دکتر حسین غلامی

دکتر حسین غلامی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسین غلامی

Dr. Hosein Gholami

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرم شناسی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 20
2 اخلاق تجاری به عنوان پارادایم پیشگیری از جرائم بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
3 ارزیابی جرم شناختی به دو نهاد حقوق کیفری، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 5
4 ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 34
5 اصل حداقل بودن حقوق جزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
6 القای تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از بستر قالب گیری شده با استئوبلاست: ارزیابی درون تنی و برون تنی در مدل حیوانی رت (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
7 الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 6
8 الگوی پاسخدهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعه موردی در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
9 الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 5
10 پذیرش فرهنگ زندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 7
11 پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 14
12 پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 14
13 پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 26، شماره: 15
14 پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 11
15 جرم شناسی تلفیقی: روایت چالش ها، به گزینی راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
16 چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
17 حقوق شهروندی در فرآیند عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 3
18 خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 89
19 درآمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 1
20 درآمدی بر روش نظریه پردازی در جرم شناسی تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
21 زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 4
22 سیاست کیفری سخت گیرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 7، شماره: 4
23 شناسایی حق بر توانمندسازی بزه دیده؛ مبانی و جلوه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 22
24 عدالت ترمیمی، الگوی جدید تفکر در امور کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 9
25 عدالت ترمیمی؛ اصول و روش ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 5، شماره: 4
26 عوامل برون سازمانی موثر بر بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهایپ یشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
27 عوامل موثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
28 کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 24
29 مختصات تیوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران (تحلیل مبانی، اصول و مدل بندی در مقام تیوری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 18
30 مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تاکید بر نقش پلیس جامعه محور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 3
31 مک دونالدی کردن عدالت کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 74، شماره: 70
32 نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 3
33 واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تقنینی و قضایی مجازات های جایگزین حبس (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 اصلاح و درمان بزهکاران از منظر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
3 بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
4 پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان در شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها
5 دیدگاه حقوق بشر درخصوص یوژنیک و برنامه های مرتبط با اصلاح نژاد انسان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 مباحث اخلاقی و حقوقی در خصوص یوژنیک یا علم اصلاح نژاد انسان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 ملاحظات حقوقی و اخلاقی پیرامون پایگاه های اطلاعات دیانای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی