دکتر علی نقی مصلح شیرازی

دکتر علی نقی مصلح شیرازی دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

Dr. Ali naghi Mosleh Shirazi

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Model for Designing and Evaluating LARG-Based Supply Chain Using Axiomatic Design and the Best-Worst Method in a Hesitant Fuzzy Environment (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 8، شماره: 8
2 ارائه مدل ارزیابی فناوری های نرم تجاری در کاربری های تجاری شهری (مطالعه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط شهرستان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
3 ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
4 الگوسازی عملکرد سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی (شرکت تولیدکنندۀ شن و ماسه) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 1
5 اندازه گیری کارایی رقابت پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
6 اولویت بندی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی قبل و بعد از آزادسازی مالی با استفاده از الگوی فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 16، شماره: 93
7 بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
10 بررسی نقش فرهنگ ملی در توسعه یافتگی نهادی کشورها از طریق ارزیابی مولفه نهادی گزارش رقابت پذیری جهانی(GCI) و چارچوب فرهنگی هافستد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 11، شماره: 43
11 برنامه ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل موثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 26
12 تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: ( مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 53
13 تئوری چشم انداز و مدلسازی الگوی تصمیم گیری مدیران در بخش صنعت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
14 تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران: با استفاده از نظریه زمینه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 2
15 تدوین استراتژی منابع انسانی در هم آهنگی با استراتژی کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
16 تدوین استراتژی منابع انسانی در هم آهنگی با استراتژی کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
17 روش شناسی سیستمی چندگانه: رویکردی نوین در پژوهش های مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 87
18 سنجش کارایی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متقاطع و ارائه راهکارهای مطلوب در ایران )CDEA( (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 59
19 شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی در فرآیند توسعه بازار سرمایه با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی و رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
20 شبیه سازی زنجیره تامین مبتنی بر همکاری راهبردی بر اساس رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 21
21 شبیه‏سازی و سیاست‏گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
22 طراحی الگوی جامع فرآیندی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید (NPD) در صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
23 طراحی مدل انتخاب فناوری مناسب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
24 طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیره تامین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
25 طراحی یک مدل دینامیک برای صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم برای افق ایران ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 17
26 مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های زنجیره تامین پروژه در شرکت های گاز استانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
27 مدیریت منابع آبی در دیدگاه شبکه آب-انرژی-غدا با رویکرد پوپایی شناسی سیستمی : مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 67
28 معیارهای انتخاب تکنولوژی مناسب در واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 1، شماره: 8
29 نگرش رفتاری، رویکردی نوین در مدلسازی تصمیمات سازمانی (مورد مطالعه: مدیران صنایع استان فارس) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اهمیت تحقیق و توسعه در توسعه محصولات صنعت شناورسازی جنوب ایران (دریافت مقاله) نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور
2 اولویت بندی فرآیندهای موجود در نت پالایشگاه شیراز باتکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
3 Investment model in knowledge management applying system dynamics approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) درسیستم های اطلاعات مدیریت سازمانهای مدیریت بحران کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
5 پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: مفاهیم، مراحل و مدل ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح روحیهی کارآفرینی (مطالعه موردی: مدیران صنایع کوچک و متوسط شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
7 روش شناسی و الگوی تمدن نوین پیشرفت ایران اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
8 طراحی مدل مفهومی جامع عوامل موثر بر توسعه محصول جدید( NPD ) در صنایع تولیدیبا رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 طراحی نقشه راه تسهیل فرایند تجاری صادرات بااستفاده ازتکنیک های آینده نگاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 طراحی یک سیستم خبره فازی چند معیاره برای انتخاب اهداف عملیاتی و سنجه های ارزیابی عملکرد در ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 مدل ایرانی شده ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM) در شرکت مخابرات ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
13 مروری بر ویژگی های شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
14 مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت اسلامی و مدیریت غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
15 مطالعه تطبیقی سیستم تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
16 مطالعه تطبیقی سیستم فناوری نرم تجاری بنگاههای کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
17 مطالعه تطبیقی سیستم نوآری ملی ایران با کشورهای آسیایی: کاربردی از شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
18 مطالعه تطبیقی سیستم های تامین مالی مسکن در ایران و دانمارک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
19 نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع