دکتر فرهاد خرمالی

دکتر فرهاد خرمالی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر فرهاد خرمالی

Dr. Farhad Khormali

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلاح کننده های آلی و معدنی و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر شکل های فسفر معدنی در خاک های لسی منطقه توشن استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
3 ارتباط بین ویژگی های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم هایمختلف رطوبتی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
4 ارزیابی تأثیر کاربرد کانی فلوگوپیت در بستر رشد شنی بر عملکرد و جذب پتاسیم گیاه جو تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 3
5 ارزیابی کارایی بهسازهای زیستی در مهار فرسایش بادی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
6 ارزیابی کیفی مجله های علوم خاک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی کیفیت خاک در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمه خشک دشت قزوین، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
8 استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 2
9 بازسازی تغییرات اقلیم کواترنری پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی لس های سعدآباد گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 3
10 بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی دررسوبات لسی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
11 بررسی اثر پودر کدوحلوایی و اسفناج بر کیفیت فیزیکی شیمیایی و حسی کیک اسفنجی غنی شده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 3
12 بررسی اثر کاربرد اصلاح کننده های آلی و معدنی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر تبخیر و پویایی آب در محیط خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
14 بررسی تغییرات اندازه ذرات با استفاده از روش نوین پراش لیزری و کانی شناسی رسی خاک های مدرن لسی در طول گرادیان اقلیمی در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
15 بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
16 بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
17 بررسی شاخص فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
18 پراکنش و ویژگی های رسوبات لسی منطقه سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
19 پهنه بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم گیری تصادفی در استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
20 پیدایش و میکرومورفولوژی تحول گچ در خاک های لسی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
21 پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
22 تاثیر اقلیم های متفاوت بر تغییر شاخص های فرسایش پذیری خاک های لسی در استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
23 تاثیر پوسته های زیستی گلسنگی بر ویژگی های خاک های مشتق شده از رسوبات شنی اوایل هولوسن (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 4
24 تاثیر تلقیح باکتری حل کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 3
25 تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
26 تثبیت سرب در یک خاک آهکی با استفاده از اصلاح کننده های آلی و معدنی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
27 تثبیت شیمیایی درجای سرب توسط ترکیبات فسفاتی در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
28 تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی در موقعیتهای مختلف شیب اراضی لسی در شرق استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
29 تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
30 تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
31 چینه نگاری خاک شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی های لسی-خاک قدیمی جنوب غربی ساری (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 4
32 سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و اجزای آن در تعدادی ازخاک های استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
33 شکل های مختلف پتاسیم خاک های مناطق توتون کاری شمال کشور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
34 شواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل تراشی شده لسی در شرق استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
35 کانی شناسی رس و تکامل خاک ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
36 مدل سازی الگوی نقطه ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
37 مدل سازی رابطه عمق خاک و ویژگی های پستی و بلندی زمین نما به منظور پیش بینی عمق خاک در زیر حوضه ریمله استان لرستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 4
38 مدل سازی ضخامت لایه سطحی خاک به کمک ویژگی های پستی و بلندی زمین نما در منطقه ریمله استان لرستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
39 مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی حرارتی و تغییرات رنگ در توالی لس خاک های قدیمی در منطقه چنارلی، شمال شرق استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 4
40 مطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیکی کیفیت خاک های لسی در امتداد یک ترانسکت اقلیمی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
41 مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
42 مطالعه کانی شناسی رس و نیز میکرومورفولوژی حفرات خاک های غرب استان گلستان و نقش آنها در درجه فراهمی پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
43 مطالعه کانی های رسی در خاک های تشکیل شده بر روی مواد مادری لسی در یک توالی اقلیمی در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 3
44 مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجیلیک در خاک های لسی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب جنوب غرب استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
45 معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 4، شماره: 2
46 میکرومورفولوژی تحول خاک در کاربری های مختلف در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
47 نقش پتاسیم غیرتبادلی در تغذیه گیاه ذرت در سری های غالب خاک های زراعی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
48 نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
49 نقشه پراکنش واحدهای مختلف مواد مادری در فلات لسی شرق استان گلستان با استفاده از تکنیک سنجش ازدور (منطقه مطالعاتی: آق بند) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 1
50 ویژگی های ژئوشیمیایی خاک های لسی جنگلی در یک ردیف بارندگی در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزادسازی پتاسیم از کانی مسکوویت توسط باکتریهای حلکننده سیلیکا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
2 اثر عمق سفره آب زیرزمینی بر خصوصیات مرفولوژی و میکرومورفولوژیکی اراضی شالیزاری منطقه آمل استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر منبع تامین پتاسیم بر تولید ماده خشک و سطح برگ ژنوتیپ های مختلف پنبه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثرات آهک و درصد رس خاک بر پایداری خاکدانه در اراضی جنگل شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 ارزیابی کمّی توزیع اندازه حفرات خاک به روش آنالیز تصویر در افق مالیک خاکهای مالی سولز با کاربری های اراضی متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 ارزیابی مدلهای مبتنی برکریجینگ جهانی زمین آماردربرآورد توزیع مکانی بارش برای رازیانه Foeniculumvulgare mill دراستانهای خراسان شمالی رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 استفاده از داده های پهباد در مطالعات نقشه برداری رقومی خاک آینده صحت، پوشش و اثرات آن در تهیه نقشه ژیومرفولوژی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 استفاده از ویژگیهای زود یافت خاک برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای لسی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
9 اهمیت شناسایی کانیهای رسی خاک در برآورد بهینه مصرف کودهای پتاسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
10 Formation of modern and ancient soils in loess deposits of northern Iran (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
11 Loess-paleosol sequence over ۲۳,۰۰۰ years ago in Gorgan (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کواترنری
12 برآورد دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذر رازیانه (Foeniculum vulgare mill) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی اثر کشت طولانی مدت بر کربن آلی، نیتروژن کل و نسبت C/N مالی سولزهای استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی افزودن رسوب لایروبی شده سد وشمگیر بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی رسوبات لسی و پالئوسول ها به منظور بررسی تغییرات اقلیم گذشته، مطالعه موردی: جنوب گرگان، استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی برخی پارامترهای کیفیت خاک تحت تاثیر کاربری های مختلف اراضری در خاک های مالی سولز استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیر رس بنتونیت بر میزان رسوب زایی یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
18 بررسی تاثیر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر تخلخل خاک در تناوب گندم - ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
19 بررسی تاثیر زئولیت بر میزان رسوبزایی یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 بررسی تاثیر موقعیت شکل اراضی و عمق سفره آب زیر زمینی در تشکیل خاک های مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه - استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و میکرومورفولوژیکی خاکهای جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی تحول کانیهای رسی و ارتباط آن با شکلهای مختلف پتاسیم در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی تغییر پذیری مکانی و همبستگی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی به کمک تکنیک زمین آمار ( مطالعه موردی : بخشی ازاراضی شمال آق قلا ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی تغییرات کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک ها متأثر از توپوگرافی و عمق آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
25 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کانی شناسی خاکهای مالی سول تشکیل شده بر روی تپه های لسی موقعیت های مختلف زمین نما در منطقه آق امام استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی رابطه بین سطح ویژه خاک با حفظ و میزان کربن آلی خاک در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی روند تحول خاک و رابطه آن با فرم های مختلف آهن در رسوبات لس - پالئوسول جنوب گرگان (تپه صدا و سیما) استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی سیلخیزی حوزه آبخیز تولبنه از نظر جریان واریزهای، با استفاده از آزمایشهای مکانیک خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
29 بررسی شاخص های کیفیت خاک در تناوب های مختلف کشت برنج در منطقه دشت سر آمل (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 بررسی شکلهای مختلف پتاسیم و ارتباط آن با کانی های رسی در برخی از خاکهای غرب استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
31 بررسی عملکرد شبکه عصبی MLP در پیش بینی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
32 بررسی عوامل فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه های استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
33 بررسی کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
34 بررسی کانی شناسی و تکامل خاک های مالی سولز در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی میزان پتاسیم قابل استفاده گیاهان در خاکهای غرب استان گلستان به منظور رسیدن به کشاورزی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
36 بررسی میکرومورفولوژیک تخلخل خاک بعنوان عامل احتمالی محدود کننده جذب پتاسیم در دو خاک انتخابی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی میکرومورفولوژیکی اشکال مختلف کربنات کلسیم ثانویه در توالی لس - پالئوسول منطقه ناهارخوران گرگان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
38 بررسی و مقایسه خصوصیات و شاخص های کیفیت خاکهای مالی سولز در اراضی زراعی تناوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک های زیر کشت توتون شمال ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 پراکنش رادیونوکلئید سزیم- 137 در خاکهای جنگلی با سازندهای متفاوت و قابلیت استفاده از آن جهت مطالعات حفاظت خاک در حوضه شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
41 تاثیر پوسته های بیولوژیکی گلسنگی بر افزایش غلظت کربوهیدرات و پایداری خاکدانه های خاک های لسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تاثیر پوسته های گلسنگی در کیفیت خاکهای لسی در منطقه آلاگل استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
43 تاثیر سطح ویژه برپتاسیم تبادلی و قابل استفاده خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
44 تاثیر مواد مادری بر ویژگی های میکرومورفولوژی خاک در منطقه آمل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تاثیر نوع پوشش گیاهی و تغییر کاربری بر پارامترهای کیفیت خاک در اراضی لسی شرق استان گلستان منطقه آق سو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 تأثیر تغییر کاربری اراضی و موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر پارامترهای کیفیت خاک و میکرومورفولوژی تحولات ناشی از آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تأثیر قطع درختان جنگلی و اجرای عملیات زراعی بر تلفات خاکهای با مواد مادری لسی در اراضی شیبدار شرق استان گلستان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
48 تعیین مدیریت مناب کربن آلی خاک درجهت کشاورزی پایداردرجهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان منطقه توشن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
49 تغییر و تحول در خصوصیات فیزیکو شیمیایی و مینرالوژیکی خاک های با مواد مادری لسی در ارتباط با موقعیتهای مختلف ژئومورفیک در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
50 تغییر و تحول کانی های رسی به عنوان شاخصی از تخریب خاک در اراضی شیبدار لسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
51 تهیه نقشه پراکنش لیتولوژی های مختلف به روش حداکثر احتمال در فلات لسی گلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 تهیه نقشة شوری و اسیدیته خاک بخشی از اراضی کشاورزی دشت آق قلا، استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
53 خاکهای لسی : نقش اقلیم در تکامل، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
54 ذخیره کربن و پارامترهای بیولوژیک کیفیت خاک متاثیر از تغییر کاربری و نوع پوشش گیاهی در اراضی لسی آق سو گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 ژیوشیمی عناصر کمیاب در خاک های تشکیل شده از مواد مادری منتخب در حوضه رسوبی کپه داغ (مطالعه موردی: ناودیس شیخ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 سیر تکامل طبیعی خاکهای شور و سدیک در مطالعه موردی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
57 سینتیک رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاد هاز اسید اگزالیک رقیق در برخی از خاک های زراعی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 شناسایی خصوصیات و طبقه بندی خاکهای مزارع انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
59 شناسایی کانی های رسی موجود در رسوبات لس - پالئوسول منطقه ناهارخوران استان گلستان و کاربرد آن در بازسازی شرایط اقلیمی گذشته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 شناسایی کانیهای رسی غالب در چند خاک باخصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف در یک ردیف اقلیمی در استان گلستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
61 طالعه تغییر اندازه ذرات خاک در یک ردیف اقلیمی در اراضی شیبدارلسی استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
62 فرآیندهای بیولوژیکی تشکیل Histosols در دشت آسپاس استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
63 کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
64 کاربرد تکنیک های فلئورسانس ماوراء بنفش و کاتدولومینسنس در تشخیص کلسیت پدوژنیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
65 کاربرد منطق فازی درعلوم خاک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
66 کانی شناسی خاکهای دشت سیلابی در پهنه شهری آق قلا و رهیافتهای زیست محیطی آن، رخداد سیل فروردین 1398 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
67 کانی شناسی رسی پالیوسول های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با خاک های لسی مدرن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مطالعه خاکشناسی پارینه یک خاک قدیمی در منطقه حر م ک، شرق ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
69 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- تغییر اندازه ذرات توالی لس خاک های قدیمی متاثر از تغییرات اقلیمی اواخر پلیستوسن در منطقه سعدآباد گرگان، ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- استفاده از داده های پهپاد در نقشه برداری رقومی خاک مناطق با محدودیت داده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
71 مروری بر تاثیر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
72 مطالعات میکرومورفولوژیکی کانیهای گچی در خاکهای Aquisalids در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
73 مطالعه اثر رژیم رطوبتی خاک و کشت برنج بر خصوصیات مینرالوژیکی اراضی شالیزاری منطقه آمل استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
74 مطالعه برخی شاخصهای شیمیایی کیفیت خاک در یک ردیف اقلیمی در اراضی لسی استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
75 مطالعه تاثیر بنتونیت بر میزان رواناب حاصله از یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
76 مطالعه تاثیر زئولیت بر میزان رواناب حاصله از یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
77 مطالعه تغییرات کربن آلی درموقعیت های مختلف شیب دراراضی لسی استان گلستان منطقه توشن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
78 مطالعه جذب سطحی آلاینده‌های فلزی سرب، کادمیم و مس در دو خاک شور و غیر شور در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
79 مطالعه جذب سطحی عناصر سرب و کادمیم در دو خاک با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
80 مطالعه جذب سطحی عناصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی چند خاک از رژیم های رطوبتی Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
81 مطالعه میکروسکوپی شکل های پدوژنیک کربنات کلسیم در خاکهای خشک و نیمه خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
82 مطالعه میکرومورفولوژی تخلخل و میکروساختمان خاک های مالی سولز تحت تاثیر کاربری اراضی و تناوب کشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
83 مطالعه میکرومورفولوژی خاک های لسی جنگلی در یک شیب اقلیمی در شمال ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
84 مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجلیک خاک های آلفی سولز در جنوب غربی استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
85 مطالعه میکرومورفولوژیک گچ پدوژنیک بر یک ردیف اقلیمی - ارضی در غرب استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
86 مطالعه میکرومورفولوژیک منافذ و بررسی تاثیر آنها بر میزان پتاسیم قابل جذب گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
87 مطالعه و بررسی ترکیب کانی شناسی رس آلفی سول های تشکیل شده در برخی از اراضی جنوب غربی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 معرفی مدل نیمه توزیعی SWAT در شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
89 مقایسه عملکرد شبکه های عصبیRBF و MLP در برآورد شاخص بافتخاک (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
90 مقایسه و تهیه نقشه پراکنش واحدهای مختلف مواد مادری به روش ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در فلات لسی گلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
91 میکرومورفولوژی و تغییرات پارامترهای کیفی خاکها در یک بیوسکونس با مواد مادری لسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
92 نقش سازند زمین شناسی و کاربری بر برخی از شاخص های کیفیت خاکهای جنگلی در حوضه شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
93 نقش ماده آلی در ارتقاء سلامت خاک اکوسیستم های کشاورزی با پیشینه کاربری جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران