دکتر محمدحسن روزی طلب

دکتر محمدحسن روزی طلب دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر محمدحسن روزی طلب

Dr. Mohammadhasan Roozitalab

دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.