس فلورسنت (Pseodomonas fluorescens) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 بررسی و مقایسه تاث یر پارامترهای اقلیمی دما و درجه حرارت بر عملکرد پنبه تولیدی استانخراسان جنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 بررسی وضعیت مصرف انواع کودها و تاثیر آن بر عملکرد در مزارع زعفران(Crocus sativus) مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
36 پاسخ ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
37 پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 تاثری آللوپاتیک عصاره آبی بنه زعفران (Crocus Sativus L.) بر خصوصیات جوانه زنی بذور گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
41 تاثیر اسموپرایمنیگ بر بهبود مولفه های جوانه زنی بذور گیاه دارویی بنگ دانه ( Hyoscyamus niger ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
42 تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ(رقم کوسه) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
43 تاثیر غلظت و مدت زمان غوطه وری بنه در اسید سالیسیلیک بر عملکرد گل و شاخص های فلورسانس کلروفیل زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
44 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات رشد وعملکرد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
45 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی برخی از خصوصیات رشد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
46 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
47 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برکنترل علفهای هرز گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
48 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت مالچ برروی برخی ازخصوصیات رشد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 تاثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زایشی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
50 تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 تاثیر کیفیت خاک و آب بر عملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
52 تاثیر مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 تاثیر مقادیر گوگردآلی و تقسیط نیتروژن برپارامترهای رویشی هیبرید آذرگل آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 تأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 تأثیر سطوح مختلف فسفر بر رشد رایزو کتونیا سولانی در عدس (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
56 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و عصاره کود حیوانی بر جوانه زنی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
57 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مربوط به عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
58 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
59 تأثیراستعمال برگی گلایسینبتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های سویا Glycine max L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 تعیین معادل انرژی اندام های مختلف زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
61 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست(مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
62 سنجش نگرش کشاورزان زعفران کارنسبت به تولید و مصرف زعفران Crocus sativus L درخراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
63 عوامل موثرمدیریت زراعی بر عملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
64 کاربرد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای جهت تهیه نقشهکاربری اراضی شهرستان قاینات دراستان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
65 کود سبز و کاربرد آن در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
66 گزینش تحمل به خشکی سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
67 مطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
68 مطالعه اثر وزن بنه و کشت پر تراکم بر برخی ویژگی های گل و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
69 مطالعه عکس العمل صفات مرفولوژیک و مرتبط با عملکرد گلرنگ(رقم کوسه)نسبت به تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
70 مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه کاربری اراضی( مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
71 مقایسه تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)در کشت معمول و حفاظتی آن پس از گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 مقایسه دو روش حداکثر احتمال شباهت و شبکه ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه ی کاربری اراضی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
73 مکان گزینی اراضی مستعد کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک بر اساس عوامل زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
74 واکنش برخی ویژگی های بنه های دختری زعفران (Crocus sativus) به اندازه بنه مادری و مصرف کودهای بیولوژیک ، دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
75 هورمون پرایمینگ و بهبود مولفههای جوانهزنی بنگدانه جهت استقرار در مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی