دکتر جعفر رحمانی

دکتر جعفر رحمانی گروه مدیریت و آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص)، قم، ایران

دکتر جعفر رحمانی

Dr. jafar rahmani

گروه مدیریت و آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص)، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.