دکتر مهدی اژدری مقدم

دکتر مهدی اژدری مقدم استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مهدی اژدری مقدم

Dr. Mehdi Azhdary Moghaddam

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 66
2 ارائه روشی جهت رتبه بندی اهمیت و تاثیر متغیرهای تصادفی بر احتمال خرابی سازه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 33، شماره: 2
3 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد طرح جدید مدل های محافظ بستر(F-jacks) دراطراف پایه پل بر اصلاح الگوی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 19، شماره: 1
4 ارزیابی پایگاه های داده شبکه ای بارش در حوزه آبخیز بلوچستان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
5 ارزیابی روش های تهیه منحنی IDF با رابطه مبتنی بر ماهیت فرکتالی بارش (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
6 ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی با استفاده از روش پرومته و آنالیز گایا (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 8
7 ارزیابی قابلیت اطمینان قابهای خمشی فلزی با استفاده از روش شبیه سازی وزنی و درونیابی تابع پایه شعاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
8 ارزیابی قابلیت اطمینان وقوع کاویتاسیون در سرریز تنداب با روشهای FORM و شبیهسازی مونتکارلو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
9 ارزیابی مدلهای تلفیقی هوش مصنوعی در تخمین غلظت مواد جامد محلول در بالادست شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 16، شماره: 1
10 Probable Maximum Precipitation (PMP) Prediction Using Rule-Based Fuzzy Inference System: A Comparison with Classic Methods (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 9
11 Runoff simulation and prediction using Support Vector Regression (SVR) and SWAT Hydrological model (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 8
12 Water Quality Management by Means of Assimilative Capacity Considering Allowable Concentration and Affected Distance (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 10
13 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق انحنادار با قطاع ۶۰ درجه بر راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه بیشه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
15 بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی آسیب ناشی از خلازایی در سرریز با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی احتمالاتی وقوع کاویتاسیون در سرریز تندآب بر مبنای نتایج مدل عددی Flow-۳D (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
18 بررسی تاثیر تغییرات زاویه همگرایی دیواره های هادی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی تاثیر دبی، شیب سرریز و مشخصات پله ها در سرریز اوجی-پلکانی بر روی استهلاک انرژی با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 4
20 بررسی تاثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 4
21 بررسی رفتار دال های بتنی در شرایط زنجیره ای و مقاوم سازی آنها به کمک الیاف FRP (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 1، شماره: 3
22 بررسی عددی جریان سیلاب در شبکه فاضلاب با در نظر گرفتن اثرات مجرای ورودی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 4
23 به کارگیری دینامیک سیالات محاسباتی در مدلسازی سلول های جریان ثانویه در کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
24 بهینه سازی چندهدفه سرریزهای پلکانی در جهت کاهش هزینه های طراحی و بیشینه کردن استهلاک انرژی (مطالعه موردی: سرریز سد مخزنی ساروق) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 19، شماره: 3
25 بهینه یابی هندسه سرریز کنگره ای ذوزنقه ای با استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد Ute در ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
26 بهینه یابی هندسه سرریز کنگره ای مثلثی با استفاده از مدل فازی عصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد Hyrum در ایالت یوتای آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 5، شماره: 19
27 پیش بینی خشکسالی یک ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
28 پیش بینی دمای کمینه ایستگاه کرج با استفاده از داده های شاخص های پیوند از دور و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
29 پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
30 تاثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 4، شماره: 3
31 تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
32 تحلیل همدید منشاء بارش های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
33 زعفران و تغییر اقلیم؛ نگاهی به تغییرات نیاز آبی آن با استفاده از روش الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
34 شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
35 طراحی بهینه سرریزهای پلکانی جهت حداکثر سازی استهلاک انرژی با استفاده از الگوریتم تکامل- تفاضلی، الگوریتم کرم شبتاب و ترکیب هر دو (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 17
36 طراحی چند منظوره شبکه های آبرسانی با هدف کاهش فشار اضافی در سطح شبکه (مطالعه موردی: شبکه آبرسانی اسماعیل آباد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
37 عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
38 کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی سیلاب در حوضه ی آبریز سرباز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
39 مدل سازی اثرات انتقال آب بین حوضه ای بر سطح و حجم آبخوان حوضه مبدا انتقال با استفاده از نرم افزار WEAP (مطالعه موردی: اثر انتقال آب رودخانه بهشت آباد بر سطح و حجم آبخوان شلمزار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 62
40 مدل سازی عددی سلول های جریان ثانویه در کانال های ذوزنقه ای با زبری یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 20
41 مطالعه عددی انتشار پساب آب شیرین کن کنارک با نرم افزار Cormix (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 18، شماره: 36
42 مقایسه سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)وسامانه ماشین بردار پشتیبان(SVM) در تخمین میزان ضریب دبی سرریزهای لبه تیز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
43 مقایسه نتایج تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره در پهنه بندی مناطق مستعد خطر سیلاب با شاخص های سنجش از دور در حوضه آبریز رودخانه کهیر(بلوچستان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز جریان اطراف موج شکن با استفاده از مدل کامپیو تری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 آنالیز ریسک در تعیین طول طراحی سرریز سد (مطالعه سد گلستان 1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
3 اثر شکل و نوع هسته سد خاکی بر پایداری شیب بالادست در حالت تخلیه سریع (مطالعه موردی: سد ماشکید علیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
4 ارایه مناسب ترین مقطع پایه در جریان دو فازی آب و هوای آدیاباتیک با در نظر گرفتن عوامل موثر سرعت و فشار دینامیکی و مکشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
5 ارزیابی پتانسیل حساسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی در محیط GIS (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 ارزیابی توزیع فشار بر روی کف پله های سرریز پلکانی در رژیم های مختلف جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی دقت نتایج روابط تجربی و مدل درخت تصمیم M5 در تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب پیچانرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی روشهای تهیه منحنی IDF با رابطه ی مبتنی بر تلفیق ماهیت فرکتالی بارش و توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته (مطالعه موردی حوضه ی آبریز عمارت- قوچان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
9 ارزیابی ظرفیت باقیمانده تیرهای I شکل تحت اثر خوردگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نرخ شکست لوله های سیستم های توزیع آب (مطالعه موردی: منطقه 3 مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
12 ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی و بررسی تزریق پذیری پی سنگ ساختگاه سدمخزنی ماشکیدعلیا دراستان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
14 ارزیابی و تهیه نقشه حسیاسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل دراستیک ( DRASTIC ) (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
15 استفاده از باله مدفون برای کنترل آبشستگی تکیهگاه پل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 استفاده از روش های دینامیک سیال محاسباتی جهت تعیین پارامتر های سرریز کنگر های (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
17 استفاده از مدل سه بعدی پخش و انتقال آلودگی برای پیش بینی پارامترهای کیفی آب در مخزن ( ١ ‏) چاه نیمه های سیستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوهای ارتباط از دور جهت پیش‌بینی خشکسالی، مطالعه موردی زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 Buried Wing as a New Method for Control Scour Around of Abutments (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
20 Comparing The Behavior Coefficient Of Relatively Tall By Bracing Steel Frames And Short Frames With Knee Bracing And Diagonal Bracing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
21 Determination Of Behavior Factor Of By Bracing Steel Frames With Steel Shear Wall Regarding To Amount Of Floors And Openings (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
22 Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Flow over a Stepped Spillway (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 experimental investigations on effect of buried vane' angels to control scour at vertical wall abutments and spur dykes (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
24 Investigation on optimum amount of super plasticizer to improve concrete characteristics considering different aggregates and environmental conditions - Sistan and Baluchestan province (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
25 Water Quality Management by Means of Assimilative Capacity Considering Allowable Concentration and Affected Distance (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
26 Weight And Behavior Comparing Of Relatively Tall Steel By Bracing Frames And Short Frames With Steel Shear Wall And Knee Bracing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
27 برآورد میزان انتقال رسوب رودخانه باهوکلات با استفاده از نرم افزار HEC RAS4.1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 برآورد میزان حجم تغذیه مصنوعی آبخوان فارسان جهت کاهش اثر منفی تونل انتقال آب بهشت آباد بر سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
29 بررسی آزمایشگاهی آستانه بالا ی پائین جریان انتقالی Transition Flow درسرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی آزمایشگاهی اثر تؤام غلظت و دانه بندی بر روی راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی در راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی آزمایشگاهی پروفیل فشار در مدل فیزیکی سرریز اوجی با قوس پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دست (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع پله ناگهانی بر اعماق متناظر در پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر زاویه همگرایی دیواره های جانبی بر شاخص کاویتاسیون در سر ریز اوجی با قوس در پلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول صفحه مستغرق در کنترل آبشستگی آبشکن های قائم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح ریزدانه چسبنده بر راندمان حوضچه های رسوبگیرگردابی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 بررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع پله ناگهانی برطول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
38 بررسی آزمایشگاهی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با قوس در پلان و همگرایی دیواره های سرریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی اثر احداث سد بر رژیم رسوب و تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
40 بررسی اثر تغییر در شیب کف کانال روی نحوه ی شکل گیری سلولهای جریان ثانویه و توزیع پارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک CFD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 بررسی اثر رواناب روز قبل بر بهبود عملکرد مدلبارش- رواناب روزانه با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردیحوزه آبریزطرق- خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی اثر شیب و ارتفاع و عرض تاج سد بر ضریب شیروانی سدهای خاکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر زلزله مطالعه موردی سد سارادان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
43 بررسی اثر طبقه نرم بر عملکرد سازه ها به روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی اثر مصالح سنگدانه ای لوماشل منطقه چابهار بر مقاومت فشاری بتن گوگردی و اصلاح و بهبود آن به کمک پوزولانهای مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
45 بررسی اثرات اجرای کمربند خرپایی در ساختمان های بلند و مقایسه سیستم های باد بندی آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی آبخوان دشت شورو بوسیله مدل ریاضی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی ابخوان شور و با مدل ریاضی آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
48 بررسی اثرات دبی و زبری پله در افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل های عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی اثرات شیب بالا دست و پایین دست مقطع بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگره ای مثلثی به روش CFD (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 بررسی اثرات شیب، تعداد و جانمایی پله ها در سرریز اوجی پلکانی با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بررسی اثرات غلظت و سرعت جریان نانوسیال عبوری بر میزان انتقال نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید در محیط متخلخل یک بعدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
52 بررسی اثرمشخصات خاک برضریب اطمینان شیروانی سدهای خاکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی تحت اثرزلزله مطالعه موردی سدسارادان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکل های یخبندان و ذوب یخ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 بررسی الگوی مقاوم سازی نواری (راه راه)در دالهای بتنی با استفاده از انواع کامپوزیتهای پلیمری ERP (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
55 بررسی بهینه سازی طولی سرریزها و عملکرد آن در تسکین سیلاب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 بررسی پارامتر پراکندگی تابع حداکثر درست‌نمایی در پیش‌بینی مدل‌های غیرخطی تصادفات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
57 بررسی پارامترهای آماری و آزمایشگاهی رسوبات در حوزه آبریز سرباز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 بررسی پدیده جدایی ستون آب در شبکه آبرسانی با بکارگیری WaterGEMS (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد میناب با استفاده از مدل عددی Flow-3D (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با کمک Ansys-Fluent مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی پهنه بندی سیلاب رودخانه تلنگ با مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 بررسی تاثیر پارامترهای ورودی بر عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی بارش - رواناب در حوزه آبریز طرق - خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 بررسی تاثیر توامان شیب بدنه و ارتفاع سد بر ضریب شیروانی در سدهای خاکی،با و بدون اثر زلزله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی سد سارادان) (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
64 بررسی تاثیر جایگزینی ماسه طبیعی به جای ریزدانه سبک بر خواص مکانیکی بتن سبکدانه حاوی دوده سیلیسی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
65 بررسی تاثیر شیب سرریز بر عدد فرود جریان و افت انرژی درسرریزهای پلکانی با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
66 بررسی تاثیر ضخامت پی سد خاکی در پاسخ لرزه ای سد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
67 بررسی تاثیر طول دماغه و زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای به روش CFD (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 بررسی تاثیر نفوذپذیری پی بر ابعاد بهینه زهکش افقی در سد خاکی با هسته رسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
69 بررسی تاثیر هوادهی در کاهش کاویتاسیون بوسیله مدلسازی سه بعدی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 بررسی تاثیرات شرایط رسوبی بر مقطع پایدار هندسی رودخانه کارواندر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
71 بررسی تاثیرات شیب هسته سد خاکی در پایداری لرزه ای سد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
72 بررسی تأثیر عدم قطعیت در بهینه سازی و ریسک عملکرد سازه های کنترل سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبریز عمارت-قوچان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
73 بررسی تأثیرات احداث سد دودر بر روی آبخوان دشت لادیز با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
74 بررسی تأثیرات احداث سد دودر بر روی آبخوان دشت لادیز با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
75 بررسی تحلیلی میراگر اصطکاکی پال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
76 بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل CFX (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
78 بررسی جریان درتخلیه کننده های تحتانی با نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
79 بررسی جریان درون محیط های متخلخل درشت دانه همگن و ایزوتروپ با استفاده از مدل شبکه ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
80 بررسی جریان ناپایدار بر روی سرریزهای جمع شونده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
81 بررسی حرکت نانوذرات اکسید آهن تثبیت شده در محیط متخلخل یک بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
82 بررسی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی)مطالعه موردی( (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
83 بررسی رفتار برجهای آب در مقابل زلزله و پیشنهاد طرح ایمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
84 بررسی رفتار دالهای بتنی تقویت شده با الیاف FRP تحت بارهای غیرعادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
85 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با توجه به تعداد طبقات و دهانه های مختلف در قاب های مختلف درقاب های فولادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
86 بررسی روند تخریب کنترل شده سازه های فولادی قاب خمشی بر اساس مفهوم خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
87 بررسی روند تغییرات غلظت هوای جریان عبوری از هواده شوت به روش CFD (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
88 بررسی سه الگوی پوششی درتقویت سازی دالهای بتنی FRP با سه لایه از انواع الیاف (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
89 بررسی شاخص های خشکسالی RDI و SPI در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
90 بررسی شیب هیدرولیک بیشینه و مش و اثر کاتاف عمق متغیر بر پارامترهای تراوش در سدهای خاکی طبقه بندی شده (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
91 بررسی ضریب آبگذری سرریزهای نیلوفری سد البرز بااستفاده از مدل FLOW3D و مقایسه آن با مدل هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
92 بررسی ضریب رفتار چلیک های تک لایه فضا کار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
93 بررسی ضریب گذردهی سرریز اوجی با شیبهای متفاوت شوت و دبی متغیر به روش عددی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 بررسی عدد فرود جریان در ورودی حوضچه آرامش در سرریزهای اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 بررسی عددی پایداری شیروانی سد سارادان با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 بررسی عددی تاثیر تعداد دهانه روی ضریب تخلیه ی سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
97 بررسی عددی تاثیر نسبت ابعادی کانال روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در کانال روباز ذوزنقه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
98 بررسی عددی خصوصیات جریان بعد از هواده در سرریز شوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 بررسی عددی شاخص حفره زایی بر روی سرریز تنداب به منظور بهبود جانمایی هواده بر مبنای اطلاعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
100 بررسی عملکرد الگوریتم شاهین هریس در بهینه سازی مخزن سد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
101 بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی تو خالی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
102 بررسی عملکرد هوادهی در سرریزهای پلکانی با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
103 بررسی عملگر زنجیره ای (Catenary Action) در پتانسیل خرابی پیش رونده سازه های فولادی قاب خمشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
104 بررسی عوامل متغیر ایجادکننده شکاف در سدهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
105 بررسی فشار و سرعت جریان در سرریز نیلوفری سد البرز بااستفاده از مدل FLOW3D (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
106 بررسی فشار و سرعت جریان در سرریز نیلوفری سد البرز بااستفاده از مدلFLOW3D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
107 بررسی کالیبراسیون فشار و ارائه مدلی برای اصلاح شبکه آبرسانی شهری (مطالعه موردی: شهر زرند) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
108 بررسی مدیریت یکپارچه ی منابع آب با استفاده از مدل weap در جنوب بلوچستان محدوده ی مطالعاتی حوضه ی پیرسهراب _ عورکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
109 بررسی مکان یابی تخریب ستون در میزان آسیب پذیری ساختمان های فولادی در برابرخرابی پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
110 بررسی موقعیت قرارگیری دیواره آببند نسبت به محور سد بر دبی و سرعت نشت،تنش وفشار آب منفذی مطالعه موردی سد سارادان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
111 بررسی نشست زمین با نگرش ویژه بر رمبندگی خاک در روستای ریگ ملک، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
112 بررسی نقش پوزولان طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
113 بررسی و ارایه بهترین مقطع در جریان مخلوط آب و هوای آدیاباتیک در کانال دارای پایه های مختلف هندسی بر فشار دینامیکی مثبت و مکشی و سرعت و اثر آن بر آبشستگی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
114 بررسی و تحلیل تراوش در بدنه سدهای خاکی با استفاده از مدل های عددی (مطالعه موردی: سد گلوگاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
115 بررسی و مقایسه اثرات نوسان در انتقال رسوب جریان سطح آزاد توسط دو نرم افزار Comsol و Fluent (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
116 بررسی و مقایسه اعمال شرایط مرزی در ماتریس سختی به وسیله روش های پنالتی و حذفی درخرپاهای دوبعدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
117 بررسی و مقایهس ضریب رفتار قابهای فولادی نسبتا بلندمرتبه و کوتاه مرتبه مهاربندی شده با دیواربرشی فولادی و بادبندزانویی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
118 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز سد میجران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 بررسی وقوع کاویتاسیون روی شوت سرریزها و لزوم استفاده از هواده ها (مطالعه موردی: سد کارون 1) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
120 بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان تفتان و میکروسیلیس در محیط فاضلاب شهری (محیط اسیدی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
121 بهره گیری از پدیده خرابی پیش رونده در فناوری تخریب کنترل شده سازه های فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
122 بهینه سازی سرریز کنگره ای با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
123 بهینه سازی عملکرد مخزن سد لتیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
124 بهینه یابی طول زهکش افقی و مایل در سد خاکی با هسته رسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
125 بهینهسازی اندازه مقاطع و شکل سازههای فضاکار توسط الگوریتم اجتماع ذرات با در نظر گرفتن قیود مقاومتی و سرویس دهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
126 پیش بینی خشکسالی با دیدگاه یک ساله با استفاده از مدل فازی- عصبی و شاخ صهای اقلیمی،مطالعه موردی زاهدان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
127 پیش بینی سطح آب، آبخوان ایرانشهر با نرم افزار Modflow (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
128 پیش بینی نوع انهدام ستونهای بتنی مسلح مستطیلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
129 تاثیر الگوی پوشش و نوع ورقه های FRP در مقاوم سازی دالهای بتنی با الیاف FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
130 تاثیر الیاف A-B-C,GFRP در دالهای بتنی تقویت شده طبق الگوی شطرنجی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
131 تاثیر پلیمرهای الیافی (FRP) در بهبود مقاومت لرزه ای سازه های بنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
132 تاثیر پوزولان طبیعی کوه دغال سربیشه برمقاومت کششی و فشاری بتن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
133 تاثیر کاویتاسیون برارتعاش دریچه مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
134 تاثیر متوالی دبی روزانه و بررسی آن در پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
135 تاثیر مقدار سختی خاک بر میزان بلندشدگی فونداسیون و رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
136 تاثیر مولفه قائم زلزله بررفتار سازه های بتنی درزلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
137 تحلیل آماری و شناسایی منشا پدیده ی گرد و غبار با استفاده از کدهای هواشناسی(مورد شناسی:استان خوزستان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
138 تحلیل ساختمان های فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی تحت بار دینامیکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
139 تحلیل ساختمانهای فولادی 4 و 8 طبقه مجهز به میراگر اصطکاکی با استفاده از نرم افزار ABAQUSE (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
140 تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
141 تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی (مطالعه موردی: رودخانه لار) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
142 تخمین ضریب گذردهی سرریزهای جانبی مایل با شبکه عصبی و سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
143 تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهای جامی به روش سیستم فازی-عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
144 تخمین میزان عمق میانگین آبشستگی درپایین دست شیب سنگ توسط مدل شبکه عصبی و روش آماری (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
145 تعیین پروفیل جریان سرریز اوجی در شرایط قوس محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
146 تعیین دبی کل مقاطع مرکب پیچانرود با استفاده از روشهای تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
147 تعیین رابطه تجربی بین میزان نفوذپذیری و ضریب خمیدگی دانه بندی خاک در محیطی کاملاً غیر یکنواخت (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
148 تعیین رابطه دبی- اشل رودخانه های مرکب پیچان رود به روش مدل درخت تصمیم M5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
149 تعیین ضریب دبی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری و با دیوار جانبی همگرا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
150 تعیین عرض قاعده هسته مناسب برای سد خاکی با هسته رسی براساس ضریب اطمینان پایداری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
151 تعیین عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روشCFD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
152 تعیین نقطه آغاز هوادهی سطح آزاد در سرریز پلکانی با استفاده از یک مدل نسبتا تراکم پذیر هیدرودینامیک ذرات هموار SPH (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 تعیین و مقایسه ضریب رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی ضربدری و واگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
154 توزیع سرعت در تخلیه کننده های تحتانی با نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
155 تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان بر اساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
156 حل عددی معادلات ضربه قوچ با استفاده از روش پخش موج تغییر یافته (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
157 رتبه بندی المان های آب بندی جهت ارایه بهترین گزینه براساس سرعت و گرادیان و دبی در سد خاکی غیرهمگن با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
158 رتبه بندی المان های آببندی جهت ارایه کاراترین و اقتصادی ترین گزینه بر اساس سرعت و گرادیان و دبی در سد خاکی غیر همگن با استفاده از رو ش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
159 رسوب شناسی حوزه آبریز سرباز با در نظر گرفتن انتقال رسوب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
160 شبیه سازی آبخوان شورو با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
161 شبیه سازی آبخوان لادیز به کمک مدل عددی MODFLOW (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
162 شبیه سازی جریان روی سرریز لبه پهن مستطیلی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
163 شبیه سازی عددی پخش پساب آب شیرین کن (مطالعه موردی: کارخانه کنارک) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
164 شبیه سازی عددی تعداد و موقعیت هواده ها در طول سرریز سد داریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
165 شبیه سازی عددی جریان روی حوضچه پایین دست سرریز پلکانی - مطالعه موردی سرریز سد سیاه بیشه بالا با استفاده از FLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
166 شبیه سازی عددی حفره آبکند پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روش حجم محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
167 شبیه سازی و مدیریت آبخوان جلگهی چاه هاشم با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
168 شبیه سازی یک بعدی اثر احداث سد بر تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
169 شبیهسازی عددی هیدرودینامیک جریان در دهانه آبگیرهای نیروگاه سد تلمبهای ذخیرهای سیاه بیشه با استفاده از نرمافزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
170 شبیهسازی لایه بنذی حرارتی، شوری و اکسیژن محلول در مخزن سد شیرین دره با استفاده از مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
171 شناسایی الگوهای سینوپتیکی سامانه های گرد و غباری در جنوب غرب ایران مطالعه موردی:استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
172 ضریب دبی در مدل سرریز اوجی با قوس در پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
173 کاربرد الگوریتم وراثتی در طراحی تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
174 کاربرد دینامیک سیالات تجربی، تئوری و محاسباتی(CFD) در بررسی جریانهای ثانویه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
175 کاربرد شبکه عصبی و مدل تطبیقی فازی- عصبی در تخمین عمق آبشستگی پاییندست پرتاب کنندههای جامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
176 کاربرد عملکرد زنجیره ایCatenary Action در کاهش میزان آسیب پذیری ساختمان های فولادی در برابر خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
177 کاربرد مدل عددی ANSYS در تعیین بهترین زاویه افقی و شیب بادشکن شناور به منظورکاهش تبخیر (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
178 گذر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ا ی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
179 محاسبه نشست و فشار آب منفذی سد خاکی پیشین با بهره گیری از روش فیلتر ذره ای در روش های اجزاء محدود و تفاضل محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
180 مدل سازی سناریوهای مختلف برنامه ریزی منابع آب در محدوده مطالعاتی درگز (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
181 مدلسازی انتقال رسوبات در اثر پیش روی سطح ساحل با استفاده از نرم افزار ANPM مطالعه موردی ساحل انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
182 مدلسازی پنج حالت آزمایشی به روش الگوریتم پخش موج اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
183 مدلسازی سه بعدی عددی جریان شکست سد بر روی یک مانع به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
184 مدلسازی عددی و تخمین ضرایب هیدرولیکی آبخوان دشت خاش به کمک نرم افزار GMS7.1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
185 مدلسازی فرآیند رسوب گذاری با استفاده از اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
186 مدیریت آبخوان جلگه چاه هاشم با استفاده از مدل MODFLOW4.2 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
187 مدیریت آبخوان جلگه چاههاشم با استفاده از مدل Visual MODFLOW 4.2 (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
188 مدیریت آسیب ناشی از خلازایی در سازههای آبی با منطق فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
189 مدیریت منابع آب منطقه پیرسهراب -عورکی استان سیستان و بلوچستان در صورت افزایش نیازهای آبی با ارزیابی مدل WEAP (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
190 مطالعه آزمایشگاهی انتقال نانوذرات اکسیدآهن (Fe3O4) تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید در یک محیط متخلخل یک بعدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
191 مطالعه موردی سد ماشکید علیا (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
192 مقاوم سازی دالهای بتنی با الیاف FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
193 مقایسه خیزلرزه ای درساختمانهای بدون میراگرومجهز به میراگرهای اصطکاکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
194 مقایسه ضریب رفتارقابهای فولادی کوتاه مرتبه مهاربندی شده با بادبندی قطری و بادبندی زانویی و دیواربرشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
195 مقایسه عملکرد صفحه مدفون درکنترل آبشستگی موضعی تکیه گاه پل درشرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
196 مقایسه مدلهای DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
197 مقایسه نتایج حاصل ازحل معادلات سنت- ونانت به کمک سه الگوی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
198 مقایسه نتایج مدلهای MIKE11 و HEC-RAS درشبیه سازی جریان غیردائمی مطالعه موردی رودخانه قره آغاج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
199 مقایسه و مروری بر عملکرد الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی مخزن سد امیرکبیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
200 مقایسه ی کارآیی ابزارهای دینامیکی سبک، جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاکها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
201 مکان یابی محل قرارگیری صفحه مدفون به منظور کنترل آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه قائم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
202 منشا یابی رسوبات بادی رودخانه ای و طوفانهای شن در دشت سیستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
203 نقش افزایش راندمان کشاورزی در مدیریت منابع آب سیستان با نرم افزار Weap (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران