دکتر علی ثقفی

دکتر علی ثقفی استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی ثقفی

Dr. Ali Saghafi

استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
2 ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 32
3 استراتژی های نیروی حرکت، اثبات محتوای اطلاعاتی سود حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
4 اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 70
5 اعتلا آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد : بررسی مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
6 اندازه گیری هزینه سرمایه براساس مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی و مقایسه آن با مدلهای رایج در بازار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 3
7 انگیزه های مدیریتی در گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به تئوری چشم انداز تجمعی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 4
8 Intellectual Capital Measurement Model for Iran by Fuzzy Delphi (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 5، شماره: 1
9 The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Audit Quality by Explaining the Intermediary Function of Auditor's Behavioral Components (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 15
10 The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Audit Quality by Explaining the Intermediary Function of Auditor's Behavioral Components (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 23
11 بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 18
12 بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 5
13 بررسی تاثیر پارازیت اطلاعاتی افشا شده در گزارش گری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 67
14 بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه‌های منسجم ریسک (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 3
15 بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
16 بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
17 بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری (غیرمشروط و مشروط) و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
18 بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 15
19 بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
20 تاثیر اعلان سود فصلی شرکت ها بر تامین نیاز اطلاعاتی ذینفعان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 16
21 تاثیر روشهای حسابداری در تصمیمگیری های مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
22 تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
23 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
24 تئوری های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 2
25 تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
26 تحلیل بنیادی و پیش بینی سود با تاکید بر نقش عوامل وابسته به قراین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 1
27 جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 57
28 جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 3
29 چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
30 داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
31 رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش درماندگی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
32 رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
33 رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 3
34 رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
35 رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
36 رفتار سود حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 2
37 ریسک بتا: شواهدی از تیوری چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 45
38 ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
39 زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
40 شناسایی و اندازه گیری نسبتهای مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی موثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
41 شیوه مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 1
42 عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 3
43 کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
44 کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
45 گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 10
46 گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریان های نقدی بر اساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۴- ۱۳۷۸ (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 1
47 مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 8، شماره: 21
48 محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 6
49 محرکهای موثر بر مدیریت سود (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 1، شماره: 2
50 مدل اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
51 مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 19، شماره: 75
52 مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و روش تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 1
53 مدلی برای کاربست پذیری رساله های دکتری حسابداری با تاکید بر حل معضل های مالی و پولی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
54 مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تامین مالی شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 4
55 مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
56 نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 15
57 نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
58 نقش سود، ارزش دفتری، و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاددار تهران ۱۳۸۳-۱۳۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 13، شماره: 2
59 هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 2
60 همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و غلبه بر نیروهای تعادلیبازار به کمک اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
61 هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استانداردهای ارزشیابی دارایی های نامشهود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
2 Importance of Green Architecture (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
3 بررسی رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ودستکاری اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت