هرمز صناعی نصب

 هرمز صناعی نصب گروه آموزش بهداشت. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

هرمز صناعی نصب

Hormoz SanaeiNasab

گروه آموزش بهداشت. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.