دکتر منوچهر حیدر پور

دکتر منوچهر حیدر پور استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

دکتر منوچهر حیدر پور

Dr. Manoochehr Heydarpour

استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Game Theory Approach for Conjunctive Use Optimization Model Based on Virtual Water Concept (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 6
2 آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
3 اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
4 اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
5 ارزیابی خطای روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
6 ارزیابی خطای روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
7 ارزیابی روش های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل های شبیه سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
8 افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
9 Immobilization of leachate's heavy metals using soil-zeolite column (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی الگوی پوشش سنگ چین در محل احداث گروه پایه های استوانه ای در پل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
11 بررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج دایره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
12 بررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج دایره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
13 بررسی تاثیر آرایش بلوک های مستغرق بر ضریب اختلاط عرضی در یک فلوم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 32، شماره: 1
14 بررسی تاثیر بیرون زدگی زبری ها در کاهش عمق آبشستگی اطراف پایه پل و تاثیر آن روی پروفیل های سرعت قائم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
15 بررسی تاثیر زبری های موضعی در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
16 بررسی توزیع جریان بر زمان ماند و رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
17 بررسی توزیع سرعت و شدت آشفتگی در حضور تلماسه و پوشش گیاهی در یک کانال مستطیلی روباز (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 3
18 بررسی رسوب در مخزن سد زاینده رود با استفاده از مدل های تجربی افزایش و کاهش سطح (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
19 بررسی سرریزهای چند وجهی با پلان مستطیلی و U شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
20 بررسی سرریزهای چند وجهی با پلان مستطیلی و U شکل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
21 بررسی فرایند ترکیبی بیهوازی- هوازی (AO) در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی با هدف کاهش COD و BOD۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
22 بررسی کارایی تالابهای مصنوعی زیرسطحی هیبریدی در کاهش بار آلی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
23 بررسی کاربرد زغال زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری زدایی آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
24 بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم های زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
25 بررسی نیروی برشی، لایه مرزی و پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
26 بررسی و مقایسه عملکرد کابل و شیار درکنترل آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
27 تاثیر پره های هادی بر ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
28 تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 3
29 تاثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
30 تاثیر لایه ژیوتکستایل در کاهش آب شستگی موضعی پایه استوانه ای پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
31 تئوری رژیم و کاربرد آن برای جریان های یک نواخت و غیر یک نواخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
32 تئوری رژیم و کاربرد آن برای جریان های یک نواخت و غیر یک نواخت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
33 تخمین ضریب اختلاط عرضی آلاینده ها درجریان کانال های روباز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
34 تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
35 تعیین معادله فشار ورودی به لوله های فرعی آبیاری بارانی با در نظر گرفتن دبی متفاوت برای آبپاش ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
36 حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
37 طراحی و ارزیابی شیر کنترل اتوماتیک ایجاد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی به جویچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
38 کار برد تابع جریان در اطراف سیلندر دایره ای شکل در سرریز های تاج دایره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
39 کار برد تابع جریان در اطراف سیلندر دایره ای شکل در سرریز های تاج دایره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
40 کاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
41 کاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
42 کنترل و کاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با مقاطع مستطیلی گرد گوشه با استفاده از شکاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
43 کنترل و کاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با مقاطع مستطیلی گرد گوشه با استفاده از شکاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
44 مدیریت مصرف تلفیقی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در شرایط کم آبی، مطالعه موردی : غرب شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
45 مطالعه جریان همزمان از زیر یک دریچه کشویی و روی یک سرریز لبه تیز ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
46 مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آبشستگی موضعی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
47 مقاومت در برابر جریان در رودخانه های با بستر شنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
48 مقاومت در برابر جریان در رودخانه های با بستر شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با تالابهای مصنوعی بعنوان یک روش بهینه و سازگار با محیط زیست در تصفیه پسابها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
2 اثر ارتفاع تاج تلماسه بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
3 اثر برهمکنش پوشش گیاهی و شکل بستر بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اثر زئولیت بر کاهش هدایت الکتریکی و کلیفرم کمپوست تولیدی از زباله های شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 اثر مقیاس زبری در جریان غیر یکنواخت در کانال های شنی و قلوه سنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
6 ارائه سرریز با دیواره سینوسی و بررسی خصوصیات جریان عبوری از آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی آزمایشگاهی کاهش عمق آب شستگی موضعی در اطراف پایه پل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای فضای سبز شهر اصفهان (مطالعه موردی اراضی بختیاردشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
10 ارزیابی سیستمهای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها(مطالعه موردی رفیوژهای اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
11 ارزیابی عملکرد سه نوع شبکه عصبی مصنوعی FFBP، RBF و RNN در تخمین میزان انتقال رسوب معلق در رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات ازمحیط محلول (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
13 ارزیابی کارایی مدلهای کاهش و افزایش سطح در توزیع رسوب در مخازن نسبت به گذشت زمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
14 ارزیابی نرم افزار ANSYS CFX در سازه های کنترل جریان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 استفاده از روش برنامه نویسی خطی در طراحی تالاب های مصنوعی زیرسطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
16 امکانسنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیرسطحی جهت تصفیه تکمیلی پساب شرب بر اساس استانداردهای کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
17 انتخاب بهترین جاذب خام تهیه شده از ساقه کلزا برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
18 انتخاب بهترین سطح نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
19 برآورد بار رسوب معلق با استفاده از شبک هی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
20 برآورد دبی جریان در سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها با استفاده از کابل و صفحات مستغرق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
22 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و پایه های قربانی شونده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پلها با استفاده از کابل و صفحات مستغرق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
24 بررسی آبشستگی در اطرافپایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و کابل (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های استوانه ای شکل پل با نصب همزمان طوق و کابل بر روی پایه و مقایسه تغییر قطر کابل و طوق (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
26 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری مصنوعی وشیب معکوس برخصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و سرریز مرکب مستطیلی-مستطیلی در شرایط آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
28 بررسی اثر افزایش نسبت طول به عرض پایه های مستطیلی دماغه گرد بر توسعه ی زمانی آبشستگی موضعی پایه با شمع های حفاظتی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 بررسی اثر شکاف در کاهش آب شستگی گروه پایه های مستطیلی نوک گرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 بررسی اثر شکل تکیه گاه برمشخصات گودال آبشستگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی اثر شوری آب آبیاری و مدیریت آن بر تغییرات رطوبت وزنی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 بررسی اثر شیب بالادست و پاییندست و هد هیدرولیکی برتوزیع فشاردر سرریزهای تاجدایرهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
33 بررسی اثر صفحات مستغرق بر اعماق مزدوج و طول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی اثر طوق مستطیلی بر عملکرد پایه های استوانه ای و مستطیلی دماغه گرد در کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 بررسی اثر قطر پایه استوانه ای پل بر توسعه زمانی آب شستگی موضعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی اثر کابل بر عملکرد پایه های استوانه ای و مستطیلی دماغه گرد در کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 بررسی اثر کاربرد کاه جو به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 بررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی، عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایه پل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی اثر همزمان تلماسه و پوشش گیاهی بر نوسانات سرعت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بررسی الگوی جریان درگروه پایه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 بررسی الگوی سرعت روی سرریزهای جانبی تاج دایره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی اندازه و تراز قرارگیری طوق بر میزان آبشستگی در تکیهگاه نیمدایروی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
44 بررسی برخی از روش های نوین ترکیبی تغییر الگوی جریان اطراف پایه های پل جهت کنترل و کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
45 بررسی پایداری سنـگچین در گروه پایهها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 بررسی پتانسیل خاک - زئولیت در تله اندازی فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
47 بررسی پروفیل سطح آب روی سرریز جانبی تاج دایره ای و سرریز جانبی لبه تیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 بررسی پروفیلهای سرعت در سه جهت x,y,z در اطراف پایه پلInvestigation velocity profiles in three directions x, y, z around a Pier bridge (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 بررسی پروفیلهای سرعت در سه جهت x,y,z در اطراف تکیه گاه نیم دایروی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 بررسی پروفیلهای فشار سرعت جریان برروی سرریز تاج دایره ای با استفاده ازنرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
51 بررسی تاثیر pH جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
52 بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 بررسی تاثیر دما در فرآیند تولید زغال زیستی از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
54 بررسی تاثیر دمای محلولهای آلوده در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
55 بررسی تاثیر دوز جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
56 بررسی تاثیر زاویه قرار گیری پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
57 بررسی تاثیر زبری در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 بررسی تاثیر سیستم جت هوای درون پایه بر میزان کاهش آبشستگی پیشانی پایه پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
59 بررسی تاثیر سیستم مکش از درون پایه بر کاهش میزان آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
60 بررسی تاثیر شکل هندسی پیشانی پایه پل بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 بررسی تاثیر شمع های حفاظتی بر توپوگرافی بستر در اطراف پایه های مستطیلی دماغه گرد با نسبت طول به عرض مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
62 بررسی تاثیر فاصله زبری موضعی از محل تزریق آلودگی بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 بررسی تاثیر فاصله قرار گیری شمع های محافظ در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه مستطیلی،با دماغه ی نیم دایره ای پل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
64 بررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان های جانبی در طول بازه های قوس دار در یک رودخانه درشت دانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 بررسی تاثیر کابل در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
66 بررسی تأثیر ابعاد زبری در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیهگاههای پل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
67 بررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر پروفیل سطح آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
68 بررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای برضریب شدت جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 بررسی تأثیر بلوک­های مستغرق متناوب بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
70 بررسی تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر تنش برشی و انرژی جنبشی جریان در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
71 بررسی تأثیر فاصلهی بین زبریها و محل قرارگیری آنها بر روی تکیهگاه در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیهگاه پل (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
72 بررسی تغییرات سرعت برشی و تنش برشی در اطراف تکیه گاه نیم دایره ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
73 بررسی تغییرات نسبت عرض به عمق بر ضریب اختلاط عرضی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 بررسی توزیع سرع تو سرعت برشی تحت جریان کندشونده در بستر شنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
75 بررسی توزیع سرعت درتکیه گاه نیم بیضی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
76 بررسی توزیع سرعت روی تاج سرریزهای تاج دایره ای و تاثیر پارامترهای مختلف برآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 بررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانهای و تاج دایرهای با ارتفاعات مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
78 بررسی جریان همزمان از زیر یک دریچه کشویی و روی یک سرریز لبه تیز بدون فشردگی در کانال دایره ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 بررسی جریان همزمان از زیریک دریچه کشویی و روی یک سرریز مثلثی در یک کانال دایره ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 بررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 بررسی خصوصیات جریان ترکیبی از روی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه مستطیلی بدون فشردگی در حالت لبه تیز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
82 بررسی خصوصیات جریان در حضور یک دریچه کشویی جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
83 بررسی دبی المانی خروجی از سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی با و بدون استفاده از پرههای هادی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
84 بررسی رفتار فرآیند بیهوازی- هوازی در کاهش COD ازت و تغییراتpH در پساب صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
85 بررسی روش های برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
86 بررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 بررسی ساختارجریان حول تکیه گاه ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 بررسی شدت آشفتگی تحت جریان کندشونده و جریان یکنواخت دربستر شنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 بررسی شیب پایین دست سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر روی ضریب شدت جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
90 بررسی ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز - دریچه لبه تیز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
91 بررسی ضریب دبی سرریز لبه تیز ذوزنقه ای درکانال دایره ای شیب دار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 بررسی عددی الگوی جریان در مدل ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده ا زمدل FLUENT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
93 بررسی عددی تاثیر فاصله قرارگیری دیوار جداکننده از کانال بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
94 بررسی عددی تاثیر فاصله قرارگیری دیوار جداکننده از کانال بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
95 بررسی عددی تاثیرزاویه ی دیوار جداکننده بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
96 بررسی عددی جریان در سرریزهای تاج دایره ای با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
97 بررسی عمق آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای شکل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
98 بررسی عملکرد پوشال جو در کاهش نیترات زهکش های زیر زمینی تحت شرایط جریان ناپایدار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
99 بررسی عملکرد تراز قرارگیری طوق بر کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
100 بررسی عملکرد شمع های حفاظتی در پایه های مستطیلی دماغه گرد با نسبت طول به عرض مختلف بر میزان آبشستگی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
101 بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پلهای استوانهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
102 بررسی عملکرد طوق های مربعی در کاهش آبشستگی پایه پله ای استوانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
103 بررسی عوامل تاثیر گذار برضریب اختلاط آلودگی روی تلماسه (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
104 بررسی قابلیت زاویه قرارگیری قطرهای متفاوت پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
105 بررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان کند شونده و پوشش گیاهی دردیواره (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
106 بررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان یکنواخت و ذرات شن دربستر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
107 بررسی کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی بارش و رواناب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
108 بررسی کارایی معادلات جذب در پیش بینی حذف فسفر در تالاب های مصنوعی زیرسطحی هیبریدی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
109 بررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
110 بررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف درکنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
111 بررسی مشاهدات آزمایشگاهی رفتار سنگ چین در اعماق ناپایداری در گروه پایه ها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
112 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با شیب معکوس (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
113 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی و مستقیم همراه با زبری بستر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
114 بررسی مشخصات تئوری لایه مرزی در یک رودخانه شنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
115 بررسی نحوه تاثیرهمزمان زبری وطوق درکاهش عمق آب شستگی موضعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
116 بکارگیری برگ نخل خرما در دیواره دنیتریفیکاسیون برای حذف نیترات از زهاب زهکشها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
117 پیش بینی ارتفاع رسوب در پشت بدنه سد زاینده رود با استفاده از مدل کاهش سطح (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
118 پیش بینی حدکثر دبی لحظه ی سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدلسازی بکس- جنکینز (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
119 پیش بینی مقدار رطوبت و شوری خاک تحت شرایط کم آبیاری و شوری آب آبیاری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
120 پیش بینی مقدار نیترات چاه و چشمه با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
121 پیش بینی مقدار نیترات در رودخانه زیارت با استفاده از تکنیکهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
122 پیش بیىی حداکثر دبی سیلاب خروجی از مخزن سد درودزن توسط سه الگوی مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
123 پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
124 تاثیر استفاده از روش تزریق الکتروسینتیک محلول های شیمیایی با ظرفیت های تبادل کاتیونی مختلف بر ظرفیت باربری شمع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
125 تاثیر افزایش زاویه برخورد جریان در افزایش آبشستگی موضعی پایه مستطیلی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
126 تاثیر بافت خاک و درصد زئولیت بر میزان املاح و اسیدیته موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان در روش تصفیه ی زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
127 تاثیر پایههای قربانی شونده بر کاهش عمق آبشستگی در زاویه برخوردجریان و مقایسه با زوایای متناظر بدون حفاظت در پایههای مستطیلی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
128 تاثیر پره های هادی مستغرق برضری بدبی جریان درسرریز مثلثی با زاویه راس 45درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
129 تاثیر پسابمعدنی بر نفوذ پذیری خاک پی سدهای باطله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
130 تاثیر پوشش گیاهی برتوزیع سرعت تحت جریان کندشونده (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
131 تاثیر پوشش گیاهی برنوسانات سرعت درجریان کندشونده (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
132 تاثیر تراکم خاک پی سدهای باطله و غلظت پساب برکیفیت زه اب نفوذی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
133 تاثیر تغییرات شیب بالادست پایین دست سر ریز لبه پهن بر روی ضریب دبی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
134 تاثیر حضور پرههای هادی بر زاویه جت خروجی از سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
135 تاثیر زاویه برخورد جریان بر عمق آب شستگی در گروه پایه های استوانه ای پل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
136 تاثیر زاویه برخورد جریان در فرآیند آبشستگی اطراف پایه مستطیلی پیشانی گرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
137 تاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن در اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
138 تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ‌چین در کنترل و کاهش آب‌شستگی موضعی پایه‌های استوانه‌ای پل‌ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
139 تاثیر گرادیان فشار نامطلوب و پوشش گیاهی در دیواره بر توزیع سرعت در راستای طولی کانال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
140 تاثیر مالچ های مختلف بر پارامترهای نفوذ در بسترهای تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
141 تاثیر همزمان کابل و پایه های قربانی شونده برکاهش عمق آبشستگی موضعی درگروه پایه های استوانه ای شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
142 تأثیر شوری آب آبیاری و میزان آبشویی بر کیفیت و کمیت زه آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
143 تأثیر فاصله پایه و تراز سنگ چین نسبت به بستر در پایداری سنگ چین اطراف پایه پل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
144 تحلیل جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه توسط دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
145 تحلیل حساسیت نوسانات سطح آب زیرزمینی و مدیریت بهینه مصرف در حوزه آبریز کرون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
146 تحلیل فراوانی و مدل سازی سری زمانی پدید ههای هیدرولوژیک (مطالعه موردی: سیلاب رودخانه طالار قائمشهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
147 تخمین ضریب اختلاط عرضی آلایندهها در کانالهای باز و جریانهای سطحی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
148 تصحیح ضرایب افت کریستین سن با در نظر گرفتن دبی غیریکنواخت در طول لترال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
149 تعیین اندازة سنگ چین اطراف پایه های پل برای کنترل آب شستگی موضعی با استفاده از عدد فرود جریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
150 تعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
151 تعیین پروفیل سطح آب سرریز جانبی تاج دایرهای با استفاده از روشهای حل عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
152 تعیین ضریب دبی سرریز های جانبی ساده با استفاده از پروفیل سطح آب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
153 تعیین مدل بهینه و مناسب برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سالانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
154 تغییرات مقادیر سرعت در جهات مختلف اطراف گودال آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
155 جذب سرب از محیط آبی بوسیله کربن فعال زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
156 چگونگی توزیع رسوب در تعدادی از مخازن سدهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
157 حذف نیترات آب زهکشی با استفاده از فیلتر آلی کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
158 حذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
159 حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر شن (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
160 راهنمای استفاده از برنامه REF-ET جهت براورد تبخیر تعرق ( مطالعه موردی منطقه اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
161 شبیه سازی جریان در حوضچه آرامش با بلوک های همگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
162 شبیه سازی جریان عبوری ازمدل ترکیبی سرریز - دریچه ذوزنقه ای لبه تیز درانتهای کانال دایره ای با استفاده ازنرم افزار Flow 3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
163 شبیه سازی سرعت جریان بر روی سرریز تاج دایرهای با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
164 شبیه سازی عددی جریان روی سرریز لبه پهن مستطیلی با وجوه شیب دار بالادست و پایین دست با مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
165 شبیه سازی عددی فشار روی سرریز لبه پهن ذوزنقه ای با استفاده از مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
166 شناسایی مناطق رسوبگذاررودخانه قره آغاج بااستفاده ازمدل CCHE 2D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
167 عملکرد طوق دایره ای شکل3Dو پایه ها قربانی شونده در کاهش آبشستگی دراطراف پایه ها پل (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
168 کارآیی پایههای قربانی شونده بر کاهش آبشستگی موضعی پایههای مستطیلی پل در زاویههای برخورد جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
169 کارآیی کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه پل مستطیلی شکل با تغییر زاویه برخورد جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
170 کاربرد آبهای بازیافتی در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
171 کاربرد مدل SWATدر تخمین رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
172 کنترل آبشستگی موضعی پایه پل با وجود شکاف و عدم شکاف در گروه پایه های مستطیلی و تک پایه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
173 کنترل آبشستگی موضعی پایه های مستطیلی پل در حضور پایه های قربانی شونده (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
174 کنترل و حفاظت آبشستگی پایه پل با استفاده از میله های چسبیده به پشت پایه و آب پایه در فواصل مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
175 کنترل و کاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب طوق بر روی پایه و بررسی تغییر قطر طوق بر میزان آب شستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
176 کنترل و کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از شکاف در گروه پایه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
177 کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
178 کنترل وکاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب کابل به دورپایه و تاثیرتغییر قطرکابل بر میزان آب شستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
179 کنترل وکاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف در دستکهای پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
180 کنترل وکاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل با اعمال پایه های قربانی شونده تحت زوایای مختلف،قطر وفواصل بین پایه ای یکسان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
181 مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
182 مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر پرههای هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
183 مطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
184 مطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر مقاومت جریان و ضریب اصطکاک(زبری) در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
185 معرفی طرح پایلوت تالاب مصنوعی زیرسطحی اجراشده در اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
186 مقایسه روشهای مختلف برآورد آستانه حرکت با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
187 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
188 مقایسه عملکرد دریچه آمیل موجود در کانال MC با سرریز نوک اردکی از نظر عملکرد و کیفیت کلی کانال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
189 مقایسه عملکرد طوق در کاهش آب شستگی موضعی در گروه پایه های سری دوتایی و سه تایی استوانه ای شکل پل ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
190 مقایسه منحنی سنجه رسوب با مدل های MLP در تخمین رسوبات معلق رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
191 مقایسه نتایج مدلسازی سیل توسط الگوهای مختلف هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
192 مقایسه ویژگی های برکه های تثبیت و تالاب های مصنوعی در تصفیه تکمیلی پساب ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
193 همایش ملی عمران و توسعه پایدار بررسی ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیب ماسه ای مسلح (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار