دکتر بهروز عبدلی

دکتر بهروز عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهروز عبدلی

Dr. Behrouz Abdoli

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر نوع الگو بر فعالیت نورون‌های آینه‌ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 2
2 اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 27
3 اثر الگودهی ماهر و درحال یادگیری بر اکتساب ویژگی های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 31
4 اثر تداخل زمینه ای و نوع تمرین (مشاهده ای، بدنی و ترکیبی) بر یادگیری سرویس کوتاه، بلند و تیز بدمینتون (دریافت مقاله) پژوهش در رفتار حرکتی دوره: 1، شماره: 1
5 اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
6 اثر تمرین شناختی بر یادگیری از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 2
7 اثر تمرین مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر هم انقباضی عضلات مچ پا در سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 7، شماره: 1
8 اثر جهت دهی بینایی فضایی بر دوره بی پاسخی روانشناختی در سطوح مختلف دشواری تکالیف ادراکی-حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
9 اثر رنگ های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته های توپی و غیر توپی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 17
10 اثر زمان بندی تمرین و ریتم شبانه روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 33
11 اثرات بین ‌نسلی تمرین فضایی پدران پیش از لقاح بر فرآیند یادگیری فضایی و انگیزش فرزندان نر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 4
12 ارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقی و عملکرد داوران فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 7
13 ارتباط خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
14 استحکام ذهنی: صفت، یا قابلیتی رشدپذیر ارزیابی اثربخشی تمرین مهارت های روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
15 انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 26
16 بررسی ارتباط بین بازپردازش خودآگاه و عملکرد ورزشی تحت فشار روانشناختی: آزمون نظریه بازپردازش خودآگاه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
17 بررسی الگوی فیزیولوژیک اجرای پیشرفته و مبتدی یک مهارت پیوسته در دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
18 بررسی ساختار عاملی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران زن و مرد دانشگاهی رشته های گروهی و انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 8
19 بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تحلیل رفتگی ورزشی در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
20 پیش بینی سطح تاب آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
21 پیش بینی لذت از تربیت بدنی از طریق مولفه های حمایت اجتماعی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 2، شماره: 1
22 تاثیر آرامسازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 3
23 تاثیر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف پیش بینی زمان بندی انطباقی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
24 تاثیر آرایش تمرین و نوع ارایه بازخورد بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 8
25 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر عملکرد تیر و کمان کاران مبتدی: یک مطالعه دو سو کور (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
26 تاثیر ابعاد مختلف فشار بر ویژگی های کینماتیک سلاح و دقت عملکرد تیراندازان نخبه و نوآموز تپانچه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
27 تاثیر افزایش فاصله کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
28 تاثیر انواع خود الگودهی (پیش خوراند، مرورگری مثبت، مشاهده صرف) و تمرین بدنی بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
29 تاثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصله های زمانی مختلف بر زمان عکس العمل تکلیف اول بر پایه الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
30 تاثیر تداخل زمینه ای فزاینده و کاهنده با تغییر برنامه ی حرکتی بر یادگیری تکلیف زمان بندی پیش بین انطباقی و قابلیت شناسایی خطا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 13
31 تاثیر تداخل زمینه ای و بازداری پیش گستر و پس گستر بر یادگیری مهارت کراس اور اسکیت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
32 تاثیر تکلیف دوگانه در شرایط دست کاری سیستم های حسی بر تعادل ایستای افراد بینا و نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
33 تاثیر تمرین راه رفتن با اغتشاش بینایی بر متغیرهای کینماتیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
34 تاثیر تمرین مشاهده ای خود کنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
35 تاثیر تمرین مقاومتی روی سطح ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر الگوهای زمانی و تعداد سینرژی عضلانی سالمندان با سابقه افتادن در حین راه رفتن: مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 13، شماره: 26
36 تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت های نر در معرض استرس مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 44
37 تاثیر تمرینات بدنی بر کنترل تعادل سالمندان دارای مشکل بینایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
38 تاثیر خودگفتاری اخباری و پرسشی بر ادراک تلاش، انگیزه و توان بی هوازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
39 تاثیر دستکاری حس بینایی و حس عمقی در سنین مختلف کودکی بر زمان انتقال فاز نسبی تکلیف هماهنگی دو دستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 5، شماره: 2
40 تاثیر دستکاری سیستم های بینایی، حسی عمقی و دهلیزی بر کنترل پاسچر پسران ۱۶-۴ سال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
41 تاثیر دستکاری فعالیت سیستم دهلیزی بر حافظه فضایی دیداری کودکان بیش فعال دارای نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 1
42 تاثیر راهبردهای مختلف توجهی بر دقت پرتاب آزاد پرتاب گنندگان مبتدی بسکتبال: نقش اطلاعات بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
43 تاثیر ساختار تمرین و طول فواصل تمرین آسایی بر تحکیم حافظه حرکتی در کودکان: بررسی زیربنای نظریه های تغییرپذیری تمرین و کدگذاری اختصاصی بازنمایی های حافظه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
44 تاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی حرکتی بر دریبل فوتبال در بازیکنان ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
45 تاثیر سطوح مختلف بار شناختی بر یادگیری تکلیف زمان بندی پیش بین انطباقی در شرایط پنهان و آشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
46 تاثیر فواصل تمرین آسایی متفاوت بر پردازش تحکیم مبتنی بر ارتقاء در حافظه حرکتی پنهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
47 تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی از طریق بازخورد و دستورالعمل بر یادگیری حفظ تعادل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
48 تاثیر کانون توجه و دست کاری حس پیکری بر شاخص های کنترل قامت سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 14
49 تاثیر متقابل عقب گرد یا جمع بندی پاسخ ها در الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 5
50 تاثیر مشاهده اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
51 تاثیر مشاهده انواع اطلاعات مختلف به هنگام یادگیری مشاهده ای (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
52 تاثیر مهارت های روان شناختی بر عملکردهای منتخب ورزشی بازیکنان فوتسال زن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
53 تاثیر نشانه فضایی بر مراحل پردازش اطلاعات با استفاده از الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 1
54 تاثیر هدایت توجه اولیه بر محدودیت های توجهی مرکزی تکالیف دوگانه با سطوح دشواری متفاوت: یک مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 2
55 تاثیرآموزش والیبال وحل مساله برخودکارآمدی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
56 تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
57 تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه فرآیندهای لذت از تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
58 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 7
59 تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 45
60 رابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روان شناختی در دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
61 سهم نسبی استحکام ذهنی در تبیین عملکرد ورزشی تحت فشار بازیکنان ماهر بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
62 کمیّت و ابعاد شاخص‌های هماهنگی تیمی در فوتبال بیانگر کیفیت و اهمّیت مهارت‌های روان‌شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
63 مساله مسیریابی وسایل نقلیه سبز و کاهش انتشار آلودگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
64 مقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
65 مقایسه تاثیر تمرین با سطوح مختلف تلاش شناختی بر تصمیم گیری بازیکنان مبتدی تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 10
66 مقایسه تاثیر رویکردهای یادگیری مشارکتی، رقابتی و انفرادی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان: نقش واسطه گری کمال گرایی و عزت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
67 مقایسه تاثیر یادگیری آشکار، قیاسی و اکتشافی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
68 مقایسه تبحر حرکتی کودکان کار و کودکان مدرسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 10
69 مقایسه سوگیری ورزشی در سبک های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 4
70 مقایسه سه آزمون عملکردی تعادل در شناسایی سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 4
71 مقایسه مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه ماهر بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
72 مقایسه مهارت پیش بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 19
73 نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 22
74 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
75 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس هدفمداری در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
76 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
77 هوش هیجانی در ورزشکاران معلول (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش نروفیدبک و تأثیر آن بر ویژگی های رفتاری تیر وکمان کاران مبتدی: یک مطالعه دوسو کور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 اثر همگون سازی سرعت حرکت در تصویرسازی ذهنی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 ارتباط خودکارآمدی جسمانی و جهت گیری هدفی با لذت از فعالیت بدنیدر دختران و پسران نوجوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 Comparison of external and internal Focus of Attention During ACL Injury Prevention Exercises on dynamic postural stability in Soccer Players (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 The effect of resistance training with blood flow restriction on static and dynamic balance in elderly with a history of falls (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 Transgenerational Effects of Paternal Spatial training on male offpring Spatial Learning (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
7 بررسی تمرینات تصویرسازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی دانش آموزان دختر ۱۴-۱۰ سال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
8 تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر اضطراب رقابتی و کورتی زولبزا قی در ورزشکاران نخبه رشته کاراته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
9 تاثیر استفاده از بازی کامپیوتری بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال و مقایسه با الگوی ماهر و درحال یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
10 مقایسه اثر یادگیری پنهان و آشکار مهارت پرتابی بر عملکرد در شرایط خستگی فیزیولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
11 مقایسه یادگیری پنهان و آشکار مهارت پرتابی بر عملکرد در شرایط خستگی ذهنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی