دکتر محمدرضا پورمحمدی

دکتر محمدرضا پورمحمدی گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا پورمحمدی

Dr. MohammadReza Pourmohammdi

گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "راهبردهای کاهش آسیب پذیری مکانی مراکز ثقل تهدید پذیر کلان شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل" (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
2 آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امدادرسانی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 12
3 آمایش شهری؛ باز اندیشی در ساختار طرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 3
4 آینده نگاری توسعه برنامه ریزی محلی سکونتگاه های روستایی با رویکرد سناریونویسی موردمطالعه: استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 52
5 ارزیابی اثرات فضایی - عملکردی باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی- فرهنگی بر توسعه‌ی توریسم شهری (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
6 ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 22
7 ارزیابی اولویت های تخصیص کاربری اراضی شهری با تاکید بر پیاده سازی سیستم شهر الکترونیک (نمونه موردی: مناطق ده گانه شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
8 ارزیابی پتانسیل میان افزایی در محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 43
9 ارزیابی پراکنش فضاهای گردشگری تاریخی فرهنگی و خدمات جانبی آن در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 41
10 ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 33
11 ارزیابی تحولات جمعیتی در کانون های سکونتی منطقه کلانشهری تبریز و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
12 ارزیابی توسعه پایدار کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 4، شماره: 8
13 ارزیابی چارچوب هنجاری برنامه ریزی استراتژیک در تحقق حکمروایی خوب شهری در منطقه ۲۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
14 ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 2
15 ارزیابی ساختار محله ای- فضایی سکونتگاه های شهری مبتنی بر مخاطره زلزله از منظر پدافندغیرعامل (مطالعه موردی: کلان شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
16 ارزیابی سرانه و دسترسی پارک ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی مورد نمونه: پارکهای محله ای کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
17 ارزیابی سناریوهای توسعه فضایی با رویکرد آینده پژوهی، مورد: منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 2
18 ارزیابی سیاست های ساماندهی بافت های فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت-بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیندتحلیل شبکه ای (مدلANP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
19 ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای غیر رسمی ایران مطالعه موردی جمشیدآباد خوی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
20 ارزیابی فضای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 85
21 ارزیابی کیفی موقعیت مکانی کاربری مسکونی در شهر تبریز با روش تحلیل سلسله-مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
22 ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تاکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۵۵(۱۹۷۵-۲۰۰۵) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 1
23 ارزیابی مکان یابی کاربری های آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر شادگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 9
24 ارزیابی و تحلیل گسترش فضائی کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
25 ارزیابی و تدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT و IEA (مطالعه موردی: شهرستان بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 3
26 استخراج پیشران های شهر اسلامی به روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری یا IPA (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 4
27 استراتژی قطب رشد در گردشگری سلامت (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 4
28 امکان سنجی تحقق پذیری شهر الکترونیک در کلان شهرهای ایران (مطالعه ی موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
29 امکان سنجی تهیه طرح های سیال شهری در برنامه ریزی کلان شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 49
30 امکان سنجی گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 381
31 بازآفرینی پایدار سکونتگاه‌های فرودست شهری با رهیافت نوین آینده‌نگاری مطالعه موردی: سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
32 بازیافت اراضی بایر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
33 بررسی آسیب‌پذیری مراکز ثقل کلان‌شهر تبریز از دیدگاه پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
34 بررسی تطبیقی رهیافت های رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی در برآورد مدل های مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
35 بررسی تطبیقی محلات انسان محور با تاکید بر مولفه های پیاده محوری و اختلاط کاربری اراضی (نمونه موردی بافت های سنتی، مدرن، خودرو کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
36 بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
37 بررسی رابطه بین تراکم ساختمانی با قیمت زمین مطالعه موردی: منطقه 1 کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
38 بررسی رابطه فضای شهری مطلوب با برگزاری آئین های عزاداری مطالعه موردی: مراسم عزاداری دهه محرم در محله خطیب شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
39 بررسی سازگاری کاربری های شهری در راستای افزایش تاب آوری در برابر زلزله، مطالعه موردی منطقه ۴ شهرداری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
40 بررسی سرزندگی و رابطه آن با انتخاب نواحی مسکونی (مطالعه موردی؛ بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
41 بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 38
42 بررسی عوامل مداخله گر در شکل گیری معماری صخره ای در نواحی روستایی نمونه موردی: روستای کندوان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
43 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
44 بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
45 بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 13، شماره: 1
46 بررسی میزان فشردگی در گسترش شهری خوی با استفاده از مدل مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
47 بررسی نقش ساختاری حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهرهای هوشمند (نمونه مورد مطالعه: شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 31
48 بررسی نقش شاخص های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع های مسکونی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 2
49 بررسی و تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 6
50 بررسی و تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی در مناطق شهری ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 5، شماره: 9
51 بررسی و تحلیل مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی: شهر شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
52 بررسی و تحلیل نقش مجتمع های تجاری و مال ها در تغییر نقش شهرها به سمت مصرفی شدن (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 29
53 بررسی و تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در ایجاد بخش غیر رسمی؛ مطالعه موردی کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 25
54 بررسی و رتبه بندی مناطق شهری بر اساس شاخص های مسکن (نمونه موردی: ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
55 برنامه ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تاکید بر ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
56 پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تاکید بر زلزله خیزی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 2
57 تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مولفه های زیرساختی آن در مدیریت شهری مورد شناسی: شهرداری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
58 تبیین ابعاد اجتماعی- اقتصادی تاب آوری شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 1
59 تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
60 تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه منطق های در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
61 تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه ای و راهبردهای بهینه تحقق آن مطالعه موردی: شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 15، شماره: 54
62 تحلیل استراتژی های توسعه ی منطقه ای در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 1، شماره: 2
63 تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 352
64 تحلیل تطبیقی زیست پذیری در مناطق شهری؛ مطالعه موردی مناطق دهگانه کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 50
65 تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
66 تحلیل توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 1
67 تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه ی موردی:شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 40
68 تحلیل دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی - فرهنگی کلان شهر تبریز با رویکرد معاصرسازی با تاکید بر حفظ هویت تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
69 تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی موردمطالعه: شهر سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
70 تحلیل سیاست های تغییر پارادایمی حمل ونقل پایدار شهری نمونه پژوهش: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 3
71 تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری با تاکید بر شکاف دیجیتال، به روش میک مک فازی (مطالعه موردی: تبریز ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
72 تحلیل فضایی مناطق آسیب پذیر در هنگام بحران با تاکید بر پدافند غیرعامل در زیرساخت های شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
73 تحلیل کیفیت مسکن در محلات 20 گانه شهر بیجار با روش آنتروپی و SAW (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
74 تحلیلی بر الگوهای مکان یابی ایستگاهای مترو شهری (مطالعه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
75 تحلیلی بر اولویت بندی شاخص های موثر بر توسعه محیط مسکونی پایدار با کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل آنتروپی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
76 تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح مناطق ده گانه کلان شهر تبریز با استفاده از میانگین رتبه ها و ضریب همبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 17
77 تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین شهری با استفاده از مدل تحول زمین، نمونه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
78 تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری نمونه موردی: نظام شهری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
79 تحلیلی بر دلایل گرانی و کمبود زمین و مسکن در ناحیه ی پیراشهری (مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 48
80 تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
81 تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابری ­ های ناحیه ­ ای [۱] در نقاط شهری استان آذربایجانشرقی در سال ­ های ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 3
82 تحلیلی بر فضاهای باز شهری در مقابل بحرانهای غیر طبیعی با تاکید بر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 37
83 تحلیلی بر مطالعات پژوهشی در حوزه آینده نگاری منطقه ای: یک مطالعه علم سنجی (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 2
84 تحلیلی بر مطلوبیت اجتماعی و تاثیر آن بر مسکن گزینی (مطالعه موردی؛ محلات با توسعه مسکونی بالا در بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 17
85 تحلیلی بر مفهوم توسعه شهری دانش بنیان با تاکید بر عامل شکاف دیجیتال در کلانشهرهای ایران (مورد: تبریز ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
86 تحلیلی بر مولفه های موثر بر قیمت گذاری مسکن مورد پژوهی: منطقه ۵ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
87 تدوین مدل مفهومی کیفیت زندگی در شهرها با تاکید بر شاخص های مسکن - مطالعه موردی: مناطق پنج گانه شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 32، شماره: 126
88 ترکیب مدل کرنل (KDE) و مدل AHP در ارزیابی خطر زلزله در بافت های حاشیه نشین و فرسوده شهری با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی مناطق یک و پنج شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
89 توسعه میان‌افزا و تاثیر آن بر مولفه‌های مختلف در بافت فرسوده شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
90 رویکرد زیست محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای، ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف (۱۴۱۷-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 2، شماره: 8
91 سناریونگاری نوآوری منطقه ای در کلانشهرتبریز با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 78
92 سنجش میزان زیست پذیری شهری با تاکید بر رویکرد پیاده مداری(منطقه ۲ کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
93 شناسایی پیشران های حیاتی موثر بر آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
94 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 20
95 شناسایی و تحلیل پیشران های استراتژیک تغییرات کاربری زمین شهری با رویکرد تحلیل اثرات متقاطع (مورد مطالعه: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1400، شماره: 1
96 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعه پایدار تبریز 2018 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
97 شیوه های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 14، شماره: 2
98 عوامل تاثیرگذار بر میل به بازدید های مکرر گردشگران از روستای تاریخی کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 4
99 مدل‌سازی زمانی-مکانی روند توسعه شهرها با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل Markov-Ca (مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد مغان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
100 مدلسازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
101 مقایسه زیرساخت های شبکه آب کلان شهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
102 مهندسی مجدد فرآیند برنامه ریزی با تاکید بر کاربرد آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 20
103 میان افزایی؛ راهکاری برای افزایش پایداری کالبدی محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
104 نقدی بر فرایند برنامه ریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی (طرحهای جامع سه گانه شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
105 نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
106 واکاوی پیشران های کلیدی برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد شهری با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر، سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
107 واکاوی مکتب های مورفولوژی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 5
108 واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ابعاد معماری ساختمان بر مصرف انرژی با تاکید بر اقلیم: مرور مطالعات (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
2 ارتباط غیرکلامی رویکردی در فهم معنای محیط (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارتقاءکیفیت زندگی شهری باتاکیدبررویکردTOD نمونه موردی: خیابان امام شهراردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 ارزیابی استراتژی مسکن مهر در ارتباط با مفاهیم پایداری شهروملاحظات زیستمحیطی نمونه موردی: فاز 2مسکن مهر شهر جدید سهند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
5 ارزیابی تاثیر بهبود وضعیت کاربری های حیاتی کلانشهر تبریز در افزایش تاب آوری آنها در مقابل مخاطره طبیعی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور طراحی دهکده توریستی با روش GIS نمونه موردی: تپه های مجاور روستای حاج عبدال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
7 ارزیابی سرزندگی شهری در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی محلات شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 ارزیابی طرحها و برنامه های توسعه شهری با رویکردکربن صفر مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
9 اصول طراحی پایدار و مفاهیم آن در معمار ی خانه های سنتی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
10 اصول و مبانی شهر تاب آور؛ ارزیابی تعاریف و مدل های جدید مطرح در تاب آوری شهری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
11 بازشناسی ایدههای طراحی از مفاهیم معماری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 بازنگری مفاهیم معماری ایران درارتباط با معماری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
14 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه وگسترش این فضاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
15 بررسی تاثیرات فرهنگ بر طراحی کالبد در معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 بررسی روند توسعه فیزیکی شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
17 بررسی طرح های گذر بندی شهری با رویکرد معلولین جسمی-حرکتی با مقایسه ی نمونه هایی از ضوابط و مقررات کشور ایران با کشورهای پیشرفته (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی عدالت توزیعی کاربری فضای سبز در منطقه ۴ شهر تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 بررسی منظر شهری مطلوب در پیاده راه های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
20 تاثیر ارتقاء منظر شهری با رویکرد ایجاد تنوع و سرزندگی در پیاده راه ها (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
21 تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر سنندج با استفاده از مدل هلدرن و انتروپی شانون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
22 تحلیل بدنه ی خیابان های شهرتبریز مطالعه موردی: خیابان امام خمینی محدوده چهارراه شریعتی تاتقاطع شهیدبهشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 تحلیل فضایی پایداری توسعه کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
24 تحلیل و بررسی مجتمع های آموزشی کودکان درهزاره سوم ازمنظرروانشناسی محیطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
25 تحلیلی بر متغیرهای مسکن پایدار در شهرهای ایران مطالعه موردی: محلات دوشابچی خانا و یئددی ده ییرمان شهر ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
26 توسعه میان افزا به مثابه ی نوین ترین راهبرد بهسازی درروند احیاء مجدد مرکزتاریخی کلانشهرها مطالعه موردی: محله فیض آباد به عنوان مرکزتاریخی ـ کلانشهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
27 درآمدی بر مبانی و مفاهیم مسکن پایدار و ضرورت آن در راستای دستیابی به شهرهای پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
28 روشها و ایدههای جدید در به کارگیزی انرژیهای نو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 سازمان های غیردولتی رهیافت تضمینی توسعه پایداردرکلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
30 ساماندهی محلات شهری وایجادسرزندگی درآن باتاکیدبررویکردtndنمونه موردمطالعه:محله ویجویه تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 سرزندگی شهری،مفهوم ومؤلفه های آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت مسکن مهر (شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
33 شناخت مبانی طراحی مطابق با اصول پایدار معماری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
34 شهر الکترونیک گامی بسوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
35 ضوابط ملاحظات و استانداردها درطراحی ساخت مکان یابی ونصب کفپوشها درمنظرشهری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
36 طراحی معماری، شبیه سازی مصرف انرژی و تحلیل الگوی ساختمان مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
37 فراترکیبی برپژوهشهای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
38 فلسفه مبتنی بر تفکر، سبک زندگی و پارادایم سکونتی سبز (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
39 کاربرد اصول توسعه میان افزا در ظرفیت پذیری بافت های فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
40 کاربرد تفکر سیستمی در مدیریت بحرانهای شهری (زلزله) با ارائه مدلی مفهومی و ریاضی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
41 مدخلی بر توسعه پایدار شهری با تأکید بر مفهوم،ویژگی ها وشاخص های آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
42 مدلی برای مکان یابی تفرجگاه های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
43 مدیریت بحران با تاکید بر آمایش و سنجش مکانی نیروگاههای برق استان کرمانشاه از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
44 مدیریت و برنامه ریزی شهری با تاکید بر پدافند غیر عامل راهبردی در ایمنی و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
45 مکان یابی سایت گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
46 منطقه شهری و ضرورت های ایجاد کاربری های چند منظوره از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
47 نقش الگوهای رفتاری در شکل گیری فضاهای شهری انسان محور از دیدگاه کریستوفر الکساندر و دونالد اپلیارد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
48 نقش برندسازی نمادهای شهری در معماری، منظر و شهرسازی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
49 نقش ضوابط و طراحی معماری و شهرسازی در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی : تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
50 نقش طراحی باغ موزه در توسعه ی صنعت گردشگری و محیط زیست پایدار شهری با معرفی بازار تاریخی تبریز و دستاوردهای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
51 نقش طراحی باغ موزه و پارک ها دربررسی اهمیت فضای سبزوپایداری محیط زیست شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
52 نقش فناوری نانو درصنعت ساختمان درراستای بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 نقش معماری دینامیک در صرفه جویی مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
54 نقش و کاربرد GIS در مدیریت امداد و نجات ساکنین سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات