خدیجه علی آبادی

 خدیجه علی آبادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

خدیجه علی آبادی

Khadijeh Ali Abadi

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش از راه دور بستری برای کاربست نظریه استقلال یادگیرنده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 13، شماره: 1
2 ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاههای مجری آموزش الکترونیکی درتهران بر اساس قابلیت استفاده در یادگیری (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
3 بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
4 بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
5 بررسی تاثیر وبلاگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
6 بررسی تأثیر رنگ در فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر یادگیری و یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
8 بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصرطراحی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 7
10 بررسی میزان انطباق نحوه ارایه آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویدادهای آموزشی الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 41
11 تاثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
12 تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
13 تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
14 تاثیر بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره تحت وب بر یادگیری و انگیزش دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 11
15 تاثیر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بر توقف عابران پشت چراغ قرمز عابر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 12
16 تاثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
17 تحلیل محتوای کیفی درآیین پژوهش : ماهیت،مراحل و اعتبارنتایج (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
18 تطبیق موردی 9 بازی رایانه ای آموزشی با اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی های رایانه ای آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
19 طراحی و ارزشیابی مدل شایستگی های حرفه ای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
20 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
21 طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
22 مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی برخلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
23 نقش تفکر انتقادی در استفاده از سواد دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 82
24 نقش خلاقیت در پیشبینی تفکر انتقادی و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
25 نقش کتابخان ههای پزشکی در محیط یادگیری سامانه مدیریت دروس (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
26 واکاوی تاثیر برنامه های تلویزیونی آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش از راه دور با تاکید بر نظریه حضور اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
2 ارتقای آموزشهای مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
3 بررسی ارتباط عمودی کتاب جدید التألیف ریاضی پایه ششم با کتاب ریاضی پایه پنجمابتدایی* (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
4 بررسی تاثیر استفاده از کدهای پاسخگوی سریع بر یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
5 بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای آموزشی چندکاربره تحت وب بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
6 بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر مهارت حل مسئله و هماهنگی دیداری – حرکتی پسران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 بررسی رابطه بین انواع و مدت زمان استفاده از بازیهای رایانه ای برخط و میزان هوش معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
8 بررسی مولفه های آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
9 بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه–بیش فعالی در پایه ی اول ابتدایی درس فارسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
10 بررسی نحوه تدریس آموزش های مهارت های حرکتی در دانشگاه جامع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
11 تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر یادداری دانش آموزان متوسطه اول در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
12 تاثیر جنسیت عوامل آموزشی متحرک بر یادگیری، تسهیل سازی یادگیری و انگیزه یادگیری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 تأثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه بر یادگیری و یادداری علوم دانش آموزاى دختر پایه ششم ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی اول متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
15 تأثیر مدارس هوشمند بر میسان انگیسش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی اول متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 تحلیل الگوهای ارزشیابی آموزش از راه دور و معرفی الگوی آشکار شونده به عنوان الگوی مناسب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
17 کاربرد الگوی رودریک سیمز در ارزشیابی دوره های الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان بر اساس یازده مولفه بومی شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
18 مدل ارزشیابی الکترونیکی رودریک سیمز و توسعه و بومی سازی آن جهت ارزشیابی دوره های الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
19 موک ها : بودن یا نبودن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
20 نظریه استقلال یادگیرنده در آموزش از راه دور (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
21 نظریه فاصله مبادلاتی با رویکرد آموزش از طریق موبایل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
22 نقش سواد دیجیتالی بر نهادینه سازی فناوری اطلاعات ارتباطات در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
23 نگاهی به اهداف، ضرورت و کاربرد مراکز یادگیری (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
24 واقعیت مجازی در خدمت آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
25 یاددهی و یادگیری در عصر اطلاعات: در انزوا یا در اجتماع؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران